Prognose bevolking; kerncijfers, 2011-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2011-2060

Perioden Totale bevolking (aantal) Demografische druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting Bij geboorte, mannen (jaar) Levensverwachting Bij geboorte, vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
2011 180.372 1,76 134.950 79,24 82,93 159.704 133.039 26.665
2012 16.727.886 65,3 179.745 1,76 136.447 79,43 83,09 163.644 136.821 26.823
2013 16.798.007 66,4 179.828 1,76 137.983 79,62 83,24 163.159 137.559 25.600
2014 16.865.452 67,3 180.161 1,75 139.547 79,81 83,38 157.694 137.437 20.257
2015 16.926.322 68,1 180.673 1,75 141.176 80,00 83,52 153.944 135.930 18.014
2020 17.209.149 71,8 186.226 1,75 150.597 80,85 84,11 151.022 131.517 19.505
2025 17.470.150 75,8 190.146 1,75 163.618 81,47 84,58 149.510 129.699 19.811
2030 17.674.214 82,2 190.902 1,75 179.580 81,93 84,97 148.337 128.004 20.333
2040 17.835.509 90,4 183.391 1,75 206.553 82,88 85,78 149.224 126.772 22.452
2050 17.781.298 86,3 185.044 1,75 213.678 83,85 86,63 149.734 127.891 21.843
2055 17.751.709 85,2 187.913 1,75 213.127 84,27 87,03 149.868 128.470 21.398
2060 17.744.680 85,5 188.920 1,75 207.363 84,68 87,41 149.939 128.769 21.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011 - 2060

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Demografische druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in
de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende
deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Levensverwachting
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Bij geboorte, mannen
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Bij geboorte, vrouwen
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Buitenlandse migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.