Arbeid: kerncijfers geboortegeneraties vanaf 1905/09 - 1995/99 (12-uur)

Arbeid: kerncijfers geboortegeneraties vanaf 1905/09 - 1995/99 (12-uur)

Geslacht Leeftijd Geboortegeneratie Netto arbeidsparticipatie (% ) Gemiddelde anciënniteit (jaren) Positie in de werkkring Werknemers Totaal werknemers (% van werkzame beroepsbevolking) Positie in de werkkring Zelfstandigen Totaal zelfstandigen (% van werkzame beroepsbevolking) Personen met voortdurend een baan (%) Personen met meer dan één baan (%) Arbeidsduur Gemiddelde arbeidsduur (uren per week) Personen met uitkering (%)
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1945 tot 1950 62 93 7 41,0
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1950 tot 1955 65 95 5 39,5
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1955 tot 1960 66 95 5 38,9
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1960 tot 1965 72 95 5 37,4
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1965 tot 1970 74 3,1 95 5 37,6
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1970 tot 1975 77 2,7 96 4 - - 37,1 -
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1975 tot 1980 77 2,7 95 5 33 73 36,2 8
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1980 tot 1985 79 2,8 94 6 32 75 35,4 7
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1935 tot 1940 59 84 16 42,8
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1940 tot 1945 61 86 14 41,2
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1945 tot 1950 61 87 13 39,5
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1950 tot 1955 65 89 11 37,3
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1955 tot 1960 70 8,2 89 11 36,7
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1960 tot 1965 75 7,7 89 11 - - 36,0 -
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1965 tot 1970 78 6,8 87 13 53 42 35,1 11
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1970 tot 1975 83 6,6 86 14 54 43 35,1 9
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1975 tot 1980
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1980 tot 1985
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1925 tot 1930 57 82 18 43,4
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1930 tot 1935 58 83 17 41,6
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1935 tot 1940 57 84 16 39,9
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1940 tot 1945 63 85 15 37,6
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1945 tot 1950 68 13,0 86 14 36,9
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1950 tot 1955 73 12,5 86 14 - - 36,0 -
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1955 tot 1960 76 11,4 86 14 56 32 34,8 14
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1960 tot 1965 80 11,2 84 16 55 34 35,1 12
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1965 tot 1970
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1970 tot 1975
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1975 tot 1980
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1980 tot 1985
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1915 tot 1920 49 77 23 43,8
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1920 tot 1925 46 81 19 41,9
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1925 tot 1930 44 82 18 41,1
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1930 tot 1935 45 81 19 38,2
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1935 tot 1940 48 20,2 80 20 37,6
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1940 tot 1945 54 19,7 81 19 - - 37,4 -
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1945 tot 1950 59 19,1 83 17 49 21 35,6 21
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1950 tot 1955 69 17,8 82 18 52 25 35,0 19
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1965 tot 1970
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1970 tot 1975
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1975 tot 1980
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1980 tot 1985
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, banen en uitkeringen van personen naar de verschillende geboortegeneraties. Hierdoor is het mogelijk generaties onderling te vergelijken. Zo werkten vrouwen die geboren zijn tussen 1935-1939 op 35-jarige leeftijd gemiddeld 32 uur per week. Vrouwen geboren tussen 1970-1974 werkten gemiddeld 28 uur per week op 35-jarige leeftijd. De cijfers worden als percentages en gemiddelden gepresenteerd. Verder zijn de cijfers in deze tabel verbijzonderd naar geslacht en leeftijd. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), de Arbeidskrachtentellingen (AKT) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1905-1909 tot en met 1995-1999

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeid; Kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910-1914. Zie paragraaf 3. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking.

Gemiddelde anciënniteit
Het aantal jaren dat personen in dienst zijn bij hun huidige werkgever of in hun eigen bedrijf.

Positie in de werkkring
Werknemers
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Totaal werknemers
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd) baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
---
Zelfstandigen:
- Personen die werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk;
- Personen die werkzaam zijn in bedrijf of praktijk van hun partner of ouders;
- Overige zelfstandigen, personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk of bedrijf van hun partner/ouders. Tot deze categorie behoren onder meer freelancers.
Totaal zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd) baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
---
Zelfstandigen:
- Personen die werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk;
- Personen die werkzaam zijn in bedrijf of praktijk van hun partner of ouders;
- Overige zelfstandigen, personen die niet werknemer zijn en niet werkzaam zijn in eigen bedrijf of praktijk of bedrijf van hun partner/ouders. Tot deze categorie behoren onder meer freelancers.
Personen met voortdurend een baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar voortdurend een baan hebben gehad.
---
Baan: een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.
Bij het tellen van het aantal banen dat iemand heeft gehad in de voorgaande vier jaar tellen baantjes van minder dan 90 dagen niet mee.
Personen met meer dan één baan
Personen in Nederland die in de voorgaande vier jaar meer dan één baan hebben gehad.
---
Baan: een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Alleen banen van werknemers worden geteld, niet die van zelfstandigen.

Arbeidsduur
Gemiddelde arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.
Personen met uitkering
Personen in Nederland met een uitkering (AO, WW en Bijstand) per 100 van de totale Nederlandse bevolking met gelijke kenmerken op het peilmoment (laatste vrijdag in september).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO):
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.
WAO, WAZ en Wajong zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkloosheidswet (WW):
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Wet werk en bijstand (WWB):
Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen).
De wet heeft als uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud moet voorzien. Wie hier niet toe in staat is en ook geen beroep kan doen op een andere sociale verzekeringswet of sociale voorziening, komt in aanmerking voor bijstand.

Bevolking van Nederland:
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.