Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Productie van goederen en diensten (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor De logistiek (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Deze procesinnovatie was voor Ondersteunende activiteiten (aantal)
Bedrijven, totaal 8.903 63 5.171 2.846 5.608
A-F Landbouw en nijverheid 1.133 68 738 261 664
G-N Commerciële dienstverlening 5.050 60 2.304 1.916 3.577
A Landbouw, bosbouw en visserij 306 59 258 123 122
B Delfstoffenwinning 14 49 13 4 3
C Industrie 2.720 66 2.129 668 1.366
D Energievoorziening 25 72 18 6 18
E Waterbedrijven en afvalbeheer 91 70 43 32 59
F Bouwnijverheid 697 72 406 97 463
G Handel 1.906 59 816 892 1.271
H Vervoer en opslag 590 74 137 372 407
I Horeca 231 66 111 60 195
J Informatie en communicatie 641 52 443 148 424
K Financiële dienstverlening 227 58 142 66 140
L Verhuur en handel van onroerend goed 153 56 68 64 118
M Specialistische zakelijke diensten 772 60 402 138 588
N Verhuur en overige zakelijke diensten 532 67 185 176 435
01 Landbouw 295 58 249 121 118
02 Bosbouw 7 87 5 2 3
03 Visserij 4 68 4 - -
06 Winning van aardolie en aardgas 2 38 2 1 -
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 11 74 11 1 1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 1 15 - 1 1
10 Voedingsmiddelenindustrie 347 70 275 119 171
11 Drankenindustrie 12 76 9 3 7
12 Tabaksindustrie 5 57 5 2 2
13 Textielindustrie 76 74 63 12 28
14 Kledingindustrie 14 73 9 4 10
15 Leer- en schoenenindustrie 6 52 5 2 2
16 Houtindustrie 106 76 90 13 52
17 Papierindustrie 73 79 64 21 30
18 Grafische industrie 131 64 117 23 49
19 Aardolie-industrie 6 71 6 1 2
20 Chemische industrie 132 55 118 31 43
21 Farmaceutische industrie 27 57 19 8 14
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 234 68 195 71 106
23 Bouwmaterialenindustrie 125 62 111 31 51
24 Basismetaalindustrie 43 72 32 4 19
25 Metaalproductenindustrie 501 78 377 122 283
26 Elektrotechnische industrie 113 60 80 26 65
27 Elektrische apparatenindustrie 86 59 57 31 71
28 Machine-industrie 314 56 244 58 161
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 64 65 52 12 25
30 Overige transportmiddelenindustrie 34 47 28 8 9
31 Meubelindustrie 90 65 84 33 51
32 Overige industrie 107 73 53 13 62
33 Reparatie en installatie van machines 75 48 37 19 51
35 Energiebedrijven 25 72 18 6 18
36 Waterleidingbedrijven 3 33 1 - 3
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 14 83 8 2 11
38 Afvalbehandeling en recycling 67 74 31 28 40
39 Sanering en overig afvalbeheer 7 51 3 1 6
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 216 91 74 24 184
42 Grond-, water- en wegenbouw 96 75 69 4 41
43 Gespecialiseerde bouw 384 64 264 70 238
45 Autohandel en -reparatie 143 55 30 17 136
46 Groothandel en handelsbemiddeling 1.297 55 589 618 866
47 Detailhandel (niet in autoÆs) 466 74 197 257 269
49 Vervoer over land 349 77 83 198 238
50 Vervoer over water 23 90 5 15 17
51 Vervoer door de lucht 6 88 5 4 4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 166 63 30 116 122
53 Post en koeriers 46 86 15 39 27
55 Logiesverstrekking 101 66 51 34 87
56 Eet- en drinkgelegenheden 130 66 60 27 108
58 Uitgeverijen 69 66 38 14 42
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 19 40 12 19 19
60 Radio- en televisieomroepen 7 37 2 4 2
61 Telecommunicatie 40 58 26 13 29
62 IT-dienstverlening 465 52 328 78 310
63 Diensten op het gebied van informatie 41 48 35 19 22
64 Bankwezen 44 69 25 15 30
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 59 72 26 27 46
66 Overige financiële dienstverlening 125 51 92 25 64
68 Verhuur en handel van onroerend goed 153 56 68 64 118
69 Juridische diensten en administratie 191 81 119 40 179
70 Holdings en managementadviesbureaus . . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 375 59 207 47 263
73 Reclamewezen en marktonderzoek 155 53 55 35 112
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 51 39 19 15 34
75 Veterinaire dienstverlening 1 100 1 1 -
77 Verhuur van roerende goederen 40 55 28 25 37
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 268 67 69 90 221
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 34 45 4 4 34
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 21 74 3 7 16
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 98 75 50 18 77
82 Overige zakelijke dienstverlening 71 74 30 32 49
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2.851 66 2.203 710 1.446
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 365 70 289 124 181
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 96 72 76 19 40
19-22 Raffinaderijen en chemie 398 62 339 112 165
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 544 77 408 126 302
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Bedrijven met procesinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze procesinnovatie was voor
Productie van goederen en diensten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de productie van goederen of diensten.
De logistiek
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor de logistiek (levering of distributie) van
inputs (goederen of diensten).
Ondersteunende activiteiten
Het aantal procesinnovatoren dat nieuwe of sterk verbeterde methoden in
gebruik heeft genomen voor ondersteunende activiteiten voor processen,
zoals onderhoudssystemen danwel aankoop-, boekhoudkundige- of
calculatiemethoden.