Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; winstmarge 2009-2010

Branches Perioden Winstmarge: kengetallen Arbeidsproductiviteit Koplopers (1 000 euro) Winstmarge: kengetallen Arbeidsproductiviteit Achterblijvers (1 000 euro) Winstmarge: kengetallen Arbeidsproductiviteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 142 59 0,00
28 Machine-industrie 2010 135 67 0,00
46 Groothandel 2009 215 85 0,00
46 Groothandel 2010 206 84 0,00
47 Detailhandel 2009 129 80 0,00
47 Detailhandel 2010 102 66 0,00
49 Vervoer over land 2009 147 88 0,01
49 Vervoer over land 2010 137 98 0,12
62 IT-dienstverlening 2009 169 74 0,00
62 IT-dienstverlening 2010 148 81 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op hun winst per euro omzet (winstmarge). De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op hun winst per euro omzet (winstmarge). De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, arbeidsproductiviteit en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de winst per euro omzet gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de rentabiliteit van het eigen vermogen, de andere op de arbeidsproductiviteit.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Winstmarge: kengetallen
Arbeidsproductiviteit
De netto omzet minus de inkoopwaarde, gedeeld door het aantal werkzame personen uitgedrukt in arbeidsjaren (FTE).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De arbeidsproductiviteit van een onderneming geeft aan hoeveel toegevoegde waarde gecreëerd is per werkzame persoon. Hier is de netto toegevoegde waarde gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar de winst per euro omzet, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.