(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken (2012-2019)

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken (2012-2019)

Marges Persoonskenmerken Perioden (On)veiligheidsbeleving Algemeen Onveiligheidsgevoelens Voelt zich wel eens onveilig (%) (On)veiligheidsbeleving Buurt Onveiligheidsgevoelens Voelt zich wel eens onveilig in buurt (%) (On)veiligheidsbeleving Buurt Onveiligheidsgevoelens Voelt zich vaak onveilig in buurt (%) (On)veiligheidsbeleving Buurt Beoordeling criminaliteit Bang slachtoffer criminaliteit te worden (% komt vaak voor) (On)veiligheidsbeleving Buurt Beoordeling criminaliteit Vindt criminaliteit in buurt afgenomen (%) (On)veiligheidsbeleving Buurt Beoordeling criminaliteit Rapportcijfer veiligheid in buurt (rapportcijfer) (On)veiligheidsbeleving Woonplaats In centrum van woonplaats (% wel eens onveilig ('vaak'/'soms'))
Waarde Totaal personen 2012 36,6 18,0 1,7 3,4 3,9 7,1 18,9
Waarde Totaal personen 2019 31,8 14,4 1,4 2,3 4,5 7,4 14,9
Waarde Geslacht: Mannen 2012 28,1 13,6 1,3 2,4 4,5 7,2 16,6
Waarde Geslacht: Mannen 2019 23,1 11,0 1,1 1,7 5,2 7,5 12,6
Waarde Geslacht: Vrouwen 2012 45,0 22,3 2,1 4,3 3,3 7,0 21,0
Waarde Geslacht: Vrouwen 2019 40,4 17,8 1,7 2,9 3,8 7,3 17,1
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2012 44,5 22,4 2,3 4,5 6,5 7,1 20,0
Waarde Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2019 40,1 16,9 1,4 2,8 8,7 7,4 15,9
Waarde Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2012 40,6 18,5 1,8 3,3 3,8 7,1 19,8
Waarde Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2019 36,0 15,6 1,7 2,5 4,8 7,4 16,2
Waarde Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2012 34,7 17,0 1,8 3,1 3,5 7,2 19,3
Waarde Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2019 30,3 13,8 1,4 2,0 3,7 7,4 15,0
Waarde Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 27,4 15,8 1,1 3,2 2,8 7,3 15,6
Waarde Leeftijd: 65 jaar of ouder 2019 23,3 12,2 0,9 2,1 2,6 7,5 12,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat de beleving van de (on)veiligheid door de burger centraal. Het gaat dan om de veiligheidsbeleving in de eigen buurt, in de eigen woonplaats, en in het algemeen. Ook het thema respectloos gedrag komt aan de orde. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus-november.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Sociale veiligheid; kenmerken'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

(On)veiligheidsbeleving
Het gaat om onveiligheidsgevoelens van de burger, de beoordeling van de criminaliteit en veiligheid, en de inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit.

Algemeen
In de VM is de respondenten een aantal vragen gesteld over de veiligheidsbeleving in het algemeen en over de inschatting van de kans om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit.
Onveiligheidsgevoelens
Voelt zich wel eens onveilig
Gevraagd is: voelt u zich wel eens onveilig? Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee', 'geen antwoord'. Weergegeven is percentage 'ja'.
Buurt
Onveiligheidsgevoelens
In de VM is aan de respondenten gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Zo ja, dan is vervolgens de vraag gesteld of men er zich vaak, soms of zelden onveilig voelt.

Voelt zich wel eens onveilig in buurt
Gevraagd is: voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee', 'geen antwoord'. Weergegeven is percentage 'ja'.
Voelt zich vaak onveilig in buurt
Gevraagd is: voelt u zich vaak, soms, of zelden onveilig in uw eigen buurt? Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden', 'geen antwoord'. Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die 'ja' antwoordden op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Het weergegeven percentage heeft wel betrekking op alle respondenten.

Beoordeling criminaliteit
In de VM is aan de respondenten gevraagd om een oordeel te geven over de mate waarin criminaliteit in de eigen buurt voortkomt en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen 12 maanden.
Bang slachtoffer criminaliteit te worden
Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u bang bent bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit?'
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'geen antwoord'.
Vindt criminaliteit in buurt afgenomen
Rapportcijfer veiligheid in buurt
Woonplaats
In de VM is de respondenten gevraagd of, en hoe vaak men onveilig voelt op de volgende plekken in de eigen woonplaats:
- Rondom uitgaansgelegenheden;
- Op plekken waar jongeren rondhangen;
- In het centrum van woonplaats;
- In het winkelgebied/winkelcentrum;
- Bij het treinstation in woonplaats;
- In eigen huis.
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing: komt niet voor', 'niet van toepassing: kom hier nooit', 'geen antwoord'.
Onder 'wel eens onveilig' worden alle respondenten verstaan die als antwoord 'vaak' of 'soms' hebben gegeven.
In centrum van woonplaats