Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal verbeteren (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal gelijk blijven (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal verslechteren (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal 36,8 58,0 5,2 31,5 26,6 72,9 0,5 26,0 24,6 72,0 3,4 21,2 14,1 71,5 14,5 -0,4 -2,4
49 Vervoer over land 2022 2e kwartaal 47,8 46,6 5,5 42,3 28,9 70,0 1,1 27,7 22,7 71,3 5,9 16,8 19,3 68,5 12,3 7,0 0,0
491 Personenvervoer per spoor,geen tram 2022 2e kwartaal 82,8 12,5 4,7 78,1 0,0 100,0 0,0 0,0 4,2 91,1 4,7 -0,5 12,5 87,5 0,0 12,5 -8,9
492 Goederenvervoer per spoor 2022 2e kwartaal . . . . . . . . . . . . . . . . .
493 Personenvervoer over de weg 2022 2e kwartaal 50,7 46,9 2,3 48,4 11,8 88,1 0,1 11,6 17,1 70,4 12,4 4,7 51,4 43,8 4,8 46,6 27,1
494 Goederenvervoer over de weg 2022 2e kwartaal 42,0 51,4 6,7 35,3 38,6 59,8 1,6 36,9 27,2 68,7 4,1 23,1 10,1 73,5 16,4 -6,3 -7,4
495 Transport via pijpleidingen 2022 2e kwartaal . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Vervoer over water 2022 2e kwartaal 20,1 79,9 0,0 20,1 17,4 82,5 0,1 17,3 12,4 83,4 4,3 8,1 5,0 90,8 4,2 0,9 -2,8
501 Zee- en kustvaart (passagiersvaart) 2022 2e kwartaal 40,2 59,8 0,0 40,2 58,4 40,6 0,9 57,5 40,1 59,1 0,8 39,3 5,1 94,1 0,8 4,3 0,7
502 Zee- en kustvaart (vrachtvaart) 2022 2e kwartaal 15,5 84,5 0,0 15,5 12,0 88,0 0,0 12,0 4,9 93,1 2,0 2,9 0,3 99,4 0,3 0,1 -0,2
503 Binnenvaart (passagiersvaart) 2022 2e kwartaal 59,9 40,1 0,0 59,9 20,4 79,6 0,0 20,3 37,3 62,0 0,7 36,6 36,1 52,6 11,3 24,7 22,6
504 Binnenvaart (vracht- en sleepvaart) 2022 2e kwartaal 12,0 88,0 0,0 12,0 14,2 85,7 0,0 14,2 11,2 78,3 10,4 0,8 5,5 84,1 10,4 -4,9 -15,3
51 Vervoer door de lucht 2022 2e kwartaal 98,1 1,9 0,0 98,1 53,3 46,7 0,0 53,3 92,9 6,0 1,1 91,8 2,4 7,0 90,6 -88,3 91,0
511 Personenvervoer door de lucht 2022 2e kwartaal 98,7 1,3 0,0 98,7 53,7 46,3 0,0 53,7 93,3 5,6 1,1 92,1 2,0 6,7 91,3 -89,4 91,7
512 Goederenvervoer door de lucht 2022 2e kwartaal 51,8 48,2 0,0 51,8 27,8 72,2 0,0 27,8 63,2 36,6 0,2 63,0 35,0 33,5 31,5 3,5 37,8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 2e kwartaal 20,2 71,6 8,3 11,9 23,4 76,6 0,0 23,4 22,6 76,9 0,6 22,0 11,9 78,7 9,4 2,5 8,4
521 Opslag 2022 2e kwartaal 12,1 77,1 10,7 1,4 15,9 84,1 0,0 15,9 15,6 84,2 0,2 15,4 9,3 79,6 11,1 -1,8 2,9
522 Dienstverlening voor vervoer 2022 2e kwartaal 22,4 70,0 7,6 14,8 25,5 74,5 0,0 25,5 24,5 74,8 0,7 23,8 12,6 78,4 9,0 3,6 9,9
53 Post en koeriers 2022 2e kwartaal 11,1 87,9 1,1 10,0 16,0 84,0 0,0 16,0 9,5 89,5 1,1 8,4 7,9 89,0 3,2 4,7 -79,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De uitkomsten van het 4e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 1e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Verkoopprijzen/tarieven zullen toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in het komende drie maanden zullen toenemen.
Verkoopprijzen/tarieven blijven gelijk
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden vrijwel gelijk zullen blijven.
Verkoopprijzen/tarieven zullen afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven te verwachten dat de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden zullen afnemen.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte zal toenemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Het gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat zal verbeteren
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de komende drie maanden naar verwachting zal verbeteren.
Economisch klimaat zal gelijk blijven
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in het komende drie maanden naar verwachting vrijwel gelijk zal blijven.
Economisch klimaat zal verslechteren
Het gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de komende drie maanden naar verwachting zal verslechteren.
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.