Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Geslacht werknemer Dienstverband Kenmerken baan Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2017 8.096 6.045 22,23 29.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 106 74 16,18 21.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal B Delfstoffenwinning 2017 9 8 35,03 66.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal C Industrie 2017 743 666 23,23 37.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal D Energievoorziening 2017 27 25 29,50 50.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 34 31 22,52 39.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal F Bouwnijverheid 2017 307 281 23,10 39.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal G Handel 2017 1.351 914 18,69 22.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal H Vervoer en opslag 2017 371 302 21,24 33.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal I Horeca 2017 407 215 13,08 12.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal J Informatie en communicatie 2017 261 233 27,15 43.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal K Financiële dienstverlening 2017 270 234 33,32 51.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 66 53 25,57 35.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2017 491 413 28,37 43.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 1.053 713 15,52 19.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 505 449 25,69 39.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal P Onderwijs 2017 519 383 25,86 31.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 1.311 881 22,90 25.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2017 135 78 20,04 20.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal S Overige dienstverlening 2017 131 92 20,92 25.360
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling
2008 (SBI2008). Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse kenmerken van een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur, wel of geen auto van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2022 verschijnen in april 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.