Milieusector; bedrijfstakken, 1995-2010

Milieusector; bedrijfstakken, 1995-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Milieudomein Perioden Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000 vte) Productie basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2009 117,3 30.008 11.968
Totaal milieusector Totaal milieudomeinen 2010** 116,9 30.775 12.738
A-U Alle economische activiteiten Totaal milieudomeinen 2009 112,2 28.595 11.426
A-U Alle economische activiteiten Totaal milieudomeinen 2010** 111,9 29.363 12.203
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal milieudomeinen 2009 2,9 1.063 384
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal milieudomeinen 2010** 3,1 1.408 562
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal milieudomeinen 2009 x x x
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal milieudomeinen 2010** x x x
B Delfstoffenwinning Totaal milieudomeinen 2009 x x x
B Delfstoffenwinning Totaal milieudomeinen 2010** x x x
C Industrie Totaal milieudomeinen 2009 14,1 3.563 960
C Industrie Totaal milieudomeinen 2010** 14,5 3.819 1.060
D Energievoorziening Totaal milieudomeinen 2009 0,8 569 267
D Energievoorziening Totaal milieudomeinen 2010** 0,8 570 265
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal milieudomeinen 2009 30,9 10.445 3.726
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal milieudomeinen 2010** 30,7 10.866 3.851
F Bouwnijverheid Totaal milieudomeinen 2009 20,0 3.950 1.282
F Bouwnijverheid Totaal milieudomeinen 2010** 18,8 3.513 1.155
G-I Handel, vervoer en horeca Totaal milieudomeinen 2009 13,7 3.223 2.373
G-I Handel, vervoer en horeca Totaal milieudomeinen 2010** 14,5 3.571 2.738
J Informatie en communicatie Totaal milieudomeinen 2009 x x x
J Informatie en communicatie Totaal milieudomeinen 2010** x x x
K Financiële dienstverlening Totaal milieudomeinen 2009 x x x
K Financiële dienstverlening Totaal milieudomeinen 2010** x x x
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal milieudomeinen 2009 x x x
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal milieudomeinen 2010** x x x
M-N Zakelijke dienstverlening Totaal milieudomeinen 2009 15,5 1.850 946
M-N Zakelijke dienstverlening Totaal milieudomeinen 2010** 14,7 1.822 961
O-Q Overheid en zorg Totaal milieudomeinen 2009 11,9 3.313 1.314
O-Q Overheid en zorg Totaal milieudomeinen 2010** 12,3 3.265 1.419
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal milieudomeinen 2009 1,9 166 96
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal milieudomeinen 2010** 1,8 154 89
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2009 5,1 1.413 542
Interne milieuactiviteiten bij bedrijven Totaal milieudomeinen 2010** 5,0 1.412 535
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden economische gegevens voor de milieusector gepresenteerd. Het arbeidsvolume, de productie en de toegevoegde waarde van de milieusector komen in deze tabel aan bod. Productie en toegevoegde waarde worden gemeten in basisprijzen en arbeidsvolume wordt gemeten in arbeidsjaren (werkzame personen).

De milieusector bestaat uit de groep van bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, evenals problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen (OECD, 1999; Eurostat 2009). In deze definitie worden ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' meegenomen die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. De definitie van de milieusector is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

De groep van bedrijven en instanties horend tot de milieusector kunnen worden onderverdeeld naar bedrijfstakken. In deze tabel zijn alleen de bedrijven die milieuactiviteiten als hoofdactiviteit of nevenactiviteit uitvoeren toegerekend aan de bedrijfstakken. De interne milieuactiviteiten die uitgevoerd worden binnen het Nederlandse bedrijfsleven zijn in deze tabel niet toegerekend aan de bedrijfstakken. Deze interne activiteiten worden daarom afzonderlijk gepresenteerd. De activiteiten die binnen de milieusector vallen kunnen daarnaast in milieudomeinen worden onderverdeeld.

De hierboven genoemde economische gegevens van de milieusector worden in volgende grootheden weergegeven:

- Arbeidsvolume in arbeidsjaren, werkzame personen
- Productie in basisprijzen, mln euro
- Toegevoegde waarde in basisprijzen, mln euro

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 nov 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Milieusector; arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een jaar op.
---
Interne milieuactiviteiten zijn niet uitgesplitst naar A-U activiteiten.
Totaal milieusector (inclusief interne milieuactiviteiten) wordt weergegeven door de regel 'Totaal Nederlandse economie'.
A-U activiteiten plus de interne milieuactiviteiten vormen tezamen de milieusector
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
---
Interne milieuactiviteiten zijn niet uitgesplitst naar A-U activiteiten.
Totaal milieusector (inclusief interne milieuactiviteiten) wordt weergegeven door de regel 'Totaal Nederlandse economie'.
A-U activiteiten plus de interne milieuactiviteiten vormen tezamen de milieusector
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
---
Interne milieuactiviteiten zijn niet uitgesplitst naar A-U activiteiten.
Totaal milieusector (inclusief interne milieuactiviteiten) wordt weergegeven door de regel 'Totaal Nederlandse economie'.
A-U activiteiten plus de interne milieuactiviteiten vormen tezamen de milieusector