Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal 2.046.055 1.618.825 193.735 96.025 67.305 34.290 20.695 7.110 1.577.655 468.400
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 4e kwartaal 1.328.285 1.019.800 135.800 66.310 50.920 27.300 16.930 5.785 1.030.145 298.140
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4e kwartaal 77.660 38.785 21.240 11.890 3.680 1.235 630 135 69.925 7.735
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 4e kwartaal 80.050 53.890 7.730 4.750 4.660 3.540 2.815 1.225 54.665 25.385
B Delfstoffenwinning 2021 4e kwartaal 565 415 30 20 20 15 20 15 305 255
C Industrie 2021 4e kwartaal 75.400 50.455 7.410 4.530 4.465 3.410 2.680 1.140 52.635 22.770
D Energievoorziening 2021 4e kwartaal 2.165 1.765 165 90 50 25 25 15 760 1.405
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 4e kwartaal 1.920 1.255 125 110 125 90 95 50 965 955
F Bouwnijverheid 2021 4e kwartaal 220.540 186.945 16.280 6.640 5.055 2.945 1.760 530 194.670 25.870
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 4e kwartaal 393.255 243.580 63.550 35.415 26.760 12.865 7.145 2.175 303.920 89.335
G Handel 2021 4e kwartaal 271.150 173.180 44.055 22.965 16.170 7.485 4.650 1.480 204.710 66.440
H Vervoer en opslag 2021 4e kwartaal 54.960 39.005 6.725 3.145 2.380 1.535 1.265 450 44.000 10.965
I Horeca 2021 4e kwartaal 67.145 31.395 12.770 9.300 8.210 3.845 1.230 250 55.210 11.935
J Informatie en communicatie 2021 4e kwartaal 107.345 89.020 8.365 3.335 2.745 1.790 1.280 430 79.450 27.895
K Financiële dienstverlening 2021 4e kwartaal 105.675 94.290 6.440 2.230 1.455 640 340 110 7.920 97.755
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 4e kwartaal 30.950 22.295 4.520 2.325 1.055 360 195 115 13.285 17.665
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 4e kwartaal 486.360 416.100 34.150 13.445 10.520 5.755 3.710 1.305 374.750 111.610
M Specialistische zakelijke diensten 2021 4e kwartaal 394.480 346.255 25.040 9.250 7.140 3.715 2.015 575 301.865 92.620
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 4e kwartaal 91.880 69.845 9.110 4.195 3.380 2.040 1.695 730 72.885 18.995
O-Q Overheid en zorg 2021 4e kwartaal 304.420 263.180 16.630 8.600 7.465 3.615 1.960 785 273.605 30.815
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 4e kwartaal 830 225 10 10 30 25 35 60 150 680
P Onderwijs 2021 4e kwartaal 112.310 101.725 6.220 1.500 845 560 465 250 105.205 7.110
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 4e kwartaal 191.280 161.235 10.400 7.090 6.590 3.030 1.460 475 168.255 23.030
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 4e kwartaal 239.795 210.745 14.840 7.395 3.915 1.545 860 300 205.470 34.325
R Cultuur, sport en recreatie 2021 4e kwartaal 121.520 108.615 7.005 2.865 1.600 735 455 155 104.990 16.530
S Overige dienstverlening 2021 4e kwartaal 118.120 102.090 7.815 4.500 2.285 790 400 145 100.460 17.660
T Huishoudens 2021 4e kwartaal 25 20 5 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2021 4e kwartaal 130 25 15 30 30 20 10 0 0 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2023:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen