(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat de beleving van de (on)veiligheid door de burger centraal. Het gaat dan om de veiligheidsbeleving in de eigen buurt, in de eigen woonplaats, en in het algemeen. Ook het thema respectloos gedrag komt aan de orde. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus-november.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken

Marges Persoonskenmerken Perioden AlgemeenOnveiligheidsgevoelensVoelt zich wel eens onveilig (%) BuurtOnveiligheidsgevoelensVoelt zich wel eens onveilig in buurt (%) BuurtOnveiligheidsgevoelensVoelt zich vaak onveilig in buurt (%) BuurtBeoordeling criminaliteitBang slachtoffer criminaliteit te worden (% komt vaak voor) BuurtBeoordeling criminaliteitVindt criminaliteit in buurt afgenomen (%) BuurtBeoordeling criminaliteitRapportcijfer veiligheid in buurt (rapportcijfer) (On)veiligheidsbeleving WoonplaatsIn centrum van woonplaats (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms'))
Waarde Totaal personen 2012 36,6 18,0 1,7 3,4 3,9 7,1 18,9
Waarde Totaal personen 2017 34,1 16,4 1,5 2,7 4,2 7,3 15,5
Waarde Geslacht: Mannen 2012 28,1 13,6 1,3 2,4 4,5 7,2 16,6
Waarde Geslacht: Mannen 2017 25,2 12,6 1,2 2,1 4,8 7,4 13,1
Waarde Geslacht: Vrouwen 2012 45,0 22,3 2,1 4,3 3,3 7,0 21,0
Waarde Geslacht: Vrouwen 2017 42,7 20,2 1,8 3,3 3,6 7,2 17,8
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2012 44,5 22,4 2,3 4,5 6,5 7,1 20,0
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2017 40,9 19,3 1,4 3,3 7,4 7,3 15,7
Waarde Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2012 40,6 18,5 1,8 3,3 3,8 7,1 19,8
Waarde Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2017 38,7 17,7 1,9 3,0 4,2 7,3 16,4
Waarde Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2012 34,7 17,0 1,8 3,1 3,5 7,2 19,3
Waarde Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2017 32,8 15,6 1,5 2,4 3,7 7,3 16,1
Waarde Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 27,4 15,8 1,1 3,2 2,8 7,3 15,6
Waarde Leeftijd: 65 jaar of ouder 2017 25,0 14,0 1,0 2,6 2,7 7,3 13,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens