Gesubsidieerde rechtsbijstand; contacten Juridisch Loket 2004-2016

Gesubsidieerde rechtsbijstand; contacten Juridisch Loket 2004-2016

Perioden Totaal contacten (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Totaal bestuursrecht Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Ambtenarenrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Fiscaal recht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Milieurecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Sociale verzekeringen (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Sociale voorzieningen (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: asielrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: bewaring (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: overige (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Woonrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Bestuursrecht Bestuursrecht overige en onbekend (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Totaal civiel recht Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Arbeidsrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht BOPZ (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Erfrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Faillissementsrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Goederenrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Huurrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Personen- en familierecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Verbintenissenrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Civiel recht Civielrecht overige en onbekend (aantal) Contacten naar rechtsgebied Strafrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebied Onbekend (aantal)
2016 733.900 131.770 1.490 16.280 200 33.410 36.420 760 0 23.140 1.340 18.730 577.120 149.810 1.100 10.960 1.030 12.600 66.010 153.790 148.560 33.280 25.010 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen contacten met Het Juridisch Loket naar rechtsgebied.
Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de eerste lijn verstrekt door Het Juridisch Loket en in de tweede lijn door rechtsbijstandsverleners die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven.

In 2004 is Stichting Het Juridisch Loket opgericht. Bij deze onafhankelijke stichting kan elke burger via verschillende kanalen juridisch advies krijgen, zonder enige vorm van belangenverstrengeling. Vanaf de zomer van 2006 zijn alle 30 vestigingen open. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Sinds juli 2011 krijgen rechtzoekenden korting op hun eigen bijdrage als ze met hun juridisch probleem eerst Het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal contacten
Het totaal aantal contacten dat Het Juridisch Loket heeft met klanten.
Deze eerstelijns rechtshulp bestaat uit het geven van eenvoudige adviezen, waarbij geen sprake is van vertegenwoordiging, uit informatieverstrekking en vraagverheldering en uit het verwijzen naar ter zake doende instanties en rechtsbijstandverleners.
Contacten naar rechtsgebied
Het probleem waarmee iemand contact zoekt met Het Juridisch Loket wordt gecategoriseerd naar een bepaald rechtsgebied.
Bestuursrecht
Onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
Totaal bestuursrecht
Onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
Ambtenarenrecht
Onderdeel van het bestuursrecht dat de rechtspositie regelt van werknemers in (semi-) overheidsdienst.
Fiscaal recht
Onderdeel van het bestuursrecht dat de heffing en de invordering van belastingen regelt.
Milieurecht
Onderdeel van het recht dat tot doel heeft het leefmilieu te beschermen.
Sociale verzekeringen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat betrekking heeft op volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen zijn onder meer Algemene Ouderdomswet (AOW); Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Algemene nabestaandenwet (Anw). De volksverzekeringen gelden voor alle ingezetenen van Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen.

Werknemersverzekeringen zijn onder meer Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Werkloosheidswet (WW) en Ziektewet (ZW). De werknemersverzekeringen gelden uitsluitend voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies.
Sociale voorzieningen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat uitsluitend wordt gefinancierd door belastingen: Wet werk en bijstand (WWB), voorheen Algemene bijstandswet (Abw); Algemene Kinderbijslagwet (AKW); Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De sociale voorzieningen gelden in de regel voor alle ingezetenen van Nederland.
Vreemdelingenrecht: asielrecht
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan.
Vreemdelingenrecht: bewaring
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht, dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders.
Vreemdelingenbewaring is in Nederland een maatregel voor niet-Nederlanders die er niet in zijn geslaagd een verblijfsvergunning te verwerven, voorafgaand aan een voorgenomen onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, teneinde te voorkomen dat zij zich aan uitzetting kunnen onttrekken. In een speciaal ingericht cellencomplex ondergaan zij daartoe een bijzondere vorm van detentie, die geen strafrechtelijk opgelegde gevangenisstraf betreft, doch beoogt vooruit te lopen op die terugkeer.
Vreemdelingenrecht: overige
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht, dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders.
Woonrecht
Het recht van bewoning. Dit wordt in het Burgerlijk wetboek in een zeer beperkt aantal wetsartikelen geregeld.
Bestuursrecht overige en onbekend
Civiel recht
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
Totaal civiel recht
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
Arbeidsrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over een conflict over de betaling van het loon.
BOPZ
Zaak met betrekking tot gedwongen opname en behandeling in psychiatrische ziekenhuizen. De Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) regelt de gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Erfrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat regelt hoe moet worden omgegaan met de rechten en plichten van een overledene en de overgang daarvan op nabestaanden.
Faillissementsrecht
Onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met een (collectieve) verhaalsprocedure door middel van beslag op het vermogen en de inkomsten van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.
Goederenrecht
Deel van het vermogensrecht, onderdeel van het burgerlijk recht, dat gaat over gradaties van zeggenschap over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden.
Huurrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Het is een overeenkomst tussen huurders en verhuurders. De huurders moeten een tegenprestatie leveren. Huurovereenkomsten hebben bijvoorbeeld betrekking op het huren van een huis, een auto tijdens de vakantie of een dvd bij een videotheek.
Personen- en familierecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Verbintenissenrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de juridische gevolgen van handelingen tussen(rechts)personen.
Civielrecht overige en onbekend
Strafrecht
Onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
Onbekend