Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal** 2.162.100 1.734.880 192.365 95.070 67.505 35.110 21.510 7.295 1.693.880 468.215
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 1e kwartaal** 1.403.130 1.094.185 135.275 65.665 50.945 27.840 17.575 5.955 1.101.205 301.930
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal** 77.940 39.450 20.770 11.820 3.680 1.365 665 120 70.195 7.745
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 1e kwartaal** 83.935 57.495 7.955 4.765 4.675 3.515 2.830 1.230 58.525 25.410
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal** 595 450 35 15 15 20 20 15 350 245
C Industrie 2023 1e kwartaal** 78.965 53.780 7.595 4.560 4.490 3.375 2.675 1.150 56.110 22.855
D Energievoorziening 2023 1e kwartaal** 2.445 2.015 195 85 45 25 30 15 1.065 1.380
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 1e kwartaal** 1.925 1.255 130 105 120 90 105 45 995 930
F Bouwnijverheid 2023 1e kwartaal** 242.805 208.225 17.040 6.895 5.090 2.910 1.740 505 216.260 26.545
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 1e kwartaal** 403.910 255.580 61.985 34.735 26.690 13.260 7.560 2.250 314.430 89.480
G Handel 2023 1e kwartaal** 271.395 175.180 42.735 22.715 16.035 7.390 4.665 1.485 205.405 65.990
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal** 60.290 44.425 6.760 3.045 2.345 1.515 1.275 455 49.115 11.175
I Horeca 2023 1e kwartaal** 72.225 35.975 12.490 8.975 8.310 4.355 1.615 310 59.910 12.315
J Informatie en communicatie 2023 1e kwartaal** 113.375 95.025 8.130 3.365 2.815 1.810 1.365 455 84.765 28.615
K Financiële dienstverlening 2023 1e kwartaal** 100.720 89.400 6.435 2.165 1.430 600 370 125 7.900 92.820
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 1e kwartaal** 31.230 22.385 4.715 2.300 1.070 355 205 115 13.450 17.780
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 1e kwartaal** 518.155 447.500 34.280 13.230 10.470 5.960 3.850 1.395 404.425 113.725
M Specialistische zakelijke diensten 2023 1e kwartaal** 412.840 365.100 24.685 8.925 7.040 3.840 2.115 620 318.205 94.635
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 1e kwartaal** 105.315 82.400 9.595 4.305 3.430 2.120 1.735 775 86.220 19.095
O-Q Overheid en zorg 2023 1e kwartaal** 340.320 299.110 16.410 8.565 7.565 3.720 1.975 770 309.160 31.155
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 1e kwartaal** 845 235 10 5 30 25 35 55 185 660
P Onderwijs 2023 1e kwartaal** 123.115 112.410 6.230 1.620 845 565 460 230 115.870 7.250
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 1e kwartaal** 216.360 186.465 10.165 6.940 6.685 3.130 1.480 485 193.110 23.250
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 1e kwartaal** 249.705 220.705 14.645 7.230 4.020 1.620 945 330 214.765 34.935
R Cultuur, sport en recreatie 2023 1e kwartaal** 128.360 115.275 6.840 2.880 1.690 825 545 195 110.035 18.325
S Overige dienstverlening 2023 1e kwartaal** 121.190 105.380 7.785 4.330 2.290 775 395 135 104.710 16.480
T Huishoudens 2023 1e kwartaal** 25 20 5 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2023 1e kwartaal** 130 25 15 20 40 20 5 0 5 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen