Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Bedrijfstype Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (aantal) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons Champignons handmatig geoogst (m2) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons Champignons machinaal geoogst (m2) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons Champignons handmatig geoogst (aantal) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons Champignons machinaal geoogst (aantal)
Totaal alle bedrijfstype 2023 621.428 63.863 14.803 877 178 43 290.220 454.604 66 19
Totaal akkerbouwbedrijven 2023 370.767 33.148 9.041 492 65 21 0 0 0 0
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023 5.275 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Zetmeelaardappelbedrijven 2023 19.458 2.233 965 20 6 1 0 0 0 0
Akkerbouwgroentebedrijven 2023 135.868 9.428 1.173 168 16 2 0 0 0 0
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023 1.971 295 0 1 3 0 0 0 0 0
Overige akkerbouwbedrijven 2023 208.195 21.192 6.903 292 40 18 0 0 0 0
Totaal tuinbouwbedrijven 2023 35.492 7.988 1.335 57 42 10 290.220 454.604 66 19
Glasgroentebedrijven 2023 913 22 0 2 1 0 0 0 0 0
Snijbloemenbedrijven 2023 514 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pot- en perkplantenbedrijven 2023 0 127 24 0 2 1 0 0 0 0
Overige glastuinbouwbedrijven 2023 0 0 121 0 0 1 0 0 0 0
Opengrondsgroentenbedrijven 2023 18.921 2.642 195 29 22 3 0 0 0 0
Bloembollenbedrijven 2023 5.427 458 0 6 1 0 0 0 0 0
Paddenstoelbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 290.220 454.604 66 19
Boomkwekerijbedrijven 2023 3.482 3.126 0 7 6 0 0 0 0 0
Overige tuinbouwbedrijven 2023 6.235 1.613 995 12 10 5 0 0 0 0
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2023 24 376 0 3 8 0 0 0 0 0
Wijngaardbedrijven 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fruitbedrijven 2023 24 36 0 3 3 0 0 0 0 0
Overige blijvende teeltbedrijven 2023 0 340 0 0 5 0 0 0 0 0
Totaal graasdierbedrijven 2023 66.265 6.259 1.879 138 17 4 0 0 0 0
Melkveebedrijven 2023 52.598 5.853 340 106 12 1 0 0 0 0
Vleeskalverenbedrijven 2023 4.190 0 0 9 0 0 0 0 0 0
Overige rundveebedrijven 2023 5.808 392 351 13 4 1 0 0 0 0
Schapenbedrijven 2023 247 0 35 1 0 1 0 0 0 0
Geitenbedrijven 2023 2.642 0 1.153 5 0 1 0 0 0 0
Paard- en ponybedrijven 2023 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023 450 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Overige graasdierbedrijven 2023 330 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totaal hokdierbedrijven 2023 31.850 4.080 134 41 7 1 0 0 0 0
Fokzeugenbedrijven 2023 3.215 1.146 0 4 2 0 0 0 0 0
Vleesvarkensbedrijven 2023 10.990 791 134 18 2 1 0 0 0 0
Overige varkensbedrijven 2023 9.077 2.143 0 8 3 0 0 0 0 0
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023 2.165 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vleeskuikenbedrijven 2023 4.443 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Overige pluimveebedrijven 2023 919 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Overige hokdierbedrijven 2023 1.041 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gewascombinaties 2023 73.408 9.829 1.261 85 33 5 0 0 0 0
Totaal veeteeltcombinaties 2023 4.713 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023 1.255 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023 3.458 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gewas/veecombinaties 2023 38.909 2.183 1.153 56 6 2 0 0 0 0
Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023 18.614 1.809 1.153 22 4 2 0 0 0 0
Overige gewas/veecombinaties 2023 20.295 374 0 34 2 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar (hoofd)bedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Erwten (groen te oogsten)
Tuinbonen (groen te oogsten)
Tot en met 2001 inclusief tuinbonen (droog te oogsten).
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Erwten (groen te oogsten)
Tuinbonen (groen te oogsten)
Tot en met 2001 inclusief tuinbonen (droog te oogsten).
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt (paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Oppervlakte, hoeveelheid
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Champignons handmatig geoogst
Champignons machinaal geoogst
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paddenstoelenteelt
Champignons
Champignons handmatig geoogst
Champignons machinaal geoogst