Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Financieringsbronnen zorg Perioden Totaal uitgaven aan aanbieders zorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Ziekenhuizen, specialistenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Huisartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Tandartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Paramedische praktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Totaal overige verstrekkers gez. zorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Arbodiensten en reïntegratiebedrijven (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Leveranciers van geneesmiddelen (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Leveranciers van therapeutische middelen (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Verstrekkers van ondersteunende diensten (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Verstrekkers van overige gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Totaal aanbieders welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Verstrekkers van ouderenzorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Verstrekkers van gehandicaptenzorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Totaal overige verstrekkers welz. zorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Verstrekkers van kinderopvang (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Verstrekkers van jeugdzorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Internaten (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Sociaal-cultureel werk (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Verstrekkers van overige welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan beleids-/beheerorganisaties (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2012** 92.767 52.787 23.655 5.820 2.628 2.820 1.940 15.923 775 1.096 5.812 3.214 2.035 2.992 36.771 17.866 9.270 9.634 4.275 2.020 475 1.010 1.855 3.210
Totaal financieringsbronnen 2013** 93.901 53.850 25.018 5.999 2.671 2.680 1.892 15.590 786 1.019 5.551 3.116 2.113 3.006 36.760 18.048 9.268 9.444 4.091 2.028 476 955 1.894 3.291
Overheid 2012** 12.306 3.990 1.501 1.012 60 1.417 559 270 383 206 7.295 1.784 763 4.748 290 1.982 475 740 1.261 1.021
Overheid 2013** 11.374 3.108 686 974 61 1.387 564 251 365 207 7.220 1.807 691 4.722 270 1.990 476 700 1.285 1.046
Zorgverzekeringswet 2012** 36.895 34.849 20.641 2.155 2.512 721 830 7.990 76 4.338 1.391 822 1.362 950 584 8 358 23 335 1.096
Zorgverzekeringswet 2013** 39.989 37.080 22.800 2.418 2.554 700 806 7.803 80 4.115 1.336 894 1.377 1.799 1.423 8 369 23 346 1.109
AWBZ 2012** 28.070 3.791 1.027 2.627 23 114 103 11 24.034 15.431 8.500 103 15 88 245
AWBZ 2013** 27.444 3.743 1.030 2.585 24 105 94 11 23.422 14.752 8.569 101 15 86 278
Particuliere zorgverzekering 2012** 3.854 3.854 110 . . 1.690 1.020 1.034 100 300 634
Particuliere zorgverzekering 2013** 3.648 3.648 110 . . 1.570 992 976 83 306 587
Eigen betalingen 2012** 8.728 4.186 172 . 46 376 90 3.502 23 11 1.350 1.358 . 762 4.391 62 . 4.329 3.984 . . 183 161 151
Eigen betalingen 2013** 8.536 4.161 174 . 46 376 94 3.471 23 10 1.328 1.308 . 802 4.221 61 . 4.160 3.821 . . 173 167 154
Overige financieringsbronnen 2012** 2.914 2.116 204 26 10 10 . 1.865 117 815 24 165 726 18 102 5 . 97 . . . 87 10 696
Overige financieringsbronnen 2013** 2.911 2.110 218 23 10 10 . 1.848 118 758 24 165 760 22 97 5 . 92 . . . 82 10 704
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan aanbieders van de gezondheids- en welzijnszorg. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers over 1998 tot en met 2011 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2015:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 december 2014:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn bijgewerkt.
Voor alle jaren zijn diverse blanco cellen en nullen vervangen door een punt, wat een betere interpretatie van de tabel mogelijk maakt; sommige nullen zijn vervangen door lege cellen. Cellen die een combinatie van zorgaanbieder en financiering vormen, waarvoor in een regeling, verzekering of wet geen financiering is voorzien zijn leeg. Bij financiering niet door regeling, verzekering of wet, zoals bij eigen betalingen, kan een punt staan als hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een betrouwbaar cijfer. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal uitgaven aan aanbieders zorg
Aanbieders van diensten en goederen van gezondheids- en welzijnszorg direct aan patiënten en cliënten, ongeacht of het hun hoofd- of nevenactiviteit is, aangevuld met aanbieders van ondersteunende activiteiten die relevant zijn voor gezondheid en welzijn.
---
De aanbieders met hoofdactiviteit gezondheids- of welzijnszorgdiensten komen overeen met de aanbieders binnen de sector gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, instellingen voor sociaal-cultureel werk.
Buiten deze sector tellen enkele klassen van de SBI volledig mee, zoals apothekers en opticiëns. Echter, grote delen van zorgactiviteiten worden verzorgd door delen van bedrijfstakken of zelfs delen van bedrijven of instellingen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, medische diensten van het ministerie van Defensie, ziekenvervoer door taxi's, interne arbodiensten.

Is het totaal van:
Totaal aanbieders gezondheidszorg;
Totaal aanbieders welzijnszorg;
Beleids- en beheerorganisaties.
Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorg
Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.

Omvat:
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken;
Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg;
Huisartsenpraktijken;
Tandartsenpraktijken;
Paramedische praktijken;
Overige verstrekkers van gezondheidszorg: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten; Arbodiensten en reïntegratiediensten; Leveranciers van geneesmiddelen; Leveranciers van therapeutische middelen; Verstrekkers van ondersteunende diensten (omvat o.a. bloedbanken, huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI)); Verstrekkers van overige gezondheidszorg (onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).


Totaal aanbieders gezondheidszorg
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken
Verstrekkers van medisch- specialistische zorg. Instellingen en praktijken, waarin gedurende dag en/of nacht alle vormen van medisch- specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrische ziekenhuizen, vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische
stoornissen en psychische problemen.
Huisartsenpraktijken
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandartsenpraktijken
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp.
De tandheelkundige zorg verleend door de tandarts algemeen practicus omvat: preventie; diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies); prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Paramedische praktijken
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals ergo- therapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten, podotherapeuten en verloskundigen. Omvat onder meer zorg gericht op problemen met betrekking tot het bewegingsapparaat, de spraak en voedingspatronen. De verloskundige biedt verloskundige zorg, inclusief pré- en postnatale zorg.
Overige verstrekkers van gezondheidszorg
Omvat
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten;
Arbodiensten en reïntegratiediensten;
Leveranciers van geneesmiddelen;
Leveranciers van therapeutische middelen;
Verstrekkers van ondersteunende diensten;
Verstrekkers van overige gezondheidszorg (omvat onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).
Totaal overige verstrekkers gez. zorg
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
Gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen, met als taak:
a. het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
b. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met
gevolgen voor het leefmilieu;
c. het bevorderen van de hygiëne;
d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventie-
programma's, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;
e. de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten
en gezondheidsrisico's voor jeugdigen.
Arbodiensten en reïntegratiebedrijven
Arbozorg bestaat uit het beschermen en het bevorderen van
de gezondheid van de werknemers voor zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en arbeidsmilieu. Reïntegratie
omvat het begeleiden van de werknemer bij terugkeer in het werkproces.
Leveranciers van geneesmiddelen
Levering van genees- en verbandmiddelen door o.a. apotheken en drogisten.
Leveranciers van therapeutische middelen
Levering van therapeutische middelen door o.a. apotheken, drogisten, opticiens en audiciens.
Verstrekkers van ondersteunende diensten
Omvat o.a. bloedbanken, huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI).
Verstrekkers van overige gezondheidszorg
Omvat onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen,
praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland.
Uitgaven aan aanbieders welzijnszorg
Aanbieders van verpleging, verzorging, begeleiding en opvang in de vorm van therapieën, behandeling, begeleiding en onderdak.

Omvat:
Verstrekkers van ouderenzorg;
Verstrekkers van gehandicaptenzorg;
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige verstrekkers van welzijnszorg: Internaten; Sociaal-cultureel werk; Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Totaal aanbieders welzijnszorg
Verstrekkers van ouderenzorg
Instellingen voor verpleging en behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te worden, of waarin duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft of die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezinsverzorging, thuiszorg en kraamzorg.
Verstrekkers van gehandicaptenzorg
Instellingen voor lichamelijk en of geestelijk gehandicapten. Omvat tevens de voorzieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en omvat de MEE- organisaties (organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking).
Overige verstrekkers van welzijnszorg
Aanbieders van verpleging, verzorging, begeleiding en opvang in de vorm van therapieën, behandeling, begeleiding en onderdak.

Omvat:
Verstrekkers van ouderenzorg;
Verstrekkers van gehandicaptenzorg;
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige verstrekkers van welzijnszorg: Internaten; Sociaal-cultureel werk; Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Totaal overige verstrekkers welz. zorg
Verstrekkers van kinderopvang
Omvat de activiteiten van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Verstrekkers van jeugdzorg
Verstrekkers van ondersteuning en hulp aan jeugdigen, hun ouders of anderen bij opgroei- en/of opvoedingsproblemen.
Internaten
Omvat ook asielzoekerscentra.
Sociaal-cultureel werk
Omvat onder meer instellingen voor sociaal-cultureel werk en ouderenwerk.

Sociaal-cultureel werk: vorming in het hanteren van sociale vaardigheden en in het verwerven van inzicht in sociale verhoudingen en bewegingen gecombineerd met de culturele vorming.
Verstrekkers van overige welzijnszorg
Omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen.
Uitgaven aan beleids-/beheerorganisaties
Omvat de uitvoeringskosten van zorgverzekeraars en overheid, en de uitgaven aan overkoepelende organen en fondsen op het terrein van de zorg.