Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Boerenkool (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Knolselderij (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Koolraap (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Schorseneren (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Spinazie (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Stamsperziebonen (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Suikermaïs (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Uien Uien, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Uien Poot- en plantuien (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Uien Zaaiuien (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Uien Zilveruien (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Waspeen (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Winterpeen (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Witlofwortel (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Boerenkool (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Knolselderij (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Koolraap (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Schorseneren (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Spinazie (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Stamsperziebonen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Suikermaïs (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Uien Uien, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Uien Poot- en plantuien (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Uien Zaaiuien (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Uien Zilveruien (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Waspeen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Winterpeen (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Witlofwortel (aantal)
2000 Nederland 4.599.339 . 586.367 128.514 29.015 . 113.771 120.567 362.626 . 69.359 1.997.942 528.238 1.398.846 70.858 . 472.873 419.848 6.617 . 932 411 214 . 295 343 710 . 449 3.775 1.116 2.968 104 . 1.236 810
2005 Nederland 4.704.321 . 509.139 112.771 27.617 . 86.697 91.415 425.410 52.835 78.984 2.252.034 493.282 1.677.844 80.908 . 469.983 342.321 5.328 . 721 304 168 . 197 212 545 113 186 3.367 769 2.831 62 . 969 541
2010 Nederland 5.166.268 25.276 343.390 131.064 40.509 10.574 85.167 136.307 275.278 50.531 114.368 2.886.590 623.576 2.221.572 41.442 208.823 556.760 301.631 4.961 160 437 261 157 43 151 225 388 86 208 3.437 837 2.890 28 320 858 422
2015 Nederland 5.617.194 20.468 349.204 156.072 64.964 12.234 77.525 169.263 224.071 76.182 104.267 3.215.743 786.082 2.388.993 40.668 256.290 595.889 295.022 5.211 82 435 252 109 31 112 206 314 144 233 3.780 1.055 2.980 26 414 836 415
2020 Nederland 6.380.725 16.365 330.371 194.232 86.310 10.612 64.339 220.847 288.902 134.662 88.768 3.704.863 939.566 2.726.901 38.396 270.650 656.196 313.608 5.282 61 383 283 122 24 99 271 368 200 198 3.959 1.105 3.092 37 385 873 405
2021 Nederland 6.889.859 20.575 453.180 172.994 93.789 9.113 66.962 243.958 332.102 135.848 97.101 3.962.979 919.092 3.012.211 31.676 280.885 673.781 346.592 5.587 69 533 261 144 22 98 263 437 213 201 4.191 1.107 3.346 34 411 898 423
2022* Nederland 6.191.627 20.689 414.077 185.243 81.406 6.607 59.030 209.686 296.664 151.704 49.387 3.657.085 871.532 2.742.217 43.336 219.933 544.248 295.868 5.195 68 505 266 129 22 88 242 410 241 136 3.878 1.021 3.058 42 327 750 384
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Akkerbouwgroenten, totaal
Boerenkool
Erwten (groen te oogsten)
Knolselderij
Kroten / rode bieten
Koolraap
Schorseneren
Spinazie
Stamsperziebonen
Stamslabonen.
Suikermaïs
Tuinbonen (groen te oogsten)
Tot en met 2001 inclusief tuinbonen (droog te oogsten).
Uien
Uien, totaal
Poot- en plantuien
Inclusief sjalotten.
Zaaiuien
Zilveruien
Waspeen
Winterpeen
Witlofwortel
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Akkerbouwgroenten, totaal
Boerenkool
Erwten (groen te oogsten)
Knolselderij
Kroten / rode bieten
Koolraap
Schorseneren
Spinazie
Stamsperziebonen
Stamslabonen.
Suikermaïs
Tuinbonen (groen te oogsten)
Tot en met 2001 inclusief tuinbonen (droog te oogsten).
Uien
Uien, totaal
Poot- en plantuien
Inclusief sjalotten.
Zaaiuien
Zilveruien
Waspeen
Winterpeen
Witlofwortel