Investeringen in vaste activa naar type van activa 2008-2011

Investeringen in vaste activa naar type van activa 2008-2011

Regio's Perioden Investeringen naar type van activa Totale investeringen naar type activa (mln euro) Investeringen naar type van activa Woningen (mln euro) Investeringen naar type van activa Bedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen naar type van activa GWW-werken (mln euro) Investeringen naar type van activa Vervoermiddelen (mln euro) Investeringen naar type van activa Machines en installaties (mln euro) Investeringen naar type van activa Overige investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen naar type van activa In cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen naar type van activa Overdrachtskosten op grond (mln euro)
Nederland 2008 124.191 37.539 19.641 13.138 12.670 17.170 22.405 363 1.265
Nederland 2009 111.123 32.851 19.007 13.153 9.718 15.387 19.245 371 1.391
Nederland 2010 104.492 28.506 16.218 13.553 9.952 14.563 19.518 378 1.804
Nederland 2011** 109.531 28.371 17.075 14.679 11.548 15.794 20.490 343 1.231
Noord-Nederland (LD) 2008 10.934 3.446 2.102 1.221 784 1.549 1.673 46 113
Noord-Nederland (LD) 2009 9.762 2.732 1.956 1.051 635 1.661 1.562 42 122
Noord-Nederland (LD) 2010 8.372 2.079 1.399 1.110 580 1.402 1.609 38 156
Noord-Nederland (LD) 2011** 7.919 2.147 1.150 942 522 1.385 1.637 34 103
Oost-Nederland (LD) 2008 23.515 8.093 4.018 2.199 1.951 3.005 3.858 133 257
Oost-Nederland (LD) 2009 22.133 7.199 4.379 2.278 1.859 2.560 3.465 134 259
Oost-Nederland (LD) 2010 21.309 6.171 3.590 2.555 2.577 2.616 3.355 124 322
Oost-Nederland (LD) 2011** 23.073 6.557 4.281 2.877 2.938 2.511 3.582 112 214
West-Nederland (LD) 2008 62.364 17.564 9.453 6.594 7.992 7.859 12.144 112 645
West-Nederland (LD) 2009 56.220 15.546 9.044 7.150 5.803 7.568 10.268 102 738
West-Nederland (LD) 2010 53.573 14.004 7.726 7.242 5.753 7.226 10.510 122 988
West-Nederland (LD) 2011** 54.273 13.629 8.082 7.287 6.098 7.537 10.854 111 676
Zuid-Nederland (LD) 2008 25.423 8.436 4.031 2.265 1.941 4.100 4.332 72 246
Zuid-Nederland (LD) 2009 22.202 7.374 3.627 2.397 1.417 3.305 3.722 92 268
Zuid-Nederland (LD) 2010 20.374 6.252 3.501 2.333 1.040 3.092 3.726 94 336
Zuid-Nederland (LD) 2011** 21.665 6.038 3.527 2.296 1.988 3.683 3.812 86 235
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium)in de verschillende regio's. De investeringen kunnen worden onderverdeeld naar de verschillende bedrijfstakken en naar typen van activa waarin is geïnvesteerd. Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende
landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van
gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's. Deze tabel bevat uitsluitend cijfers in lopende prijzen.


Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief. De gegevens over het jaar 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 december 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel investeringen in vaste activa naar type van activa; regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Investeringen naar type van activa
Specificatie van de investeringen naar type van activa.
Totale investeringen naar type activa
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer (bruto) omvatten:
Woningen, bedrijfsgebouwen, GWW-werken,vervoermiddelen, machines en
installaties, overige investeringen in vaste activa, in cultuurgebrachte
activa en overdrachtskosten op grond.
Woningen
Een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt bezien,
blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier
huishouden.
Bedrijfsgebouwen
Gebouw bestemd voor bedrijfsmatig gebruik. Bedrijfsgebouwen worden verder
onderverdeeld naar hallen en loodsen, kantoren, combinatie hallen met
kantoor, kassen, schuren en stallen, winkels, scholen en overige gebouwen.
GWW-werken
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Andere bouwwerken dan woningen en
bedrijfsgebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en
riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of
bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: Autowegen, straten,
spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels,
waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen.
Bouwrijp maken van grond valt ook onder deze rubriek.
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden:
Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Machines en installaties
Alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de
machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audio- en
telecomapparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik
maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en
dergelijke.
Overige investeringen in vaste activa
Investeringen in vaste activa anders dan woningen, bedrijfsgebouwen,
grond-, weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines en
installaties. Ook in cultuur gebrachte activa en overdrachtskosten op
grond zijn niet inbegrepen. Voorbeelden zijn meubilair, computers en
software.
In cultuur gebrachte activa
Vee en aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder
rechtstreeks toezicht, verantwoordelijkheid en beheer van institutionele
eenheden staan. Voorbeelden zijn fruitbomen, druivenstokken, fok-, broed-
en kweekdieren (inclusief vis en gevogelte), melkvee en schapen.
Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.