Bbp, prod. en best.; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Bbp, prod. en best.; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Sectoren Perioden Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Investeringen uit productie en invoer (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Woningen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal vervoermiddelen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Computers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Software (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Verkoop van gebruikte vaste activa (-) Totaal verkoop gebruikte vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Investeringen in vaste activa (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Investeringen uit productie en invoer (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Woningen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Bedrijfsgebouwen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Grond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen Totaal vervoermiddelen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Machines en installaties (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Computers (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Overige materiële vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Software (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Overige immateriële vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen uit productie en invoer Overdrachtskosten op grond (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Verkoop van gebruikte vaste activa (-) Totaal verkoop gebruikte vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Investeringen in vaste activa (%)
Totaal alle sectoren 2012* 104.493 24.984 15.986 13.879 11.511 15.903 4.422 6.430 7.977 2.106 364 931 2.486 102.007 -4,1 -8,2 -6,4 -7,8 -1,1 -0,3 11,9 0,0 0,6 -0,3 6,7 -23,5 -7,1 -4,0
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2012* 84.156 24.872 11.422 3.535 11.247 15.030 2.998 4.949 6.942 2.106 364 691 2.146 82.010 -4,6 -8,2 -8,0 -17,8 -1,2 -0,5 15,0 -0,3 0,3 -0,3 6,7 -24,2 -2,5 -4,6
Overheid 2012* 20.337 112 4.564 10.344 264 873 1.424 1.481 1.035 0 . 240 340 19.997 -1,9 -4,2 -2,1 -3,8 3,1 4,0 5,9 1,0 2,9 . . -21,4 -28,9 -1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de Nationale rekeningen over de investeringen in goederen en diensten. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de investeringen over de investeringen in de totale economie, van huishoudens en vennootschappen en van de overheid naar type goederen waarin is geïnvesteerd.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar sector en type activa. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Investeringen uit productie en invoer
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer. Deze post is gelijk
aan de investeringen in vaste activa (bruto) plus de desinvesteringen.
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Desinvesteringen bestaan uit de uitvoer van gebruikte
investeringsgoederen en de verkoop van gebruikte investeringsgoederen aan
huishoudens.
Investeringen uit productie en invoer
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer. Deze post is gelijk
aan de investeringen in vaste activa (bruto) plus de desinvesteringen.
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Desinvesteringen bestaan uit de uitvoer van gebruikte
investeringsgoederen en de verkoop van gebruikte investeringsgoederen aan
huishoudens.
Woningen
Investeringen in gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
bewoning (inclusief bijgebouwen). Voorbeelden zijn: een- en
meergezinswoningen (zoals flats en appartementen) en andere gebouwen die
voor permanente bewoning zijn bestemd. Ook woonboten, aken, woonwagens en
caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt behoren
tot de woningen.
Bedrijfsgebouwen
Investeringen in andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting
van de onderneming. Inclusief historische monumenten die als
bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen,
fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Investeringen in andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de
kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische
monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt.
Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op
vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en
elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
Vervoermiddelen
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal vervoermiddelen
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie.
Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en
audio- en telecomapparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die
incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren,
graafmachines, heftrucks en dergelijke.
Computers
Investeringen in gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover
deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze rubriek
vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Overige materiële vaste activa
Investeringen in goederen zoals meubilair, rekken, silo's, opslagtanks,
containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
Software
Investeringen in computerprogramma's, programmabeschrijvingen en
ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Grote
uitgaven voor de aankoop, ontwikkeling of uitbreiding van geautomatiseerde
gegevensbestanden die langer dan een jaar gebruikt zullen worden, vallen
ook onder deze rubriek.
Overige immateriële vaste activa
Nieuwe informatie of specialistische kennis waarvan het gebruik in het
productieproces is beperkt tot de eenheden die hierover het eigendom
hebben of die van de eigenaar een vergunning voor het gebruik hebben
gekregen.
In cultuur gebrachte activa
Investeringen in vee en aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst,
die onder rechtstreeks toezicht, verantwoordelijkheid en beheer van
institutionele eenheden staan. Voorbeelden zijn fruitbomen,
druivenstokken, fok-, broed- en kweekdieren (inclusief vis en gevogelte),
melkvee en schapen.
Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan
huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar
bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa
worden gecorrigeerd op de investeringen.
Totaal verkoop gebruikte vaste activa
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan
huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar
bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa
worden gecorrigeerd op de investeringen.
Investeringen in vaste activa
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, woningen, machines,
vervoermiddelen en dergelijke. Op het niveau van de totale economie (en de
sectoren) worden de investeringen gecorrigeerd voor de aan- en verkopen
van gebruikte vaste activa.
---
Het begrip bruto bij de investeringen betekent dat de investeringen
inclusief de afschrijvingen.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Investeringen uit productie en invoer
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer. Deze post is gelijk
aan de investeringen in vaste activa (bruto) plus de desinvesteringen.
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Desinvesteringen bestaan uit de uitvoer van gebruikte
investeringsgoederen en de verkoop van gebruikte investeringsgoederen aan
huishoudens.
Investeringen uit productie en invoer
Investeringen in vaste activa uit productie en invoer. Deze post is gelijk
aan de investeringen in vaste activa (bruto) plus de desinvesteringen.
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Desinvesteringen bestaan uit de uitvoer van gebruikte
investeringsgoederen en de verkoop van gebruikte investeringsgoederen aan
huishoudens.
Woningen
Investeringen in gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
bewoning (inclusief bijgebouwen). Voorbeelden zijn: een- en
meergezinswoningen (zoals flats en appartementen) en andere gebouwen die
voor permanente bewoning zijn bestemd. Ook woonboten, aken, woonwagens en
caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt behoren
tot de woningen.
Bedrijfsgebouwen
Investeringen in andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting
van de onderneming. Inclusief historische monumenten die als
bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen,
fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Investeringen in andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de
kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische
monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt.
Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op
vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en
elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
Vervoermiddelen
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Totaal vervoermiddelen
Investeringen in vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer.
Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en
tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
Machines en installaties
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie.
Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en
audio- en telecomapparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die
incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren,
graafmachines, heftrucks en dergelijke.
Computers
Investeringen in gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover
deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze rubriek
vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Overige materiële vaste activa
Investeringen in goederen zoals meubilair, rekken, silo's, opslagtanks,
containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
Software
Investeringen in computerprogramma's, programmabeschrijvingen en
ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Grote
uitgaven voor de aankoop, ontwikkeling of uitbreiding van geautomatiseerde
gegevensbestanden die langer dan een jaar gebruikt zullen worden, vallen
ook onder deze rubriek.
Overige immateriële vaste activa
Nieuwe informatie of specialistische kennis waarvan het gebruik in het
productieproces is beperkt tot de eenheden die hierover het eigendom
hebben of die van de eigenaar een vergunning voor het gebruik hebben
gekregen.
In cultuur gebrachte activa
Investeringen in vee en aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst,
die onder rechtstreeks toezicht, verantwoordelijkheid en beheer van
institutionele eenheden staan. Voorbeelden zijn fruitbomen,
druivenstokken, fok-, broed- en kweekdieren (inclusief vis en gevogelte),
melkvee en schapen.
Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
Verkoop van gebruikte vaste activa (-)
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan
huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar
bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa
worden gecorrigeerd op de investeringen.
Totaal verkoop gebruikte vaste activa
De uitvoer van gebruikte investeringsgoederen en de verkoop ervan aan
huishoudens. Deze desinvesteringen worden niet verdeeld naar
bedrijfsklassen of naar typen. Deze verkopen van gebruikte vaste activa
worden gecorrigeerd op de investeringen.
Investeringen in vaste activa
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, woningen, machines,
vervoermiddelen en dergelijke. Op het niveau van de totale economie (en de
sectoren) worden de investeringen gecorrigeerd voor de aan- en verkopen
van gebruikte vaste activa.
---
Het begrip bruto bij de investeringen betekent dat de investeringen
inclusief de afschrijvingen.