Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Bedrijfstype Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouw, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are)
Totaal alle bedrijfstype 2022* 53.473.247 19.114 9.541.503
Totaal akkerbouwbedrijven 2022* 37.890.401 9.227 301.896
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2022* 1.522.660 908 799
Zetmeelaardappelbedrijven 2022* 5.691.659 829 9.433
Akkerbouwgroentebedrijven 2022* 4.840.047 1.202 68.014
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2022* 137.149 447 893
Overige akkerbouwbedrijven 2022* 25.698.886 5.841 222.757
Totaal tuinbouwbedrijven 2022* 1.969.177 1.776 5.881.331
Glasgroentebedrijven 2022* 11.579 33 36.017
Snijbloemenbedrijven 2022* 9.748 28 218.018
Pot- en perkplantenbedrijven 2022* 2.736 12 12.548
Overige glastuinbouwbedrijven 2022* 14.855 21 34.681
Opengrondsgroentenbedrijven 2022* 509.203 471 1.272.200
Bloembollenbedrijven 2022* 481.035 294 1.700.687
Paddenstoelbedrijven 2022* 2.538 9 2.016
Boomkwekerijbedrijven 2022* 284.834 486 1.464.885
Overige tuinbouwbedrijven 2022* 652.649 422 1.140.279
Totaal blijvendeteeltbedrijven 2022* 172.204 262 1.743.674
Wijngaardbedrijven 2022* 1.766 6 16.487
Fruitbedrijven 2022* 151.140 226 1.681.008
Overige blijvende teeltbedrijven 2022* 19.298 30 46.179
Totaal graasdierbedrijven 2022* 3.228.457 4.277 132.969
Melkveebedrijven 2022* 2.252.704 2.814 93.624
Vleeskalverenbedrijven 2022* 429.042 378 20.721
Overige rundveebedrijven 2022* 351.167 740 9.920
Schapenbedrijven 2022* 45.446 134 2.212
Geitenbedrijven 2022* 85.363 90 5.087
Paard- en ponybedrijven 2022* . . .
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2022* 22.330 67 270
Overige graasdierbedrijven 2022* 42.405 54 1.135
Totaal hokdierbedrijven 2022* 2.635.633 1.276 134.247
Fokzeugenbedrijven 2022* 304.922 237 21.585
Vleesvarkensbedrijven 2022* 720.989 397 36.168
Overige varkensbedrijven 2022* 710.220 283 53.181
Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2022* 235.750 122 7.192
Vleeskuikenbedrijven 2022* 516.408 155 9.573
Overige pluimveebedrijven 2022* 87.037 64 3.379
Overige hokdierbedrijven 2022* 60.307 18 3.169
Gewascombinaties 2022* 4.220.168 1.117 1.061.035
Totaal veeteeltcombinaties 2022* 158.260 111 9.757
Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2022* 49.741 45 2.374
Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2022* 108.519 66 7.383
Gewas/veecombinaties 2022* 3.198.947 1.068 276.594
Akkerbouw-graasdiercombinaties 2022* 1.680.591 711 10.243
Overige gewas/veecombinaties 2022* 1.518.356 357 266.351
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar (hoofd)bedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouw, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal