Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal)
I Horeca 2019 3e kwartaal 58.810
55 Logiesverstrekking 2019 3e kwartaal 9.185
551 Hotels 2019 3e kwartaal 4.765
55101 Hotel-restaurants 2019 3e kwartaal 1.525
55102 Hotels (geen hotel-restaurants) 2019 3e kwartaal 3.240
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2019 3e kwartaal 1.935
55201 Verhuur van vakantiehuisjes 2019 3e kwartaal 1.825
55202 Jeugdherbergen, groepsaccomodaties 2019 3e kwartaal 110
553 Kampeerterreinen 2019 3e kwartaal 1.975
559 Overige logiesverstrekking 2019 3e kwartaal 510
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 3e kwartaal 49.625
56101 Restaurants 2019 3e kwartaal 14.115
56102 Fastfoodrestaurants, ijssalons etc 2019 3e kwartaal 13.990
562 Kantines en catering 2019 3e kwartaal 12.430
5621 Eventcatering 2019 3e kwartaal 11.290
5629 Kantines en contractcatering 2019 3e kwartaal 1.140
563 Cafés 2019 3e kwartaal 9.095
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.