Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 2.202.600 1.775.940 1.795 2.186.920 2.199.085
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 2e kwartaal* 1.427.680 1.119.150 1.145 1.416.025 1.425.615
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal* 78.000 39.750 10 77.825 77.985
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal* 84.890 58.565 310 82.215 84.375
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 605 455 0 565 600
C Industrie 2023 2e kwartaal* 79.720 54.665 285 77.250 79.250
D Energievoorziening 2023 2e kwartaal* 2.605 2.150 5 2.555 2.585
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 2e kwartaal* 1.965 1.295 20 1.845 1.935
F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal* 247.675 213.025 80 246.765 247.540
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 2e kwartaal* 409.125 261.340 355 405.020 408.485
G Handel 2023 2e kwartaal* 273.660 177.595 235 270.970 273.245
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal* 61.725 45.925 90 60.810 61.555
I Horeca 2023 2e kwartaal* 73.735 37.820 30 73.235 73.680
J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal* 115.140 96.740 85 114.265 114.995
K Financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal* 104.845 93.340 45 104.515 104.745
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal* 31.810 22.940 20 31.605 31.780
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 2e kwartaal* 529.300 458.540 300 526.425 528.700
M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal* 419.730 371.785 100 418.540 419.545
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal* 109.570 86.755 200 107.885 109.155
O-Q Overheid en zorg 2023 2e kwartaal* 348.635 307.480 555 345.650 347.360
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 2e kwartaal* 875 270 130 385 615
P Onderwijs 2023 2e kwartaal* 125.380 114.685 230 124.390 124.990
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 2e kwartaal* 222.380 192.525 200 220.875 221.755
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 2e kwartaal* 253.175 224.220 35 252.635 253.115
R Cultuur, sport en recreatie 2023 2e kwartaal* 130.610 117.565 20 130.310 130.580
S Overige dienstverlening 2023 2e kwartaal* 122.410 106.605 20 122.170 122.375
T Huishoudens 2023 2e kwartaal* 25 20 0 25 25
U Extraterritoriale organisaties 2023 2e kwartaal* 130 25 0 130 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 april 2023:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.