Innovatie bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2008-2010

Innovatie bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2008-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Ja (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Nee (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Procesinnovatie was nieuw voor de markt Onbekend (aantal)
Bedrijven, totaal Totaal (10 en meer) werkzame personen 14.048 69 7.990 4.704 9.658 2.027 7.694 4.327
Bedrijven, totaal 10 tot 50 werkzame personen 10.311 69 5.853 3.328 7.039 1.413 5.794 3.104
Bedrijven, totaal 50 tot 250 werkzame personen 2.982 71 1.676 1.041 2.093 445 1.556 981
Bedrijven, totaal 250 en meer werkzame personen 755 74 461 336 526 168 344 242
A-F Landbouw en nijverheid Totaal (10 en meer) werkzame personen 1.962 75 1.178 625 1.263 358 1.017 587
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werkzame personen 1.497 75 917 505 913 256 769 472
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 250 werkzame personen 365 76 197 85 273 62 203 101
A-F Landbouw en nijverheid 250 en meer werkzame personen 100 79 65 35 77 40 45 15
C Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 3.137 66 2.264 866 1.842 456 1.550 1.131
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 1.920 64 1.331 487 1.140 231 1.000 689
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 953 69 717 274 551 162 446 345
C Industrie 250 en meer werkzame personen 264 74 216 105 151 63 104 97
G-N Commerciële dienstverlening Totaal (10 en meer) werkzame personen 8.948 69 4.547 3.213 6.553 1.212 5.128 2.608
G-N Commerciële dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 6.894 69 3.605 2.336 4.986 926 4.025 1.943
G-N Commerciële dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 1.663 72 762 682 1.269 221 907 535
G-N Commerciële dienstverlening 250 en meer werkzame personen 391 73 180 196 298 65 195 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2008-2010 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Trendbreuk innovatie-enquête door elektronische vragenlijsten:

Bij de innovatie-enquête heeft het CBS in de jaargang 2008–2010 voor het eerst gebruikgemaakt van elektronische vragenlijsten. Respondenten konden via internet de vragenlijst invullen en terugsturen. Daarnaast bleef – voor bedrijven die dit prefereerden – de mogelijkheid bestaan om via een papieren vragenlijst aan het onderzoek deel te nemen. Uiteindelijk hebben meer dan 10 duizend bedrijven meegewerkt aan het onderzoek, waarvan bijna 90 procent de elektronische vragenlijst heeft gebruikt. Voor enkele belangrijke indicatoren zijn de uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010 flink hoger dan die van voorgaande onderzoeken. Met name de cijfers over product- en procesinnovatoren komen hoger uit dan in eerdere verslagperiodes. Het CBS heeft diverse analyses uitgevoerd om deze toename te verklaren. De conclusie van deze analyses is dat er deels een reële stijging heeft plaatsgevonden van het aantal innovatoren maar dat de overstap naar internetvragenlijsten een grotere rol speelt in de verklaring van de hogere uitkomsten. Door de manier waarop de vragen gepresenteerd zijn op de internetvragenlijst blijken bedrijven eerder geneigd om zichzelf als innovatief te kwalificeren. Op grond van de uitgevoerde analyses zijn er voldoende aanwijzingen om te concluderen dat bij de oude methode sprake was van een onderschatting van het aantal innovatieve bedrijven in Nederland. De nieuwe waarnemingsmethode heeft daarmee geleid tot een verbetering van de meting van innovatie in Nederland. Om die reden is besloten om uitsluitend de elektronische vragenlijsten te gebruiken in de officiële uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010.

Gegevens beschikbaar over 2008-2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.
Procesinnovatie was nieuw voor de markt
Bedrijven die gedurende de periode 2008-2010 procesinnovaties hebben geïntroduceerd die nieuw voor de markt waren.
Ja
Nee
Onbekend
Bedrijven die niet weten of hun procesinnovaties nieuw voor de markt waren, of alleen nieuw voor het eigen bedrijf.