Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Geslacht Leeftijd Mate van arbeidsongeschiktheid Kenmerken uitkeringsontvangers Perioden Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (aantal) WAO-uitkeringen (aantal) WAZ-uitkeringen (aantal) Wajong-uitkeringen (aantal) WIA IVA-uitkeringen (aantal) WIA WGA-uitkeringen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2010 831.940 486.320 30.410 205.140 28.180 81.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2011 824.540 443.930 26.030 216.240 35.980 102.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2012 816.890 406.160 22.520 226.480 42.890 118.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2013 817.840 373.100 19.580 238.710 51.540 134.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2014 820.340 342.970 17.160 250.600 61.360 148.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2015* 807.340 315.080 15.100 247.540 72.100 157.510
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat op 31 december van het jaar is verstrekt, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.
Het gaat hierbij om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogenaamde lopende uitkeringen.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste jaarcijfers.
Aangezien de tabel is stopgezet, worden de laatste jaarcijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.
De arbeidsongeschiktheidswetten zijn:
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong);
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
WAO-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
De WAO geeft personen in loondienst, die vóór 1 januari 2004 minstens 15% arbeidsongeschikt zijn geworden, na een wachttijd van een jaar (52 weken) recht op een uitkering.
Het recht op een uitkering blijft bestaan zolang zij minstens 15% arbeidsongeschikt zijn.
De WAO is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 voor minstens 15% arbeidsongeschikt zijn geworden.
De WAO blijft ook gelden voor personen, die binnen 5 jaar na het beëindigen van de WAO-uitkering opnieuw arbeidsongeschikt worden uit dezelfde oorzaak.
WAZ-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De WAZ is een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten voor de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd. Vanaf die datum zijn bovengenoemde personen aangewezen op particuliere verzekering voor langdurige arbeidsongeschiktheid.
De WAZ blijft bestaan voor personen die op die datum al een uitkering hadden.
Wajong-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).
De Wajong geeft recht op een uitkering aan jonggehandicapten die langdurig ten minste 25% arbeidsongeschikt zijn.
In aanmerking komen jonggehandicapten, jonger dan 65 jaar die
- arbeidsongeschikt zijn vóór de dag dat zij 17 jaar worden of
- na hun 17e jaar, maar vóór hun 30ste jaar arbeidsongeschikt worden én in het jaar daarvoor een opleiding/studie volgden.
Met ingang van 1 januari 2010 is Wajong veranderd in de wet Wajong.
Stond bij de "oude" Wajong de financiële voorziening centraal, de "nieuwe" wet Wajong heeft als uitgangspunt dat jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht hebben op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen.
De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
WIA
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA geeft personen in loondienst die na een wachttijd van twee jaar (104 weken) nog minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering.
De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
Deze wet is op 29 december 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
De WIA bestaat uit twee arbeidsongeschiktheidsregelingen:
- de Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA);
- de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
IVA-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de arbeidsongeschiktheidsregeling Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
WGA-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de arbeidsongeschiktheidsregeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De WGA verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.