Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Akkerbouw Oppervlakte Granen Granen, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Gerst Gerst, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Gerst Gerst, winter (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Gerst Gerst, zomer (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Graansorgho (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Haver (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Maïs, corncob mix (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Maïs, korrel (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Rogge, geen snijrogge (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Tarwe Tarwe, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Tarwe Tarwe, winter (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Tarwe Tarwe, zomer (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Triticale (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Overige granen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Granen, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Gerst Gerst, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Gerst Gerst, winter (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Gerst Gerst, zomer (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Graansorgho (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Haver (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Maïs, corncob mix (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Maïs, korrel (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Rogge, geen snijrogge (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Tarwe Tarwe, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Tarwe Tarwe, winter (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Tarwe Tarwe, zomer (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Triticale (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Overige granen (aantal)
2000 Nederland 22.574.767 4.700.286 363.005 4.337.281 . 230.419 721.918 2.029.134 570.871 13.663.600 12.048.504 1.615.096 658.539 . 22.665 8.230 842 7.555 . 677 946 3.429 1.677 13.154 11.552 3.109 1.799 .
2005 Nederland 22.328.734 5.050.685 295.977 4.754.708 11.265 163.533 667.965 2.074.484 238.947 13.657.270 11.593.355 2.063.915 406.036 58.549 18.682 7.007 592 6.564 14 476 764 2.914 650 11.277 9.500 3.135 920 103
2010 Nederland 21.876.353 3.343.884 471.135 2.872.749 445 169.248 726.487 1.709.129 234.285 15.402.234 13.499.853 1.902.381 267.869 22.772 14.992 4.281 835 3.617 5 399 661 2.199 618 10.310 8.999 2.649 556 80
2015 Nederland 19.681.715 3.282.041 764.767 2.517.274 . 152.792 461.520 1.118.801 162.810 14.246.773 12.746.684 1.500.089 136.080 120.898 12.377 4.024 1.138 3.113 . 322 442 1.435 451 8.806 7.714 2.430 320 272
2020 Nederland 17.354.596 3.869.116 972.361 2.896.755 . 156.797 670.743 1.281.861 190.314 10.962.796 9.284.361 1.678.435 118.333 104.636 11.987 4.525 1.469 3.401 . 321 536 1.534 436 7.629 6.354 2.357 273 430
2021 Nederland 17.340.381 3.007.774 977.083 2.030.691 . 138.847 605.396 1.159.907 220.370 11.938.342 10.678.345 1.259.997 125.280 144.465 11.726 3.848 1.435 2.696 . 316 499 1.415 499 7.870 6.801 2.141 262 496
2022* Nederland 18.824.979 3.686.715 1.055.009 2.631.706 . 149.159 659.390 1.375.527 228.839 12.433.055 10.832.238 1.600.817 127.947 164.347 12.723 4.545 1.529 3.357 . 317 546 1.630 484 8.420 6.884 2.759 265 516
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Granen, totaal
Gerst
Gerst, totaal
Gerst, winter
Gerst, zomer
Graansorgho
Eenjarige graansoort die veelal als veevoer wordt gebruikt. Ook wel sorghum genoemd.
_
Met ingang van 2011 geteld bij overige granen.
Haver
Maïs, corncob mix
Corn Cob Mix is een maïsras waarvan de korrelopbrengst de belangrijkste eigenschap is. Bij de oogst worden van de kolf de korrels en (een deel van) de spil vermalen tot veevoer voor varkens.
Maïs, korrel
Korrelmaïs is een maïsras dat wordt geteeld voor de droge korrel. In Nederland worden de maïskorrels vooral gebruikt als kippenvoer.
Rogge, geen snijrogge
Tarwe
Tarwe, totaal
Tarwe, winter
Tarwe, zomer
Triticale
Dit is een kruising tussen tarwe en rogge.
Overige granen
Omvat onder andere gierst, boekweit en kanariezaad.
_
Met ingang van 2011 inclusief graansorgho.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Granen, totaal
Gerst
Gerst, totaal
Gerst, winter
Gerst, zomer
Graansorgho
Eenjarige graansoort die veelal als veevoer wordt gebruikt. Ook wel sorghum genoemd.
_
Met ingang van 2011 geteld bij overige granen.
Haver
Maïs, corncob mix
Corn Cob Mix is een maïsras waarvan de korrelopbrengst de belangrijkste eigenschap is. Bij de oogst worden van de kolf de korrels en (een deel van) de spil vermalen tot veevoer voor varkens.
Maïs, korrel
Korrelmaïs is een maïsras dat wordt geteeld voor de droge korrel. In Nederland worden de maïskorrels vooral gebruikt als kippenvoer.
Rogge, geen snijrogge
Tarwe
Tarwe, totaal
Tarwe, winter
Tarwe, zomer
Triticale
Dit is een kruising tussen tarwe en rogge.
Overige granen
Omvat onder andere gierst, boekweit en kanariezaad.
_
Met ingang van 2011 inclusief graansorgho.