Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017

Landbouwmethode Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Aardappelen Aardappelen, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Granen, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Gerst Gerst, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Tarwe Tarwe, totaal (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouw, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Aardappelen Aardappelen, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Granen, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Fruit open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Fruit onder glas (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Glasgroenten, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Komkommers (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Paprika's Paprika's, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Tomaten Tomaten, totaal (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Tuinbouw onder glas, totaal (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Grasland, totaal (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Blijvend grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Natuurlijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Tijdelijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Groenvoedergewassen Snijmaïs (are) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Grasland, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Schapen Schapen, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Schapen Schapen, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Biggen Biggen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Fokvarkens Fokvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Vleesvarkens Vleesvarkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Kippen, totaal (aantal)
Totaal landbouw 2017 54.840 50.914.706 16.267.142 6.046.784 16.407.763 3.020.420 11.642.910 17.964 9.746 5.503 11.018 9.352.427 310.839 2.046.297 9.873 90.794.934 35.918.902 947.493 49.919.170 5.797.175 13.192.615 17.390.924 3.476 96.295.505 68.025.240 3.512.835 24.757.430 20.524.926 41.613 1.199.710 174.800 798.833 532.872 20.044 5.386 8.434 2.660 12.400.699 5.611.564 1.158.680 5.630.455 105.184.440 4.301 1.920
Biologische landbouw 2017 1.604 1.087.229 161.426 487.491 342.175 64.916 89.017 563 204 271 327 295.593 1.150 57.663 447 1.247.276 24.673 1.506 1.212.247 147.824 258.681 344.572 101 4.010.454 2.767.327 405.698 837.429 80.856 1.232 26.996 6.459 13.746 44.779 516 155 168 121 91.340 35.375 8.565 47.400 3.310.872 154 237
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.
Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio. Voor nieuwe cijfers over biologische landbouw zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Akkerbouw
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal
Aardappelen
Aardappelen, totaal
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Akkerbouwgroenten, totaal
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Granen, totaal
Gerst
Gerst, totaal
Tarwe
Tarwe, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Akkerbouw, totaal
Aardappelen
Aardappelen, totaal
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Akkerbouwgroenten, totaal
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Granen, totaal
Tuinbouw open grond
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Bloemkwekerijgewassen
Fruit open grond
Fruit open grond, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Bloemkwekerijgewassen
Fruit onder glas
Glasgroenten
Glasgroenten, totaal
Komkommers
Paprika's
Paprika's, totaal
Tomaten
Tomaten, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Tuinbouw onder glas, totaal
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Oppervlakte
Grasland
Grasland, totaal
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Snijmaïs
Snijmaïs is een maïsras dat vooral geteeld wordt voor veevoer. Bij de oogst worden de stengels en onrijpe kolven van de plant fijngesneden en op een grote hoop bewaard (ingekuild). Melkkoeien en vleesstieren eten het als ruwvoer.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Grasland
Grasland, totaal
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.
Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
Jongvee voor de vleesproductie
Jongvee dat voor de productie van vlees wordt aangehouden (exclusief vleeskalveren).
Jongvee voor de vleesproductie, totaal
Schapen
Schapen, totaal
Geiten
Geiten, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Rundvee
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.
Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
Jongvee voor de vleesproductie
Jongvee dat voor de productie van vlees wordt aangehouden (exclusief vleeskalveren).
Jongvee voor de vleesproductie, totaal
Schapen
Schapen, totaal
Geiten
Geiten, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens en kippen.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij kippen aantallen van minder dan 25 stuks niet in de telling
meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Biggen
Biggen, totaal
Fokvarkens
Fokvarkens, totaal
Vleesvarkens
Vleesvarkens, totaal
Kippen
Kippen, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal)
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Kippen, totaal