Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; rentabiliteit 2009-2010

Bedrijfskenmerk koplopers, achterblijvers; rentabiliteit 2009-2010

Branches Perioden Rentabiliteit: kengetallen Arbeidsproductiviteit Koplopers (1 000 euro) Rentabiliteit: kengetallen Arbeidsproductiviteit Achterblijvers (1 000 euro) Rentabiliteit: kengetallen Arbeidsproductiviteit Betrouwbaarheidsmarge (significantie)
28 Machine-industrie 2009 135 80 0,00
28 Machine-industrie 2010 105 100 0,76
46 Groothandel 2009 220 100 0,00
46 Groothandel 2010 180 110 0,00
47 Detailhandel 2009 100 95 0,56
47 Detailhandel 2010 100 70 0,00
49 Vervoer over land 2009 125 100 0,01
49 Vervoer over land 2010 120 105 0,14
62 IT-dienstverlening 2009 130 105 0,17
62 IT-dienstverlening 2010 140 100 0,05
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat bedrijfskenmerken van twee groepen bedrijven binnen een bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De eerste groep zijn de koplopers binnen een bedrijfstak op het gebied van rentabiliteit eigen vermogen. De tweede groep zijn de achterblijvers binnen dezelfde bedrijfstak op het gebied van rentabiliteit eigen vermogen. De tabel bevat gegevens over personeel, salarissen, omzet, resultaat, balanstotaal, winstmarge en enkele financiële kengetallen. Ook wordt aangegeven hoe betrouwbaar de gevonden verschillen tussen koplopers en achterblijvers zijn.
In deze tabel is de rentabiliteit van het eigen vermogen gebruikt om te beslissen welke bedrijven de koplopers zijn en welke de achterblijvers. Er zijn nog twee tabellen beschikbaar die een andere invalshoek kiezen; de een baseert de twee groepen op de winst per euro omzet, de andere op de arbeidsproductiviteit.

Gegevens beschikbaar over 2009 en 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit was een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Rentabiliteit: kengetallen
Arbeidsproductiviteit
De netto omzet minus de inkoopwaarde, gedeeld door het aantal werkzame personen uitgedrukt in arbeidsjaren (FTE).

---
In deze tabel wordt de gemiddelde waarde weergegeven. De arbeidsproductiviteit van een onderneming geeft aan hoeveel toegevoegde waarde gecreëerd is per werkzame persoon. Hier is de netto toegevoegde waarde gebruikt.
Koplopers
De koplopers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% hoogst scorende bedrijven behoren.
Achterblijvers
De achterblijvers zijn alle bedrijven die, gemeten naar rentabiliteit eigen vermogen, tot de 20% laagst scorende bedrijven behoren.
Betrouwbaarheidsmarge
De betrouwbaarheidsmarge varieert tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de afwijking tussen gemiddelden van de koplopers en achterblijvers op toeval berust. Bij een marge hoger dan 0,05 is niet uit te sluiten dat de gevonden verschillen toeval zijn. Bij een score van 0,05 of lager is uitgesloten dat deze verschillen toevallig gevonden zijn.