Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Beroepen Perioden Gemiddelde winst (1 000 euro) Zelfstandigen (aantal)
Huisartsgeneeskunde 2014 113,4 8.645
Tandarts 2014 114,8 5.550
Totaal medisch specialist 2014 195,2 5.700
Anesthesiologie 2014 219,0 480
Cardiologie 2014 210,7 320
Cardio-thoracale chirurgie 2014 . 15
Dermatologie en venerologie 2014 166,4 225
Heelkunde 2014 216,0 530
Inwendige geneeskunde 2014 196,0 700
Keel- neus- oorheelkunde 2014 187,5 215
Kindergeneeskunde 2014 . 50
Klinische geriatrie 2014 . 5
Leer van maag-darm-leverziekten 2014 209,6 195
Longziekten en tuberculose 2014 191,9 220
Medische microbiologie 2014 . 25
Neurochirurgie 2014 . 15
Neurologie 2014 199,4 355
Nucleaire geneeskunde 2014 . 40
Obstetrie en gynaecologie 2014 196,4 445
Oogheelkunde 2014 174,1 245
Orthopedie 2014 214,9 350
Pathologie 2014 . 50
Psychiatrie 2014 116,1 415
Plastische chirurgie 2014 . 80
Radiologie 2014 201,9 435
Radiotherapie 2014 . 15
Reumatologie 2014 . 70
Revalidatiegeneeskunde 2014 . 0
Urologie 2014 181,3 185
Arts met meerdere specialismen 2014 . 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde winst van zelfstandig werkzame huisartsen, tandartsen en medisch specialisten. Met 'zelfstandig werkzame arts' wordt hier bedoeld: een in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde arts die als zelfstandige actief is en daarnaast geen baan in loondienst heeft en geen directeur-grootaandeelhouder is. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De cijfers zijn uitgesplitst naar medisch specialisme.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet. Meer gegevens over beloning van artsen zijn gepubliceerd in nieuwe StatLine tabellen (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde winst
Winst waarover inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen / inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald, oftewel fiscaal resultaat voor belasting vóór ondernemersaftrek vermeerderd met het saldo van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling.
---
Resultaat voor belastingen is de som van het bedrijfsresultaat (=verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten), het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat. Persoonlijke kosten voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden niet meegeteld bij de bedrijfslasten.
Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
---
Het hier genoemde aantal zelfstandigen is het aantal in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde artsen dat als zelfstandige actief is en daarnaast geen baan in loondienst heeft en geen directeur-grootaandeelhouder is. Directeur-grootaandeelhouder is een eigenaar van een bedrijf die ook de functie heeft van directeur.