Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket (2004-2019)

Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket (2004-2019)

Geslacht Leeftijd Herkomst Perioden Totaal klanten (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Ambtenarenrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Fiscaal recht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Milieurecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Sociale verzekeringen (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Sociale voorzieningen (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: asielrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: overige (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Woonrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Bestuursrecht Bestuursrecht overige en onbekend (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Arbeidsrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht BOPZ (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Erfrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Faillissementsrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Goederenrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Huurrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Personen- en familierecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Verbintenissenrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Civiel recht Civielrecht overige en onbekend (aantal) Klanten naar rechtsgebied Strafrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied Onbekend (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2004 6.770 40 20 0 460 440 10 250 60 60 1.810 0 30 10 30 490 1.320 1.060 450 270 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2005 45.010 150 380 10 2.830 2.300 70 2.070 300 510 10.830 20 250 110 180 3.370 6.990 7.980 4.940 2.010 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2006 87.630 320 1.300 30 6.090 4.680 120 3.960 760 1.370 20.110 60 700 210 640 6.740 15.420 18.600 9.160 4.290 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2007 89.880 370 1.830 30 6.010 4.630 100 3.780 430 1.750 20.330 110 880 230 840 7.390 18.630 22.900 4.320 4.840 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2008 99.750 430 2.090 20 5.770 4.690 90 3.770 330 2.150 24.470 140 1.070 240 1.160 7.710 20.940 25.960 3.910 5.330 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2009 114.640 550 2.200 20 6.160 4.760 80 3.450 230 2.260 35.390 170 1.100 330 1.230 8.260 21.890 28.490 3.230 5.920 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2010 113.140 710 2.290 30 6.440 4.850 120 3.510 180 2.300 33.330 160 1.110 320 1.270 8.480 22.000 28.140 2.830 5.920 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2011 215.280 1.210 4.730 50 11.410 9.870 180 5.350 350 5.120 54.770 280 3.410 650 3.900 19.100 44.230 57.330 7.240 12.010 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2012 299.150 1.290 6.940 60 15.830 17.000 250 7.730 500 7.850 68.180 380 4.840 870 4.880 26.610 75.580 76.140 11.680 18.070 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2013 336.050 1.290 7.520 80 18.300 20.360 300 8.530 550 9.600 77.280 370 5.600 1.130 5.950 30.070 89.660 82.170 10.540 19.450 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2014 305.350 970 8.020 60 18.000 19.870 240 8.120 590 8.560 65.390 380 4.620 840 5.080 28.830 86.080 71.430 8.870 15.870 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2015 248.190 530 6.570 40 14.670 17.120 200 6.510 560 6.680 49.660 350 3.550 490 3.150 23.440 76.560 54.660 6.470 11.550 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2016 262.120 640 5.970 60 13.800 15.140 200 7.360 660 7.350 52.320 410 4.430 440 4.650 26.730 78.910 60.020 6.400 11.330 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2017 269.690 680 4.900 60 13.370 13.730 310 8.750 710 7.790 52.870 440 5.090 450 5.980 27.880 81.220 61.550 7.160 11.330 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2018 270.100 700 4.390 50 12.190 12.430 240 8.410 880 8.250 54.690 460 5.330 440 6.170 30.290 79.900 60.350 7.470 11.190 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2019 247.630 680 3.740 40 11.280 11.140 160 7.900 950 7.650 52.630 430 4.910 410 5.670 27.650 73.980 52.640 6.050 10.060 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen unieke geïdentificeerde klanten van Het Juridisch Loket met persoonskenmerken naar rechtsgebied. De anonieme klanten van het Loket blijven hierbij buiten beschouwing. Het totaal aantal unieke klanten ligt hoger, maar het aantal is niet bekend. Klanten kunnen meerdere contacten hebben op meerdere rechtsgebieden. Het totaal aan klanten is hierdoor lager dan de som van het aantal klanten binnen de onderliggende rechtsgebieden.

In 2004 is Stichting Het Juridisch Loket opgericht. Bij deze onafhankelijke stichting kan elke burger via verschillende kanalen juridisch advies krijgen, zonder enige vorm van belangenverstrengeling. Vanaf de zomer van 2006 zijn alle 30 vestigingen open. Het Juridisch Loket wordt gefinanciëerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Sinds juli 2011 krijgen rechtszoekenden korting op hun eigen bijdrage als ze met hun juridisch probleem eerst Het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen. Om de inspanningen aan te tonen die zijn verricht voordat Het Juridisch Loket een klant doorverwijst naar een advocaat, moeten de juridische medewerkers sinds 1 juli 2011 onder meer van alle klanten de belangrijkste persoonsgegevens vastleggen. Tot die tijd bleef meer dan 50 procent van de klanten anoniem bij de registratie van de dienstverlening. Door deze wijziging kan vanaf 2011/2012 een aanzienlijk groter deel van de klanten van Het Juridisch Loket worden geïdentificeerd en in deze tabel worden opgenomen. Relatief zijn er weinig veranderingen in kenmerken van klanten van Het Juridisch Loket te zien.

Gegevens beschikbaar vanaf 2004 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal klanten
Het totaal aantal geïdentificeerde personen dat contact heeft gehad met Het Juridisch Loket. De anonieme klanten van het Loket blijven hierbij buiten beschouwing. Het totaal aantal klanten ligt hoger, maar het aantal is niet bekend.
Om de inspanningen aan te tonen die zijn verricht voordat Het Juridisch Loket een klant doorverwijst naar een advocaat, moeten de juridische medewerkers sinds 1 juli 2011 onder meer van alle klanten de belangrijkste persoonsgegevens vastleggen. Tot die tijd bleef meer dan 50 procent van de klanten anoniem bij de registratie van de dienstverlening. Door deze wijziging kan vanaf 2011/2012 een aanzienlijk groter deel van de klanten van Het Juridisch Loket worden geïdentificeerd en in deze tabel worden opgenomen.
Deze eerstelijns rechtshulp bestaat uit het geven van eenvoudige adviezen, waarbij geen sprake is van vertegenwoordiging, uit informatieverstrekking en vraagverheldering en uit het verwijzen naar ter zake doende instanties en rechtsbijstandverleners.
Klanten naar rechtsgebied
Het probleem waarmee iemand contact zoekt met Het Juridisch Loket wordt gecategoriseerd naar een bepaald rechtsgebied.
Bestuursrecht
Onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
Ambtenarenrecht
Onderdeel van het bestuursrecht dat de rechtspositie regelt van werknemers in (semi-)overheidsdienst.
Fiscaal recht
Onderdeel van het bestuursrecht dat de heffing en de invordering van belastingen regelt.
Milieurecht
Onderdeel van het recht dat tot doel heeft het leefmilieu te beschermen.
Sociale verzekeringen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat betrekking heeft op volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen zijn onder meer Algemene Ouderdomswet (AOW); Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Algemene
nabestaandenwet (Anw). De volksverzekeringen gelden voor alle ingezetenen van Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Werknemersverzekeringen zijn onder meer Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Werkloosheidswet (WW) en Ziektewet (ZW). De werknemersverzekeringen gelden uitsluitend voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies.
Sociale voorzieningen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat uitsluitend wordt gefinancierd door belastingen: Wet werk en bijstand (WWB), voorheen Algemene bijstandswet (Abw); Algemene Kinderbijslagwet (AKW); Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De sociale voorzieningen gelden in de regel voor alle ingezetenen van Nederland.
Vreemdelingenrecht: asielrecht
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan.
Vreemdelingenrecht: overige
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht, dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders.
Woonrecht
Het recht van bewoning. Dit wordt in het Burgerlijk wetboek in een zeer beperkt aantal wetsartikelen geregeld.
Bestuursrecht overige en onbekend
Civiel recht
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
Arbeidsrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over een conflict over de betaling van het loon.
BOPZ
Zaak met betrekking tot gedwongen opname en behandeling in psychiatrische ziekenhuizen. De Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) regelt de gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Erfrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat regelt hoe moet worden omgegaan met de rechten en plichten van een overledene en de overgang daarvan op nabestaanden.
Faillissementsrecht
Onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met een (collectieve) verhaalsprocedure door middel van beslag op het vermogen en de inkomsten van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.
Goederenrecht
Deel van het vermogensrecht, onderdeel van het burgerlijk recht, dat gaat over gradaties van zeggenschap over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden.
Huurrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Het is een overeenkomst tussen huurders en verhuurders. De huurders moeten een tegenprestatie leveren. Huurovereenkomsten hebben bijvoorbeeld betrekking op het huren van een huis, een auto tijdens de vakantie of een dvd bij een videotheek.
Personen- en familierecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Verbintenissenrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de juridische gevolgen van handelingen tussen(rechts)personen.
Civielrecht overige en onbekend
Strafrecht
Onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
Onbekend