Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Ja (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Nee (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Onbekend (aantal)
Totaal 14.048 69 7.990 4.704 9.658 2.027 7.694 4.327
A-F Landbouw en nijverheid 1.962 75 1.178 625 1.263 358 1.017 587
A Landbouw, bosbouw en visserij 714 86 491 283 369 146 382 187
01 Landbouw 705 85 484 282 365 146 377 182
02 Bosbouw 5 100 3 - 4 - 4 1
03 Visserij 4 100 4 1 1 - 1 3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 3.324 67 2.392 925 1.961 504 1.636 1.184
B Delfstoffenwinning 35 94 25 9 22 7 16 12
06 Winning van aardolie en aardgas 9 100 9 1 8 - 2 7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 18 100 12 7 8 7 6 5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 8 77 4 1 6 - 8 -
C Industrie 3.137 66 2.264 866 1.842 456 1.550 1.131
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 401 65 294 131 217 65 222 114
10 Voedingsmiddelenindustrie 378 64 278 123 206 60 211 106
11 Drankenindustrie 17 77 13 6 9 3 8 6
12 Tabaksindustrie 6 75 4 2 2 1 3 2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 113 75 89 25 57 22 62 29
13 Textielindustrie 83 76 76 12 35 16 47 21
14 Kledingindustrie 21 100 10 11 18 7 8 6
15 Leer- en schoenenindustrie 9 44 4 1 4 - 7 2
16 Houtindustrie 125 82 85 51 83 20 54 51
17 Papierindustrie 73 67 46 13 45 8 44 21
18 Grafische industrie 231 79 189 98 139 21 153 57
19-22 Raffinaderijen en chemie 381 68 309 115 192 102 121 158
19 Aardolie-industrie 9 65 9 4 5 - 9 -
20 Chemische industrie 135 63 100 51 78 40 49 46
21 Farmaceutische industrie 27 53 22 2 13 3 12 12
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 210 74 179 57 96 59 51 101
23 Bouwmaterialenindustrie 127 66 96 27 67 10 63 55
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 557 66 406 91 333 82 300 175
24 Basismetaalindustrie 42 69 29 11 24 8 25 8
25 Metaalproductenindustrie 515 66 376 80 309 74 274 167
26 Elektrotechnische industrie 124 66 74 45 76 12 53 59
27 Elektrische apparatenindustrie 99 58 49 30 79 9 65 25
28 Machine-industrie 370 57 263 86 237 36 196 139
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 105 80 66 37 75 11 37 57
30 Overige transportmiddelenindustrie 76 63 65 24 38 30 21 25
31 Meubelindustrie 128 65 86 49 62 7 58 63
32 Overige industrie 88 55 72 14 41 5 37 46
33 Reparatie en installatie van machines 141 65 73 32 101 18 65 58
D Energievoorziening 36 77 17 7 33 7 21 8
35 Energiebedrijven 36 77 17 7 33 7 21 8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 115 73 86 42 64 34 49 32
36 Waterleidingbedrijven 7 74 7 - - 5 - 2
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 22 89 14 8 15 6 16 -
38 Afvalbehandeling en recycling 79 73 59 34 44 24 29 26
39 Sanering en overig afvalbeheer 8 51 6 - 5 - 4 4
F Bouwnijverheid 1.062 70 559 283 775 165 549 348
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 339 73 193 82 279 84 139 117
42 Grond-, water- en wegenbouw 124 81 80 48 53 47 53 24
43 Gespecialiseerde bouw 599 66 286 154 442 34 358 207
G-N Commerciële dienstverlening 8.948 69 4.547 3.213 6.553 1.212 5.128 2.608
G Handel 3.494 68 1.611 1.603 2.450 400 2.016 1.078
45 Autohandel en -reparatie 362 65 122 156 296 62 196 103
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2.223 68 1.169 976 1.441 285 1.275 664
47 Detailhandel (niet in auto’s) 909 70 321 471 713 53 545 312
H Vervoer en opslag 718 79 277 466 542 42 426 250
49 Vervoer over land 473 78 164 271 375 17 275 180
50 Vervoer over water 10 72 1 6 10 - 5 5
51 Vervoer door de lucht 5 73 5 3 3 - - 5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 185 85 89 141 122 24 109 52
53 Post en koeriers 45 75 19 45 32 - 37 8
I Horeca 582 68 300 172 432 17 346 219
55 Logiesverstrekking 207 68 110 57 159 13 115 79
56 Eet- en drinkgelegenheden 374 67 189 116 273 4 231 140
J Informatie en communicatie 1.112 63 753 280 744 266 468 379
58 Uitgeverijen 95 47 31 22 77 3 67 24
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 60 63 29 3 54 12 33 14
60 Radio- en televisieomroepen 13 68 6 4 5 2 9 1
61 Telecommunicatie 60 78 36 22 43 11 21 28
62 IT-dienstverlening 773 62 554 225 525 196 313 264
63 Diensten op het gebied van informatie 113 83 97 5 40 42 24 47
K Financiële dienstverlening 381 71 230 106 304 86 215 80
64 Bankwezen 105 78 42 24 77 12 67 26
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 68 79 23 24 50 12 53 3
66 Overige financiële dienstverlening 208 67 165 57 177 62 96 50
L Verhuur en handel van onroerend goed 193 82 56 35 178 43 136 13
68 Verhuur en handel van onroerend goed 193 82 56 35 178 43 136 13
M Specialistische zakelijke diensten 1.380 73 798 288 1.025 212 881 288
69 Juridische diensten en administratie 516 85 323 90 370 47 368 101
70 Holdings en managementadviesbureaus . . . . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 489 72 279 79 378 85 266 138
73 Reclamewezen en marktonderzoek 236 59 120 70 205 69 126 41
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 81 72 44 48 41 2 73 6
75 Veterinaire dienstverlening 59 53 32 2 30 9 48 2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 1.088 69 522 263 878 147 640 301
77 Verhuur van roerende goederen 69 49 31 30 51 9 25 35
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 536 73 169 93 481 50 366 120
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 79 64 64 42 72 49 21 8
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 68 61 47 26 57 - 52 16
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 253 74 167 40 170 22 116 115
82 Overige zakelijke dienstverlening 84 71 45 31 46 17 59 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2008-2010 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.


Trendbreuk innovatie-enquête door elektronische vragenlijsten:

Bij de innovatie-enquête heeft het CBS in de jaargang 2008–2010 voor het eerst gebruikgemaakt van elektronische vragenlijsten. Respondenten konden via internet de vragenlijst invullen en terugsturen. Daarnaast bleef – voor bedrijven die dit prefereerden – de mogelijkheid bestaan om via een papieren vragenlijst aan het onderzoek deel te nemen. Uiteindelijk hebben meer dan 10 duizend bedrijven meegewerkt aan het onderzoek, waarvan bijna 90 procent de elektronische vragenlijst heeft gebruikt. Voor enkele belangrijke indicatoren zijn de uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010 flink hoger dan die van voorgaande onderzoeken. Met name de cijfers over product- en procesinnovatoren komen hoger uit dan in eerdere verslagperiodes. Het CBS heeft diverse analyses uitgevoerd om deze toename te verklaren. De conclusie van deze analyses is dat er deels een reële stijging heeft plaatsgevonden van het aantal innovatoren maar dat de overstap naar internetvragenlijsten een grotere rol speelt in de verklaring van de hogere uitkomsten. Door de manier waarop de vragen gepresenteerd zijn op de internetvragenlijst blijken bedrijven eerder geneigd om zichzelf als innovatief te kwalificeren. Op grond van de uitgevoerde analyses zijn er voldoende aanwijzingen om te concluderen dat bij de oude methode sprake was van een onderschatting van het aantal innovatieve bedrijven in Nederland. De nieuwe waarnemingsmethode heeft daarmee geleid tot een verbetering van de meting van innovatie in Nederland. Om die reden is besloten om uitsluitend de elektronische vragenlijsten te gebruiken in de officiële uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010.

Gegevens beschikbaar over 2008-2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.
Procesinnovatie was nieuw voor de markt
Bedrijven die gedurende de periode 2008-2010 procesinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Ja
Nee
Onbekend
Bedrijven die niet weten of hun procesinnovaties nieuw voor de markt waren, of alleen nieuw voor het eigen bedrijf.