Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Betalingsplichtigen Perioden Opbrengst milieuheffingen Totale opbrengst milieuheffingen (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Geluidsheffing burgerluchtvaart (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Grondwaterheffing en nazorgheffing (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Rioolheffing en rioolrechten (mln euro) Opbrengst milieuheffingen Waterverontreinigingsheffing (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2012* 4.610 1.953 46 14 1.419 1.178
A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.061 408 46 14 266 327
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 35 7 8 9 10
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 366 144 0 108 113
B Delfstoffenwinning 2012* 6 4 0 1 1
C Industrie 2012* 289 123 0 99 67
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* 134 62 0 41 30
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* 19 9 0 6 3
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* 19 8 0 6 4
16 Houtindustrie 2012* 2 1 0 1 0
17 Papierindustrie 2012* 10 3 0 4 3
18 Grafische industrie 2012* 6 4 0 1 1
19 Aardolie-industrie 2012* 7 1 0 4 2
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012* 38 12 0 14 12
20 Chemische industrie 2012* 31 9 0 12 10
21Farmaceutische industrie 2012* 7 3 0 3 1
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* 15 5 0 6 3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* 5 1 0 3 1
23 Bouwmaterialenindustrie 2012* 10 4 0 4 2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* 23 10 0 8 5
24 Basismetaalindustrie 2012* 14 7 0 5 2
25 Metaalproductenindustrie 2012* 9 3 0 3 3
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2012* 13 3 0 8 2
28 Machine-industrie 2012* 9 5 0 3 1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* 5 4 0 0 1
31-33 Overige industrie en reparatie 2012* 10 4 0 3 3
D Energievoorziening 2012* 9 7 0 0 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 61 10 0 8 43
F Bouwnijverheid 2012* 40 22 0 15 2
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* 7 4 0 3 0
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* 7 3 0 4 0
43 Gespecialiseerde bouw 2012* 26 15 0 9 2
G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 260 95 46 0 41 77
G Handel 2012* 114 57 0 31 26
45 Autohandel en -reparatie 2012* 13 6 0 4 3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 59 31 0 15 13
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* 42 20 0 12 10
H Vervoer en opslag 2012* 87 21 46 0 5 15
49 Vervoer over land 2012* 9 2 0 1 5
50 Vervoer over water 2012* 2 1 0 0 1
51 Vervoer door de lucht 2012* 49 3 46 0 0 0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 15 5 0 1 8
53 Post en koeriers 2012* 13 10 0 3 0
I Horeca 2012* 59 17 0 5 37
J Informatie en communicatie 2012* 22 16 0 3 3
K Financiële dienstverlening 2012* 19 5 0 6 7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 28 21 0 4 3
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 64 37 0 17 10
M Specialistische zakelijke diensten 2012* 36 22 0 8 6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 28 15 0 9 4
O-Q Overheid en zorg 2012* 184 43 6 52 84
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 68 6 6 23 34
P Onderwijs 2012* 33 9 0 10 14
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012* 83 28 0 18 37
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012* 44 18 0 10 16
R Cultuur, sport en recreatie 2012* 29 14 0 4 12
S Overige dienstverlening 2012* 15 4 0 6 4
T Huishoudens 2012* 0 0 0 0 0
U Extraterritoriale organisaties 2012*
Totaal particuliere huishoudens 2012* 3.516 1.512 0 1.153 851
Totaal niet-ingezetenen 2012* 33 33 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen.

De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen.

De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2010 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 september 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel:
Milieubelastingen en -heffingen; opbrengst naar betalingsplichtige. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Opbrengst milieuheffingen
Heffingen die zijn ingevoerd voor de financiering van specifieke milieumaatregelen die door de overheid worden uitgevoerd.
Totale opbrengst milieuheffingen
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het periodiek ophalen en verwerken van huishoudelijk afval door gemeenten. Gebruikers van een perceel dienen deze gemeentelijke heffing te betalen.
Reinigingsrechten zijn een betaling door een ondernemer voor het ophalen van bedrijfsafvalstoffen. Met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten worden de kosten voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval gedekt.
Geluidsheffing burgerluchtvaart
Op grond van de Luchtvaartwet is een heffing ingesteld op het gebruik van vliegvelden door de burgerluchtvaart. De opbrengst van de heffing wordt door het Rijk gebruikt ter financiering van de sanering van geluidsoverlast rond vliegvelden. Deze sanering bestaat uit isolatie of sloop van woningen rond vliegvelden.
Grondwaterheffing en nazorgheffing
Grondwaterheffing:
De grondwaterheffing, die wordt geheven door de provincies, is ingesteld wegens het onttrekken van grondwater. Houders van een geregistreerde pompinrichting moeten deze provinciale heffing betalen. De heffing komt dus voornamelijk ten laste van bedrijven (industrieën en waterwinningsbedrijven) die grote hoeveelheden grondwater onttrekken. Uit de opbrengst worden provinciale kosten gefinancierd voor onderzoek en uitvoering van maatregelen in het kader van het grondwaterbeheer. Daarnaast wordt de opbrengst aangewend voor het vergoeden van schade.
Nazorgheffing stortplaatsen:
Provincies zijn (in het kader van de Leemtewet) belast met de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen waar het storten van afval vóór 1 september 1996 is beëindigd. In verband hiermee zijn zij bevoegd tot het instellen van een heffing voor de financiering van deze nazorg. De heffing wordt opgelegd aan de exploitanten van deze stortplaatsen.
Rioolheffing en rioolrechten
Rioolheffingen worden door gemeenten geheven om de inzameling, het transport en de verwerking van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en afvloeiend hemelwater te kunnen bekostigen. Rioolrechten moeten worden betaald door gebruikers van een onroerend goed van waaruit afvalwater wordt afgevoerd via het rioolnetwerk. Tot 1 januari 2010 kan de gemeente kiezen tussen het heffen van rioolheffingen of het heffen van rioolrechten; daarna kunnen geen rioolrechten meer worden geheven.
Waterverontreinigingsheffing
Deze heffing moet worden betaald voor het lozen van afvalstoffen op het riool of op een zuiveringstechnisch werk. De opbrengst dient ter financiering van de kosten voor de zuivering van afvalwater door de waterschappen.