Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Perioden Inkomsten Totaal inkomsten (mld euro) Inkomsten Wettelijke sociale premies (mld euro) Inkomsten Rijksbijdrage (mld euro) Inkomsten Interne kasstromen (mld euro) Uitgaven Totaal uitgaven (mld euro) Uitgaven Beloning van werknemers (mld euro) Uitgaven Uitkeringen en zorguitgaven (mld euro) Uitgaven Overdrachten (mld euro) Uitgaven Aankopen van goederen en diensten (mld euro) Uitgaven Interne kasstromen (mld euro) Kassaldo (mld euro)
2022 april** 11,3 7,9 3,1 0,2 11,6 0,2 10,5 0,6 0,0 0,2 -0,3
2022 mei** 11,7 9,2 2,3 0,2 12,7 0,2 12,0 0,2 0,0 0,2 -1,0
2022 juni** 15,9 13,7 1,9 0,4 16,0 0,2 11,0 4,3 0,1 0,4 0,0
2022 juli** 29,8 7,7 21,9 0,2 7,4 0,2 6,8 0,2 0,0 0,2 22,4
2022 augustus** 10,1 7,8 2,1 0,3 12,4 0,2 11,8 0,1 0,1 0,3 -2,2
2022 september** 9,7 7,2 2,3 0,2 11,8 0,2 11,2 0,1 0,1 0,2 -2,1
2022 oktober* 11,2 7,8 3,2 0,2 10,8 0,2 10,1 0,3 0,1 0,2 0,4
2022 november* 9,5 7,1 2,1 0,2 13,4 0,2 12,9 0,1 0,1 0,2 -3,9
2022 december* 9,0 6,9 1,9 0,2 11,0 0,2 10,4 0,0 0,1 0,2 -1,9
2023 januari* 13,6 10,2 3,1 0,2 11,3 0,2 10,7 0,1 0,2 0,2 2,2
2023 februari* 8,9 6,5 2,1 0,3 11,6 0,2 10,6 0,2 0,3 0,2 -2,7
2023 maart* 9,8 7,3 2,2 0,3 13,0 0,2 12,2 0,2 0,2 0,3 -3,2
2023 april* 11,2 7,7 3,2 0,3 9,3 0,2 8,8 0,0 0,1 0,3 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kasgegevens op maandbasis over de inkomsten, uitgaven en het saldo van de socialezekerheidsfondsen (SZF). De gegevens komen rechtstreeks uit de boekhoudingen van de betreffende overheidsinstanties. In deze tabel worden de bedragen op kasbasis gepresenteerd. Dit betekent dat het moment van betalen het criterium is voor de boeking. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen.
Met deze tabel wordt invulling gegeven aan EU-richtlijn 2011/85. Deze richtlijn maakt deel uit van zes Europese wetgevende maatregelen die bekend staan onder de naam ‘Sixpack’.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over oktober, november, december 2022, januari, februari, maart en april 2023 hebben de status voorlopig. De cijfers over januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en september 2022 hebben de status nader voorlopig en de cijfers over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
Cijfers over april 2023 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers worden één maand na afloop van een verslagmaand gepubliceerd. Bij publicatie van een nieuwe maand kunnen de voorlopige cijfers van de vorige maand worden aangepast. De cijfers van drie opeenvolgende maanden binnen een kwartaal worden aan het eind van het daaropvolgende kwartaal bijgesteld. Zes maanden na afloop van het jaar worden de cijfers definitief.

Toelichting onderwerpen

Inkomsten
Inkomsten van de socialezekerheidsfondsen.
Totaal inkomsten
Inkomsten van de socialezekerheidsfondsen.
Wettelijke sociale premies
Sociale premies kunnen worden onderverdeeld in premies ten laste van werkgevers en premies niet ten laste van werkgevers.
Premies die niet ten laste van werkgevers komen betreft het deel dat de huishoudens als werknemer, zelfstandige of niet-werkenden afdragen. Niet-werkenden betalen bijvoorbeeld sociale premies die geheven worden over hun sociale uitkering.
Premies ten laste van werkgevers betreft het deel dat de huishoudens via de werkgevers afdragen.
Rijksbijdrage
Inkomensoverdracht vanuit de rijksoverheid.
Interne kasstromen
Inkomsten en uitgaven van instellingen die tot de socialezekerheidsfondsen behoren van/aan instellingen die tot de socialezekerheidsfondsen behoren.
Uitgaven
Uitgaven door de socialezekerheidsfondsen.
Totaal uitgaven
Uitgaven door socialezekerheidsfondsen.
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn.
Uitkeringen en zorguitgaven
Uitgaven in geld of in natura, toegekend aan huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).
Overdrachten
Inkomsten of uitgaven waar geen directe tegenprestatie tegenover staat of verwacht wordt, die geen belasting of sociale uitkering zijn.
---
Onder de overdrachten vallen de subsidies, inkomens- en kapitaaloverdrachten.
Aankopen van goederen en diensten
Alle producten die in de verslagperiode zijn gekocht.
Interne kasstromen
Inkomsten en uitgaven van instellingen die tot de socialezekerheidsfondsen behoren van/aan instellingen die tot de socialezekerheidsfondsen behoren.
Kassaldo
Alle inkomsten minus alle uitgaven.