Regionale rekeningen; economische groei 2008-2013

Regionale rekeningen; economische groei 2008-2013

Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties A-U Alle economische activiteiten (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties A Landbouw, bosbouw en visserij (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties B Delfstoffenwinning (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties C Industrie (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties D Energievoorziening (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties E Waterbedrijven en afvalbeheer (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties F Bouwnijverheid (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties G-I Handel, vervoer en horeca (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties J Informatie en communicatie (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties K Financiële dienstverlening (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties L Verhuur en handel van onroerend goed (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties M-N Zakelijke dienstverlening (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties O-Q Overheid en zorg (%) Toegevoegde waarde, volumemutaties R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (%)
Nederland 2008 1,8 2,1 2,6 0,7 8,1 -1,5 3,6 2,7 1,0 0,5 3,3 6,5 2,0 4,4 2,7 -2,1
Nederland 2009 -3,7 -3,3 4,5 -7,0 -5,2 -9,2 1,2 0,9 -5,5 -6,8 -3,9 -1,1 -0,3 -6,7 3,7 -1,0
Nederland 2010 1,5 1,7 -0,6 7,5 14,3 6,3 7,2 0,2 -10,6 3,2 -0,9 2,6 1,4 -2,7 2,3 -1,2
Nederland 2011** 0,9 1,2 1,5 0,3 -6,7 3,2 -6,0 1,0 5,2 2,5 0,4 -1,7 1,8 0,1 1,7 -0,6
Nederland 2012* -1,2 -1,1 . . . . . . . . . . . . . .
Nederland 2013* -0,8 -0,5 . . . . . . . . . . . . . .
Noord-Nederland (LD) 2008 4,2 4,5 5,2 10,8 22,5 -3,8 3,8 4,6 -0,8 0,4 -10,3 8,5 -4,1 6,7 3,0 -3,9
Noord-Nederland (LD) 2009 -3,6 -3,2 5,8 -4,8 -3,9 -8,6 3,6 -11,1 -7,1 -9,6 4,3 -6,4 0,4 -4,6 2,3 -3,0
Noord-Nederland (LD) 2010 5,1 5,3 -0,6 16,0 26,9 5,8 -4,9 -2,0 -11,1 5,5 4,3 -1,2 0,6 -7,8 1,5 -0,7
Noord-Nederland (LD) 2011** -0,8 -0,6 0,9 -4,6 -7,2 2,9 -12,5 -3,1 2,9 0,7 0,2 1,9 1,3 -0,5 3,0 -1,2
Noord-Nederland (LD) 2012* -0,7 -0,6 . . . . . . . . . . . . . .
Noord-Nederland (LD) 2013* 0,9 1,2 . . . . . . . . . . . . . .
Oost-Nederland (LD) 2008 2,1 2,3 -0,3 1,8 24,0 1,0 7,1 3,8 2,7 0,9 2,7 5,7 4,3 2,5 2,9 0,5
Oost-Nederland (LD) 2009 -3,3 -3,0 6,6 -7,5 -4,7 -8,4 -4,4 2,2 -6,4 -8,5 1,8 3,7 -0,5 -7,6 4,8 -0,6
Oost-Nederland (LD) 2010 0,7 0,8 -0,1 4,3 -24,7 3,6 12,5 4,4 -8,9 3,2 0,6 -5,0 1,4 -2,4 2,5 -1,6
Oost-Nederland (LD) 2011** 1,3 1,5 -0,7 2,9 0,3 3,3 -0,3 2,6 5,3 1,5 0,4 -3,5 1,5 0,4 1,8 -0,4
Oost-Nederland (LD) 2012* -1,6 -1,5 . . . . . . . . . . . . . .
Oost-Nederland (LD) 2013* -1,3 -1,0 . . . . . . . . . . . . . .
West-Nederland (LD) 2008 1,6 1,9 3,3 -1,3 -12,1 -2,4 7,0 3,3 0,1 -0,3 3,8 7,0 3,0 4,5 2,5 -3,2
West-Nederland (LD) 2009 -3,3 -2,9 1,2 -5,3 -13,5 -6,7 0,3 6,3 -5,2 -6,1 -3,4 -1,3 -0,2 -6,5 2,9 -1,1
West-Nederland (LD) 2010 0,9 1,1 -1,9 5,0 4,7 4,3 10,6 -0,9 -10,7 2,6 -2,3 5,6 1,6 -2,6 2,1 -0,5
West-Nederland (LD) 2011** 0,9 1,1 1,3 0,0 3,3 1,8 -8,6 -0,2 5,6 3,4 0,1 -1,7 2,2 -0,5 1,1 -0,2
West-Nederland (LD) 2012* -1,1 -1,0 . . . . . . . . . . . . . .
West-Nederland (LD) 2013* -1,0 -0,7 . . . . . . . . . . . . . .
Zuid-Nederland (LD) 2008 1,6 1,8 1,9 -1,3 8,1 -1,3 -2,6 -0,3 2,2 2,3 7,4 4,3 0,0 5,3 2,9 -0,6
Zuid-Nederland (LD) 2009 -4,8 -4,4 9,6 -10,9 -19,9 -12,9 3,9 -6,6 -4,5 -6,4 -12,8 -1,5 -0,8 -7,2 5,2 -0,3
Zuid-Nederland (LD) 2010 2,5 2,6 2,2 9,5 -18,1 10,7 6,6 1,0 -12,0 3,9 2,6 -1,8 1,3 -1,5 3,1 -2,9
Zuid-Nederland (LD) 2011** 2,1 2,3 4,9 3,9 7,0 4,8 -1,7 5,4 5,2 1,7 1,4 -1,7 1,6 1,7 2,3 -1,6
Zuid-Nederland (LD) 2012* -1,5 -1,4 . . . . . . . . . . . . . .
Zuid-Nederland (LD) 2013* -1,2 -0,9 . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaargegevens over het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. Het bbp is een belangrijk macro-economisch begrip. Het betekent populair gezegd datgene wat we met zijn allen in Nederland verdienen. De volumeontwikkeling van het bbp is de maatstaf voor de economische groei in een land, in dit geval de regio.
De volumemutatie bbp is alleen voor de totale economie per regio beschikbaar. Volumemutaties beogen de verandering in hoeveelheid en kwaliteit weer te geven.
De volumemutatie voor de toegevoegde waarde is voor alle bedrijfstakken beschikbaar.
Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale rekeningen productie, inkomensverdeling bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk op de beschrijving van de
productieprocessen in de verscheidene regio's.

De gegevens in deze tabel zijn geclassificeerd naar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) en volgens naar regio. Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en (uitgesplitste) COROP-gebieden.

De Regionale rekeningen sluiten naadloos aan op de nationale rekeningen. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
De cijfers vanaf 2008 hebben een definitief karakter. De cijfers van 2011, 2012 en 2013 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per: 24 april 2014.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Regionale rekeningen; Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties, regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bbp, volumemutaties
Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is het
eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-
eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van
alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar
bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per
bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basis-
prijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). Het binnenlands
product wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.
De onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden
belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw
(belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de
waarde van het in Nederland gevormde inkomen.
Toegevoegde waarde, volumemutaties
Volumegroei van de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) naar
SBI 2008.
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk
aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair
verbruik (aankoopprijzen).
Volumemutaties beogen de verandering in hoeveelheid en kwaliteit weer
te geven. In de nationale rekeningen wordt de waarde van geproduceerde
en verbruikte goederen en diensten gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
Dit wordt ook wel de 'dubbele deflatie' methode genoemd. Volumemutaties
zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het
voorafgaande jaar (constante prijzen).
A-U Alle economische activiteiten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen
en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren
op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces
landbouw,
jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en
weekdieren
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
B Delfstoffenwinning
Deze sectie omvat:
- de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm
(steenkool, turf en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van
een gas (aardgas). Winning vindt plaats door middel van ondergrondse
mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de
afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het
vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen,
het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen.
Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen
zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.
Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van
ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten
aarde, steen en mineralen.
Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie C);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1107);
- de winning, zuivering en distributie van water (3600).
C Industrie
Deze sectie omvat:
- de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen
of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen, stoffen of
onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en
mijnbouw, alsmede (half)fabrikaten uit de industrie.
- reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere
benodigdheden voor bedrijven (geen consumentengoederen).
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of stoffen
met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden verwerkt en
die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals
bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in afdeling 95; de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren in
afdeling 45: de autobranche.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de
passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De sectie omvat niet:
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief
het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
D Energievoorziening
Deze sectie omvat:
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
E Waterbedrijven en afvalbeheer
Deze sectie omvat:
- winning en distributie van water;
- afvalbehandeling en recycling.
F Bouwnijverheid
Deze sectie omvat:
- algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de
bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van
tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren,
winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of
de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen,
tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige
projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties,
pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort.
Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of
op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden
kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een
gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor
vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van
gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken,
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het
heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het
storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers,
dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde
bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed,
maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van
het onroerend goed uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden
worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten
ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn
loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en
klimaatregelingssystemen, alarmsystemen en andere elektrische
apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook
vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en
geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van
commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten,
stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of
wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt,
behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische
werkzaamheden enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze
activiteiten is ook inbegrepen.
Deze afdeling omvat niet:
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie C);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van
zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek
van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze
voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in
deze afdeling ingedeeld.
G-I Handel, vervoer en horeca
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
Deze sectie omvat:
- de productie en distributie van informatie, de voorziening van de
infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op
het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het bewerken
van data en andere informatie.
De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven
(afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en
geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie
(afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere
dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63).
Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content
(informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed
publiek.
Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm,
elektronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).
K Financiële dienstverlening
Deze sectie omvat:
- financiële instellingen;
- verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale
verzekeringen);
- financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen,
administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen en dergelijke.
L Verhuur en handel van onroerend goed
Deze sectie omvat:
- verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
M-N Zakelijke dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O-Q Overheid en zorg
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen
en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen