Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal 1.828.160 1.417.495 186.805 89.765 65.150 33.250 20.535 7.120 1.411.285 416.875
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal 1.730.355 1.331.580 180.365 87.560 63.535 32.485 20.095 6.945 1.402.580 327.775
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4e kwartaal 75.095 37.375 21.275 11.075 3.440 1.160 590 125 68.395 6.700
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 4e kwartaal 72.705 46.945 7.565 4.500 4.725 3.520 2.780 1.265 49.185 23.520
B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal 460 325 25 25 20 15 15 15 205 260
C Industrie 2019 4e kwartaal 68.885 44.285 7.260 4.300 4.530 3.380 2.655 1.180 47.490 21.395
D Energievoorziening 2019 4e kwartaal 1.440 1.085 150 75 45 25 20 10 485 955
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 4e kwartaal 1.920 1.250 130 105 130 95 95 55 1.005 915
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 190.340 158.915 15.240 6.005 4.855 2.775 1.655 520 168.085 22.255
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 4e kwartaal 345.460 202.845 60.330 32.860 25.650 12.480 7.290 2.180 264.795 80.660
G Handel 2019 4e kwartaal 237.585 144.870 40.650 21.830 15.830 7.230 4.570 1.470 177.260 60.325
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 47.275 31.770 6.680 2.860 2.310 1.505 1.240 440 37.345 9.935
I Horeca 2019 4e kwartaal 60.595 26.205 13.005 8.170 7.515 3.745 1.485 270 50.190 10.405
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 97.435 80.065 8.075 3.105 2.555 1.690 1.210 410 73.380 24.055
K Financiële dienstverlening 2019 4e kwartaal 94.295 83.540 6.135 2.000 1.410 620 320 110 7.195 87.100
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 27.930 19.835 4.285 2.095 945 365 230 100 12.475 15.455
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 4e kwartaal 442.325 373.870 33.170 12.715 10.305 5.730 3.745 1.370 344.715 97.610
M Specialistische zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 362.725 315.475 24.675 8.815 6.985 3.675 2.025 590 282.410 80.315
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 4e kwartaal 79.600 58.395 8.495 3.900 3.320 2.055 1.715 775 62.305 17.295
O-Q Overheid en zorg 2019 4e kwartaal 261.560 221.790 16.180 8.445 7.150 3.285 1.790 750 233.640 27.920
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 4e kwartaal 800 195 5 15 25 35 30 70 130 670
P Onderwijs 2019 4e kwartaal 94.565 84.610 5.860 1.330 735 550 450 260 88.175 6.390
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 4e kwartaal 166.195 136.985 10.310 7.100 6.385 2.700 1.310 420 145.335 20.860
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 4e kwartaal 221.020 192.315 14.555 6.970 4.115 1.630 930 300 189.415 31.605
R Cultuur, sport en recreatie 2019 4e kwartaal 112.285 99.635 6.820 2.645 1.630 785 515 150 96.850 15.440
S Overige dienstverlening 2019 4e kwartaal 108.585 92.640 7.715 4.300 2.455 820 405 150 92.550 16.035
T Huishoudens 2019 4e kwartaal 20 20 0 0 0 0 0 0 15 5
U Extraterritoriale organisaties 2019 4e kwartaal 130 20 20 25 30 20 10 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen