Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Leghennen Leghennen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, opfok (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, productie (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Vleeskuikens (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Ouderdieren van vleeskuikens Ouderdieren van vleeskuikens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Ouderdieren van vleeskuikens Ouderdieren van vleeskuikens, opfok (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Ouderdieren van vleeskuikens Ouderdieren van vleeskuikens, productie (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kalkoenen (aantal) Hokdieren Aantal dieren Slachteenden (aantal) Hokdieren Aantal dieren Overig pluimvee (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Leghennen Leghennen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, opfok (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Ouderdieren van leghennen Ouderdieren van leghennen, productie (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Vleeskuikens (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Ouderdieren van vleeskuikens Ouderdieren van vleeskuikens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Ouderdieren van vleeskuikens Ouderdieren van vleeskuikens, opfok (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Ouderdieren van vleeskuikens Ouderdieren van vleeskuikens, productie (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kalkoenen (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Slachteenden (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Overig pluimvee (aantal)
2000 Nederland 97.389 104.014.665 44.036.400 . . . 50.936.625 9.041.640 3.644.120 5.397.520 1.543.830 958.466 296.247 3.860 2.292 . . . 1.094 520 156 381 121 114 124
2005 Nederland 81.750 92.914.176 41.047.700 1.582.010 252.380 1.329.630 44.496.116 5.788.350 2.191.650 3.596.700 1.245.420 1.030.867 274.620 2.841 1.726 100 18 83 762 290 86 215 89 93 83
2010 Nederland 72.324 101.247.711 47.904.063 1.252.261 414.060 838.201 44.747.893 7.343.494 2.895.975 4.447.519 1.036.277 1.086.990 250.331 2.431 1.440 87 24 66 640 300 92 218 56 79 35
2015 Nederland 63.913 106.762.945 47.684.421 1.452.760 334.020 1.118.740 49.107.172 8.518.592 3.392.975 5.125.617 862.981 932.238 49.661 2.049 1.124 82 14 70 599 283 92 204 36 54 21
2020 Nederland 52.695 101.863.117 43.165.986 1.674.306 384.803 1.289.503 49.228.507 7.794.318 2.831.030 4.963.288 585.134 819.191 33.285 1.766 856 48 10 39 637 248 68 187 31 50 12
2021 Nederland 52.107 99.887.461 43.160.236 1.795.718 484.515 1.311.203 47.056.063 7.875.444 2.992.740 4.882.704 604.139 632.298 32.031 1.719 832 56 11 46 623 237 66 180 28 43 6
2022* Nederland 51.037 97.375.529 42.289.596 2.007.264 521.231 1.486.033 45.796.939 7.281.730 2.656.753 4.624.977 575.645 651.555 32.053 1.707 833 63 14 50 616 223 61 169 28 45 7
2000 Zuid-Holland (PV) 11.239 1.369.578 404.720 . . . 964.448 410 410 0 0 150 265 112 81 . . . 34 1 1 0 0 1 4
2005 Zuid-Holland (PV) 8.822 1.193.554 384.260 2.050 0 2.050 807.244 0 0 0 170 145 191 76 49 5 0 5 25 0 0 0 1 3 6
2010 Zuid-Holland (PV) 7.246 688.533 184.304 244 0 244 503.985 0 0 0 30 50 18.260 58 40 5 0 5 16 0 0 0 1 1 4
2015 Zuid-Holland (PV) 5.845 692.346 157.415 50 50 0 534.194 687 0 687 0 0 180 34 23 1 1 0 11 1 0 1 0 0 1
2020 Zuid-Holland (PV) 4.455 584.852 157.143 0 0 0 427.709 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
2021 Zuid-Holland (PV) 4.402 537.042 91.445 0 0 0 444.889 708 0 708 0 0 0 16 7 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0
2022* Zuid-Holland (PV) 4.379 495.643 156.332 0 0 0 338.795 516 0 516 0 0 0 14 6 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling.
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.

Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.

Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).
Kippen, totaal
Leghennen
Tot en met 2004 inclusief ouderdieren van leghennen.
Leghennen, totaal
Ouderdieren van leghennen
Ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen.
Ouderdieren van leghennen, totaal
Ouderdieren van leghennen, opfok
Ouderdieren van leghennen, jonger dan 18 weken.
Ouderdieren van leghennen, productie
Ouderdieren van leghennen, 18 weken of ouder.
Vleeskuikens
Kuikens van slachtrassen die op een leeftijd van circa 6 weken worden geslacht.
Ouderdieren van vleeskuikens
Ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens.
Ouderdieren van vleeskuikens, totaal
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok
Tot 2018: ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 18 weken
Vanaf 2018: ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 20 weken
Ouderdieren van vleeskuikens, productie
Tot 2018: ouderdieren van vleeskuikens van 18 weken of ouder
Vanaf 2018: ouderdieren van vleeskuikens van 20 weken of ouder
Kalkoenen
Slachteenden
Overig pluimvee
Legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.

Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).
Kippen, totaal
Leghennen
Tot en met 2004 inclusief ouderdieren van leghennen.
Leghennen, totaal
Ouderdieren van leghennen
Ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren voor leghennen.
Ouderdieren van leghennen, totaal
Ouderdieren van leghennen, opfok
Ouderdieren van leghennen, jonger dan 18 weken.
Ouderdieren van leghennen, productie
Ouderdieren van leghennen, 18 weken of ouder.
Vleeskuikens
Kuikens van slachtrassen die op een leeftijd van circa 6 weken worden geslacht.
Ouderdieren van vleeskuikens
Ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens.
Ouderdieren van vleeskuikens, totaal
Ouderdieren van vleeskuikens, opfok
Tot 2018: ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 18 weken
Vanaf 2018: ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 20 weken
Ouderdieren van vleeskuikens, productie
Tot 2018: ouderdieren van vleeskuikens van 18 weken of ouder
Vanaf 2018: ouderdieren van vleeskuikens van 20 weken of ouder
Kalkoenen
Slachteenden
Overig pluimvee
Legeenden, ganzen, parelhoenders en dergelijke.