Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013

Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013

Perioden Totaal sociale premies Totaal sociale premies (mln euro) Totaal sociale premies Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premies Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premies Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. (mln euro) Totaal sociale premies Werkhervattingskas (mln euro) Totaal sociale premies Arbeidsongeschiktheidskas (mln euro) Totaal sociale premies Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premies Sectorfondsen (mln euro) Totaal sociale premies Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Totaal sociale premies Wet Kinderopvang (mln euro) Totaal sociale premies Ziekengeldkassen (mln euro) Totaal sociale premies Algemene Kas (mln euro) Totaal sociale premies Zorgverzekeringsfonds (mln euro) Totaal sociale premies Algemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Totaal sociale premies Algemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Totaal sociale premies Algemeen Kinderbijslagfonds (mln euro) Totaal sociale premies Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Totaal sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Werkhervattingskas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Arbeidsongeschiktheidskas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Sectorfondsen (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Wet Kinderopvang (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Ziekengeldkassen (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Algemene Kas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Zorgverzekeringsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Algemeen Kinderbijslagfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgevers Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Totaal soc. premies niet t.l.v. werkg. (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Sectorfondsen (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Ziekengeldkassen (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemene Kas (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Zorgverzekeringsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemeen Kinderbijslagfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgevers Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro)
1990 36.937 939 3.900 1.477 781 4.064 5.638 13.191 1.148 5.799 6.904 0 966 354 3.100 2.484 30.033 939 3.900 511 427 964 3.154 13.191 1.148 5.799
1995 48.443 6.286 3.661 3.873 689 1.610 4.922 14.625 2.085 10.692 6.096 -53 1.806 322 1.072 2.949 42.347 6.339 3.661 2.067 367 538 1.973 14.625 2.085 10.692
2000 64.467 -69 8.746 842 1.946 5.290 1.125 10.511 20.569 1.701 13.806 18.671 8.746 1.946 1.963 1.125 4.891 45.796 -69 0 842 3.327 5.620 20.569 1.701 13.806
2005 66.477 8.991 2.154 5.258 2.286 458 11.817 17.944 1.434 16.135 20.595 8.813 2.154 1.440 2.286 458 5.444 45.882 178 3.818 6.373 17.944 1.434 16.135
2010 83.109 10.991 578 125 2.787 2.139 526 709 30.755 18.357 1.326 14.816 29.607 10.991 578 125 2.787 2.139 526 709 11.752 53.502 19.003 18.357 1.326 14.816
2012* 95.780 9.861 442 3.166 3.446 579 1.052 36.636 22.567 1.496 16.535 32.608 9.861 442 3.166 3.446 579 1.052 14.062 63.172 22.574 22.567 1.496 16.535
2013 1e kwartaal* 24.665 2.096 104 613 891 154 245 9.123 6.025 255 5.159 7.606 2.096 104 613 891 154 245 3.503 17.059 5.620 6.025 255 5.159
2013 2e kwartaal* 22.768 2.578 133 734 1.132 168 296 9.960 4.444 53 3.270 8.866 2.578 133 734 1.132 168 296 3.825 13.902 6.135 4.444 53 3.270
2013 3e kwartaal* 22.435 2.133 121 640 949 153 251 8.959 4.980 206 4.043 7.687 2.133 121 640 949 153 251 3.440 14.748 5.519 4.980 206 4.043
2013 4e kwartaal* 28.491 1.001 119 699 1.038 158 281 9.771 8.734 366 6.324 7.048 1.001 119 699 1.038 158 281 3.752 21.443 6.019 8.734 366 6.324
2013* 98.359 7.808 477 2.686 4.010 633 1.073 37.813 24.183 880 18.796 31.207 7.808 477 2.686 4.010 633 1.073 14.520 67.152 23.293 24.183 880 18.796
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de ontvangsten van sociale premies door de sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. Dit is een subsector van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1987 tot en met 2013, kwartaalcijfers van 2002 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen sociale premies. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal sociale premies
Dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.
Totaal sociale premies
Dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) financiert de AAW-uitkering, welke werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) opgericht. Op 1 januari 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er uit het AAF nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen van het AAF zijn overgenomen door het REA-fonds.
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1 januari 2004 de WAZ-uitkering, vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering en vanaf 1 januari 2008 de WAZO. Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen die al minimaal 10 jaar worden uitgekeerd.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is in 1967 ingevoerd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hadden. De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ) financiert de WAZ-uitkering.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ) is in 1998 ingevoerd en is per 1 januari 2004 buiten werking gesteld. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Sinds 2004 vindt de betaling van de (oude) WAZ-uitkeringen niet meer plaats vanuit het AfZ, maar vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Werkhervattingskas
De Werkhervattingskas (Whk) financiert vanaf 2007 de eerste tien jaar van de WGA-uitkering voor werknemers, behalve voor de vangnetgroepen (zoals zwangere vrouwen en uitzendkrachten).

De Werkhervattingskas is in 2007 ingevoerd. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die het met arbeid verdiende inkomen aanvult of een mininumuitkering biedt als men niet of niet voldoende werkt.
Arbeidsongeschiktheidskas
De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) financiert de eerste vijf jaar van een WAO-uitkering die is gestart vóór 1 januari 2005.

De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) is op 29 december 2005 ingevoerd en per 1 januari 2011 weer opgeheven. Vanaf die datum worden alle uitkeringen gefinancierd uit het Aof. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De WIA wordt niet door de Aok gefinancierd, maar vanuit andere fondsen. De Aok blijft van toepassing op de bestaande WAO-uitkeringen. Tot 1 januari 2011 worden WAO-uitkeringen gefinancierd uit de Aok. Na 1 januari 2011 vindt de financiering plaats uit het Aof.
Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkering voor ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het AWf.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) is op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007 financieren de fondsen ook de eerste 10 jaar van de WGA-uitkeringen aan flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met Wachtgeldfondsen.

De Sectorfondsen (Sfn), voorheen aangeduid met Wachtgeldfondsen, zijn op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) financiert de uitkeringen aan ex-overheidspersoneel op grond van de WW, ZW-vangnet en WAZO. Vanaf 2007 financiert het fonds ook de eerste tien jaar van de WGA-uitkering aan flexwerkers bij de overheid.

Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) is in 2001 opgericht. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikten. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, en ouderschapsverlof.
Wet Kinderopvang
De Wet Kinderopvang (WKO) wordt gefinancierd door een procentuele premie die werkgevers betalen. Deze wet wordt uitgevoerd door het Rijk.

Premiebetalingen voor de WKO zijn gestart in 2007.
Ziekengeldkassen
Ziekengeldkassen financieren de uitkeringen bij ziekte naar bedrijfstak vanuit premiebetalingen.

De ziekengeldkassen werden op 1 maart 1930 ingevoerd en zijn vanaf 1997 weer opgeheven.
Algemene Kas
De Algemene Kas (Ak) financiert de uitkeringen van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp). De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) heeft tot doel om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging.

Tegelijkertijd met de introductie van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) op 1 januari 1966 is ook de Algemene Kas (Ak) ingevoerd. De ZFW-vp is per 1 januari 2006 buiten werking gesteld en vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) is op 1 januari 1966 in werking getreden als voortzetting van het Ziekenfondsenbesluit (1941). De ZVW regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Zorgverzekeringsfonds
Uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) worden de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald. Let op: binnen de Nationale Rekeningen worden de door zorgverzekeraars verstrekte uitkeringen (exclusief no-claim uitkeringen) beschouwd als zijnde verstrekt vanuit het Zvf. In termen van wettelijke sociale verzekeringen gaat het hierbij alleen om de verplichte basiszorgverzekering, en niet om de aanvullende verzekering.

Tegelijkertijd met de introductie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) op 1 januari 2006 is ook het Zorgverzekeringfonds (Zvf) ingevoerd.
Algemeen Ouderdomsfonds
Het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf) financiert de AOW-uitkeringen. De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft als doel om personen van 65 jaar en ouder te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) op 1 januari 1957 is ook het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf ) ingevoerd.
Algemeen Nabestaandenfonds
Het Algemeen Nabestaandenfonds (ANf) financiert de uitkeringen van de ANW. De Algemene nabestaandenwet (ANW) verzekert de financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Weduwen en- Wezenwet (AWW) op 1 oktober 1959 is ook het Algemeen Weduwen en- Wezenfonds (AWWf) ingevoerd. Op 1 juli 1996 is de Algemene Weduwen en- Wezenwet vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Tegelijkertijd is het Algemeen Weduwen en-Wezenfonds vervangen door het Algemeen Nabestaandenfonds (Anf).
Algemeen Kinderbijslagfonds
Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) financiert de uitkering van de AKW. De AKW biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen.

Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) is in 1963 opgericht.
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) financiert de uitkeringen in natura op grond van de AWBZ. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico's die niet via de basiszorgverzekering (voorheen ziekenfonds) verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 is ook het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) ingevoerd.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
Sociale premies kunnen worden onderverdeeld in premies ten laste van werkgevers en premies niet ten laste van werkgevers. Premies ten laste van werkgevers betreft het deel dat de huishoudens via de werkgevers afdragen.
Totaal sociale premies t.l.v. werkgevers
Sociale premies kunnen worden onderverdeeld in premies ten laste van werkgevers en premies niet ten laste van werkgevers. Premies ten laste van werkgevers betreft het deel dat de huishoudens via de werkgevers afdragen.
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) financiert de AAW-uitkering, welke werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) opgericht. Op 1 januari 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er uit het AAF nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen van het AAF zijn overgenomen door het REA-fonds.
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1 januari 2004 de WAZ-uitkering, vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering en vanaf 1 januari 2008 de WAZO. Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen die al minimaal 10 jaar worden uitgekeerd.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is in 1967 ingevoerd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hadden. De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Werkhervattingskas
De Werkhervattingskas (Whk) financiert vanaf 2007 de eerste tien jaar van de WGA-uitkering voor werknemers, behalve voor de vangnetgroepen (zoals zwangere vrouwen en uitzendkrachten).

De Werkhervattingskas is in 2007 ingevoerd. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die het met arbeid verdiende inkomen aanvult of een mininumuitkering biedt als men niet of niet voldoende werkt.
Arbeidsongeschiktheidskas
De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) financiert de eerste vijf jaar van een WAO-uitkering die is gestart vóór 1 januari 2005.

De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) is op 29 december 2005 ingevoerd en per 1 januari 2011 weer opgeheven. Vanaf die datum worden alle uitkeringen gefinancierd uit het Aof. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De WIA wordt niet door de Aok gefinancierd, maar vanuit andere fondsen. De Aok blijft van toepassing op de bestaande WAO-uitkeringen. Tot 1 januari 2011 worden WAO-uitkeringen gefinancierd uit de Aok. Na 1 januari 2011 vindt de financiering plaats uit het Aof.
Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkering voor ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het AWf.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) is op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007 financieren de fondsen ook de eerste 10 jaar van de WGA-uitkeringen aan flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met Wachtgeldfondsen.

De Sectorfondsen (Sfn), voorheen aangeduid met Wachtgeldfondsen, zijn op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) financiert de uitkeringen aan ex-overheidspersoneel op grond van de WW, ZW-vangnet en WAZO. Vanaf 2007 financiert het fonds ook de eerste tien jaar van de WGA-uitkering aan flexwerkers bij de overheid.

Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) is in 2001 opgericht. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikten. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, en ouderschapsverlof.
Wet Kinderopvang
De Wet Kinderopvang (WKO) wordt gefinancierd door een procentuele premie die werkgevers betalen. Deze wet wordt uitgevoerd door het Rijk.

Premiebetalingen voor de WKO zijn gestart in 2007.
Ziekengeldkassen
Ziekengeldkassen financieren de uitkeringen bij ziekte naar bedrijfstak vanuit premiebetalingen.

De ziekengeldkassen werden op 1 maart 1930 ingevoerd en zijn vanaf 1997 weer opgeheven.
Algemene Kas
De Algemene Kas (Ak) financiert de uitkeringen van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp). De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) heeft tot doel om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging.

Tegelijkertijd met de introductie van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) op 1 januari 1966 is ook de Algemene Kas (Ak) ingevoerd. De ZFW-vp is per 1 januari 2006 buiten werking gesteld en vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) is op 1 januari 1966 in werking getreden als voortzetting van het Ziekenfondsenbesluit (1941). De ZVW regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Zorgverzekeringsfonds
Uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) worden de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald. Let op: binnen de Nationale Rekeningen worden de door zorgverzekeraars verstrekte uitkeringen (exclusief no-claim uitkeringen) beschouwd als zijnde verstrekt vanuit het Zvf. In termen van wettelijke sociale verzekeringen gaat het hierbij alleen om de verplichte basiszorgverzekering, en niet om de aanvullende verzekering.

Tegelijkertijd met de introductie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) op 1 januari 2006 is ook het Zorgverzekeringfonds (Zvf) ingevoerd.
Algemeen Kinderbijslagfonds
Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) financiert de uitkering van de AKW. De AKW biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen.

Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) is in 1963 opgericht.
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) financiert de uitkeringen in natura op grond van de AWBZ. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico's die niet via de basiszorgverzekering (voorheen ziekenfonds) verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 is ook het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) ingevoerd.
Sociale premies niet t.l.v. werkgevers
Sociale premies kunnen worden onderverdeeld in premies ten laste van werkgevers en premies niet ten laste van werkgevers. Premies die niet ten laste van werkgevers komen betreft het deel dat de huishoudens als werknemer, zelfstandige of niet-werkenden afdragen. Niet-werkenden betalen bijvoorbeeld sociale premies die geheven worden over hun sociale uitkering.
Totaal soc. premies niet t.l.v. werkg.
Sociale premies kunnen worden onderverdeeld in premies ten laste van werkgevers en premies niet ten laste van werkgevers. Premies die niet ten laste van werkgevers komen betreft het deel dat de huishoudens als werknemer, zelfstandige of niet-werkenden afdragen. Niet-werkenden betalen bijvoorbeeld sociale premies die geheven worden over hun sociale uitkering.
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) financiert de AAW-uitkering, welke werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) opgericht. Op 1 januari 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er uit het AAF nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen van het AAF zijn overgenomen door het REA-fonds.
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1 januari 2004 de WAZ-uitkering, vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering en vanaf 1 januari 2008 de WAZO. Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen die al minimaal 10 jaar worden uitgekeerd.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is in 1967 ingevoerd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hadden. De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ) financiert de WAZ-uitkering.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ) is in 1998 ingevoerd en is per 1 januari 2004 buiten werking gesteld. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Sinds 2004 vindt de betaling van de (oude) WAZ-uitkeringen niet meer plaats vanuit het AfZ, maar vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkering voor ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het AWf.
---
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) is op 1 juli 1952 ingevoerd.
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de
financiële gevolgen van werkloosheid.
De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien
zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te
werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.
De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen,
zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof,
pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007 financieren de fondsen ook de eerste 10 jaar van de WGA-uitkeringen aan flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met Wachtgeldfondsen.

De Sectorfondsen (Sfn), voorheen aangeduid met Wachtgeldfondsen, zijn op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Ziekengeldkassen
Ziekengeldkassen financieren de uitkeringen bij ziekte naar bedrijfstak vanuit premiebetalingen.

De ziekengeldkassen werden op 1 maart 1930 ingevoerd en zijn vanaf 1997 weer opgeheven.
Algemene Kas
De Algemene Kas (Ak) financiert de uitkeringen van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp). De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) heeft tot doel om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging.

Tegelijkertijd met de introductie van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) op 1 januari 1966 is ook de Algemene Kas (Ak) ingevoerd. De ZFW-vp is per 1 januari 2006 buiten werking gesteld en vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) is op 1 januari 1966 in werking getreden als voortzetting van het Ziekenfondsenbesluit (1941). De ZVW regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Zorgverzekeringsfonds
Uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) worden de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald. Let op: binnen de Nationale Rekeningen worden de door zorgverzekeraars verstrekte uitkeringen (exclusief no-claim uitkeringen) beschouwd als zijnde verstrekt vanuit het Zvf. In termen van wettelijke sociale verzekeringen gaat het hierbij alleen om de verplichte basiszorgverzekering, en niet om de aanvullende verzekering.

Tegelijkertijd met de introductie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) op 1 januari 2006 is ook het Zorgverzekeringfonds (Zvf) ingevoerd.
Algemeen Ouderdomsfonds
Het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf) financiert de AOW-uitkeringen. De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft als doel om personen van 65 jaar en ouder te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) op 1 januari 1957 is ook het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf ) ingevoerd.
Algemeen Nabestaandenfonds
Het Algemeen Nabestaandenfonds (ANf) financiert de uitkeringen van de ANW. De Algemene nabestaandenwet (ANW) verzekert de financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Weduwen en- Wezenwet (AWW) op 1 oktober 1959 is ook het Algemeen Weduwen en- Wezenfonds (AWWf) ingevoerd.
Op 1 juli 1996 is de Algemene Weduwen en- Wezenwet vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Tegelijkertijd is het Algemeen Weduwen en-Wezenfonds vervangen door het Algemeen Nabestaandenfonds (Anf).
Algemeen Kinderbijslagfonds
Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) financiert de uitkering van de AKW. De AKW biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen.

Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) is in 1963 opgericht.
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) financiert de uitkeringen in natura op grond van de AWBZ. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico's die niet via de basiszorgverzekering (voorheen ziekenfonds) verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 is ook het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) ingevoerd.