Energieverbruik door bedrijven en huishoudens; Nat. Rekeningen 1995-2013

Energieverbruik door bedrijven en huishoudens; Nat. Rekeningen 1995-2013

Energieverbruikers (SBI 2008) Perioden Netto energieverbruik Totaal netto energieverbruik (PJ) Bruto energieverbruik Totaal bruto energieverbruik (PJ)
Totaal Nederlandse economie 2012 3.554 9.487
Totaal Nederlandse economie 2013* 3.540 9.644
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 154 183
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013* 154 182
B Delfstoffenwinning 2012 42 2.513
B Delfstoffenwinning 2013* 43 2.702
C Industrie 2012 1.395 3.949
C Industrie 2013* 1.368 3.868
D Energievoorziening 2012 322 682
D Energievoorziening 2013* 308 660
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 97 123
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013* 97 124
F Bouwnijverheid 2012 58 58
F Bouwnijverheid 2013* 56 56
G Handel 2012 94 584
G Handel 2013* 97 633
H Vervoer en opslag 2012 411 411
H Vervoer en opslag 2013* 413 413
I Horeca 2012 33 33
I Horeca 2013* 33 33
J Informatie en communicatie 2012 19 19
J Informatie en communicatie 2013* 18 18
K Financiële dienstverlening 2012 18 18
K Financiële dienstverlening 2013* 18 18
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 13 13
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013* 13 13
M Specialistische zakelijke diensten 2012 18 18
M Specialistische zakelijke diensten 2013* 18 18
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 26 26
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013* 26 26
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 47 48
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013* 53 53
P Onderwijs 2012 23 23
P Onderwijs 2013* 25 25
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 51 52
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013* 54 54
R Cultuur, sport en recreatie 2012 18 18
R Cultuur, sport en recreatie 2013* 18 18
S Overige dienstverlening 2012 15 15
S Overige dienstverlening 2013* 15 15
Totaal particuliere huishoudens 2012 701 701
Totaal particuliere huishoudens 2013* 715 715
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De energierekeningen laten zien hoeveel energie de Nederlandse economie ingaat (import en winning) en hoeveel energie door de Nederlandse economie wordt verbruikt (binnenlands verbruik en export). Ook de energiestromen binnen de economie worden inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt naar zowel de verschillende energieproducten als naar de diverse producenten en consumenten van energie. De energierekeningen kunnen onder andere worden gebruikt om te onderzoeken waar de economie zijn energie aan ontleend, welke sectoren de meeste energie verbruiken, hoe belangrijk de import van energie is voor de economie en hoe efficiënt de energie wordt verbruikt.

De energierekening maakt onderscheid tussen het bruto en netto verbruik van energie. Netto energie wordt verder uitgesplitst naar verschillende soorten van energieverlies. Bruto energieverbruik wordt verder uitgesplitst naar energie die wordt gewonnen uit het milieu en energie die wordt ingekocht van derden. Ingekochte energie wordt verder uitgesplitst naar verschillende groepen energiedragers. Het energieverbruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan huishoudens. Deze gegevens zijn afkomstig uit de energierekeningen die als onderdeel van de milieurekeningen jaarlijks worden opgesteld. Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het verbruik van energie cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de energierekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende energiedragers voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

De cijfers uit de energierekeningen zijn consistent met de concepten en definities van de nationale rekeningen en wijken daardoor af van de cijfers uit de energiebalans.

Gegevens beschikbaar van: 1995 t/m 2013

Status van de cijfers:
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt

Wijzigingen per januari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet omdat de gegevens zijn verouderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Netto energieverbruik
Energie dat wordt verbruikt bij economische processen en op korte termijn niet meer voor andere energetische doeleinden kan worden gebruikt.
---
Netto verbruik energie is gelijk aan het finale energieverbruik voor energetische (bijvoorbeeld het gebruik van benzine voor transport) en niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van nafta voor de productie van plastics) en daarbij opgeteld de omzettingsverliezen.
Totaal netto energieverbruik
Energie dat wordt verbruikt bij economische processen en op korte termijn niet meer voor andere energetische doeleinden kan worden gebruikt.
---
Netto verbruik energie is gelijk aan het finale energieverbruik voor energetische (bijvoorbeeld het gebruik van benzine voor transport) en niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van nafta voor de productie van plastics) en daarbij opgeteld de omzettingsverliezen.
Bruto energieverbruik
Totale energie input voor economische processen.
---
Dit is de totale energiebehoefte voor bepaalde economische activiteiten, bijvoorbeeld de totale hoeveel energie die energiebedrijven nodig hebben voor de productie van elektriciteit en warmte, of de totale hoeveelheid energie die raffinaderijen nodig hebben voor de productie ban aardolieproducten. Het bruto energieverbruik kan worden onderverdeeld in winning van energie en energieproducten die worden ingekocht.
Totaal bruto energieverbruik
Totale energie input voor economische processen.
---
Dit is de totale energiebehoefte voor bepaalde economische activiteiten, bijvoorbeeld de totale hoeveel energie die energiebedrijven nodig hebben voor de productie van elektriciteit en warmte, of de totale hoeveelheid energie die raffinaderijen nodig hebben voor de productie ban aardolieproducten. Het bruto energieverbruik kan worden onderverdeeld in winning van energie en energieproducten die worden ingekocht.