Landbouw; biologisch, fase omschakeling; 2011-2017

Landbouw; biologisch, fase omschakeling; 2011-2017

Landbouwmethode Perioden Teelt open grond Teelt open grond, totaal Oppervlakte (ha) Teelt open grond Teelt open grond, totaal Percentage van totaal (%) Teelt open grond Aardappelen Oppervlakte (ha) Teelt open grond Aardappelen Percentage van totaal (%) Teelt open grond Granen Oppervlakte (ha) Teelt open grond Granen Percentage van totaal (%) Teelt open grond Groenten Oppervlakte (ha) Teelt open grond Groenten Percentage van totaal (%) Teelt open grond Fruit Oppervlakte (ha) Teelt open grond Fruit Percentage van totaal (%) Teelt open grond Groenvoedergewassen Oppervlakte (ha) Teelt open grond Groenvoedergewassen Percentage van totaal (%) Teelt open grond Overige teelt open grond Oppervlakte (ha) Teelt open grond Overige teelt open grond Percentage van totaal (%) Teelt open grond Braak Oppervlakte (ha) Teelt open grond Braak Percentage van totaal (%) Teelt onder glas Oppervlakte (ha) Teelt onder glas Percentage van totaal (%) Grasland Oppervlakte (ha) Grasland Percentage van totaal (%) Rundvee Aantal dieren (aantal) Rundvee Percentage van totaal (%) Schapen en geiten Aantal dieren (aantal) Schapen en geiten Percentage van totaal (%) Varkens Aantal dieren (aantal) Varkens Percentage van totaal (%) Kippen Aantal dieren (aantal) Kippen Percentage van totaal (%)
Totaal biologische landbouw 2017 16.150 100 1.615 100 3.421 100 7.122 100 564 100 2.336 100 934 100 158 100 122 100 40.115 100 78.152 100 58.525 100 91.340 100 3.310.872 100
Gecertificeerd biologisch 2017 14.886 92 1.593 99 3.101 91 7.060 99 485 86 1.746 75 749 80 152 96 117 96 35.377 88 65.189 83 55.945 96 87.542 96 3.306.422 100
In omschakeling 2017 1.264 8 22 1 320 9 62 1 79 14 590 25 185 20 6 4 5 4 4.738 12 12.963 17 2.580 4 3.798 4 4.450 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over oppervlakten van de teelt open grond en de teelt onder glas en aantallen graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Bij de oppervlakten en aantallen dieren wordt onderscheid gemaakt naar fase van omschakeling naar biologische productie: ‘gecertificeerd biologisch’ en ‘in omschakeling naar biologisch’. Uitsluitend de gegevens van bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor de telling van het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio. Voor nieuwe cijfers over biologische landbouw zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Teelt open grond
Teelt van gewassen in de open grond wordt ook wel vollegrondsteelt genoemd. Het gaat hier om gewassen van de akkerbouw, tuinbouw en van groenvoedergewassen zoals snijmaïs en luzerne.
Teelt open grond, totaal
Oppervlakte
Percentage van totaal
Aardappelen
Oppervlakte
Percentage van totaal
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Groenten
Oppervlakte
Percentage van totaal
Fruit
Oppervlakte
Percentage van totaal
Groenvoedergewassen
Omvat de teelt van luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Overige teelt open grond
Omvat de teelt in de volle grond van graszaden, handelsgewassen, peulvruchten uit de akkerbouw, suikerbieten en van n.e.g. tuinbouw- en akkerbouwgewassen.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Braak
Braak is land dat in het lopende oogstjaar niet meer beteeld wordt.

Land dat in het kader van de braakleggingsregeling (set aside) niet beteeld wordt valt hier ook onder evenals groenbemestingsgewassen en faunaranden.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Teelt onder glas
Teelt onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Percentage van totaal
Grasland
Oppervlakte
Percentage van totaal
Rundvee
Aantal dieren
Percentage van totaal
Schapen en geiten
Aantal dieren
Percentage van totaal
Varkens
Aantal dieren
Percentage van totaal
Kippen
Aantal dieren
Percentage van totaal