Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling 2007-2015

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling 2007-2015

Caribisch Nederland Perioden Bevolking op 1 januari (bron: CBS) (aantal) Bevolking op 1 januari (bron: CBS-NA) (aantal) Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Geboorteoverschot (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie (aantal) Migratiesaldo (aantal) Saldo verhuizingen tussen 3 eilanden (aantal) Bevolkingsgroei (aantal) Bevolking op 31 december (bron: CBS) (aantal) Bevolking op 31 december (bron: CBS-NA) (aantal)
Caribisch Nederland 2007 15.731 228 106 122 1.835 1.277 558 638 16.369
Caribisch Nederland 2008 16.369 238 90 148 2.148 1.348 800 877 17.246
Caribisch Nederland 2010 20.882 18.012 241 117 124 1.768 1.443 325 449 21.345 18.461
Caribisch Nederland 2011 21.345 221 139 82 2.234 1.285 949 958 22.303
Caribisch Nederland 2014 24.279 242 136 106 1.737 1.525 212 314 24.593
Caribisch Nederland 2015 24.593 213 122 91 1.740 1.879 -139 -45 24.548
Bonaire 2007 11.515 180 77 103 1.275 800 475 578 12.093
Bonaire 2008 12.093 194 67 127 1.538 883 655 784 12.877
Bonaire 2010 15.518 13.389 183 84 99 1.234 1.035 199 298 15.823 13.687
Bonaire 2011 15.823 181 109 72 1.539 849 690 3 718 16.541
Bonaire 2014 18.413 207 98 109 1.213 824 389 19 492 18.905
Bonaire 2015 18.905 160 102 58 1.245 826 419 20 503 19.408
Sint-Eustatius 2007 2.694 30 18 12 236 183 53 45 2.739
Sint-Eustatius 2008 2.739 29 14 15 273 183 90 29 2.768
Sint-Eustatius 2010 3.583 2.886 47 18 29 244 170 74 103 3.689 2.989
Sint-Eustatius 2011 3.689 33 13 20 289 183 106 4 102 3.791
Sint-Eustatius 2014 4.020 24 22 2 171 310 -139 -14 -143 3.877
Sint-Eustatius 2015 3.877 36 11 25 170 849 -679 -25 -684 3.193
Saba 2007 1.522 18 11 7 324 294 30 15 1.537
Saba 2008 1.537 15 9 6 337 282 55 64 1.601
Saba 2010 1.781 1.737 11 15 -4 290 238 52 48 1.833 1.785
Saba 2011 1.833 7 17 -10 406 253 153 -7 138 1.971
Saba 2014 1.846 11 16 -5 353 391 -38 -5 -35 1.811
Saba 2015 1.811 17 9 8 325 204 121 5 136 1.947
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius door geboorte, sterfte en buitenlandse migratie.
De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.
De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling in de periode 2007-2009 zijn afkomstig van Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA).
De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling vanaf het jaar 2010 zijn afkomstig van Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS).

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

In de jaren 2007 en 2008 is het aantal overleden personen voor Saba en Sint-Eustatius geschat. Daardoor corresponderen de aantallen van de bevolkingsgroei van die eilanden in 2008 niet met de standcijfers van 31 december 2008 en 1 januari 2009.

Wijzigingen per 26 maart 2018:
Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie, zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari (bron: CBS)
Bevolking aan het begin van het jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Trendbreuk door gewijzigde methode
Vanaf 2011 worden de cijfers op een andere manier samengesteld, wat geleid heeft tot een trendbreuk.

Om de trendbreuk weer te geven zijn de cijfers van 2010 volgens twee methoden berekend. Het gaat om de berekening volgens de methode van het CBS-NA en volgens de methode van het CBS. Deze methoden zijn in de onderzoeksbeschrijving (zie tabeltoelichting paragraaf 4) beschreven.

De omvang van de bevolking op 1 januari 2010 is volgens beide methoden berekend. Hieruit blijkt dat volgens de methode van het CBS de bevolkingsomvang 16 procent groter is dan berekend volgens de methode van het CBS-NA.
Bevolking op 1 januari (bron: CBS-NA)
Bevolking aan het begin van het jaar berekend door middel van verwerken van mutaties op de volkstelling van 2001.

De aantallen berekend door doormuteren vallen onder de verantwoordelijkheid van het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Caribisch Nederland verblijven.

Trendbreuk door gewijzigde methode
Vanaf 2011 worden de cijfers op een andere manier samengesteld, wat geleid heeft tot een trendbreuk.

Om de trendbreuk weer te geven zijn de cijfers van 2010 volgens twee methoden berekend. Het gaat om de berekening volgens de methode van het CBS-NA en volgens de methode van het CBS. Deze methoden zijn in de onderzoeksbeschrijving (zie tabeltoelichting paragraaf 4) beschreven.

De omvang van de bevolking op 1 januari 2010 is volgens beide methoden berekend. Hieruit blijkt dat volgens de methode van het CBS de bevolkingsomvang 16 procent groter is dan berekend volgens de methode van het CBS-NA.
Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Op de eilanden Sint-Eustatius en Saba zijn beperkte medische voorzieningen voor geboorten.
Daarom wordt voor de bevalling vaak uitgeweken naar het eiland Sint Maarten. Immigranten die jonger zijn dan 46 dagen worden geteld als geboorten op het eiland waarheen gemigreerd wordt.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.
Geboorteoverschot
Het aantal levendgeborenen min het aantal overledenen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit een ander land.
Bij Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt ook vestiging vanuit een ander eiland of Nederland hierbij geteld.
Voor Caribisch Nederland als geheel worden verhuizingen tussen eilanden in principe niet als emigratie en immigratie geteld. Deze correctie is echter achterwege gelaten omdat de migraties tussen de eilanden in veel gevallen niet juist zijn geadministreerd.
Het gaat echter om kleine aantallen (2010: 15 migraties, 2011: 36 migraties).
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in het gemeentelijke bevolkingsregister.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland inclusief het saldo van de administratieve correcties.

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Het gaat hier om de aan de gemeente gemelde emigratie.
Bij Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt ook vertrek naar een ander eiland of Nederland hierbij geteld.
Voor Caribisch Nederland als geheel worden verhuizingen tussen eilanden in principe niet als emigratie en immigratie geteld. Deze correctie is echter achterwege gelaten omdat de migraties tussen de eilanden in veel gevallen niet juist zijn geadministreerd.
Het gaat echter om kleine aantallen (2010: 15 migraties, 2011: 36 migraties).
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in het gemeentelijke bevolkingsregister.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit de gemeente te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van de betreffende gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Migratiesaldo
Het aantal personen dat zich op een eiland van Caribisch Nederland vestigt min het aantal inwoners dat een eiland verlaat om zich daarbuiten te vestigen.
Voor Caribisch Nederland als geheel worden verhuizingen tussen eilanden in principe niet als emigratie en immigratie geteld. Deze correctie is echter achterwege gelaten omdat de migraties tussen de eilanden in veel gevallen niet juist zijn geadministreerd.
Het gaat echter om kleine aantallen (2010: 15 migraties, 2011: 36 migraties).
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in het gemeentelijke bevolkingsregister.
Saldo verhuizingen tussen 3 eilanden
Verhuizingen tussen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (geen buitenlandse migratie).
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.
Bevolking op 31 december (bron: CBS)
Bevolking aan het eind van het jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Trendbreuk door gewijzigde methode
Vanaf 2011 worden de cijfers op een andere manier samengesteld, wat geleid heeft tot een trendbreuk.

Om de trendbreuk weer te geven zijn de cijfers van 2010 volgens twee methoden berekend. Het gaat om de berekening volgens de methode van het CBS-NA en volgens de methode van het CBS. Deze methoden zijn in de onderzoeksbeschrijving (zie tabeltoelichting paragraaf 4) beschreven.

De omvang van de bevolking op 1 januari 2010 is volgens beide methoden berekend. Hieruit blijkt dat volgens de methode van het CBS de bevolkingsomvang 16 procent groter is dan berekend volgens de methode van het CBS-NA.
Bevolking op 31 december (bron: CBS-NA)
Bevolking aan het eind van het jaar berekend door middel van verwerken van mutaties op de volkstelling van 2001.

De aantallen berekend door doormuteren vallen onder de verantwoordelijkheid van het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Caribisch Nederland verblijven.

Trendbreuk door gewijzigde methode
Vanaf 2011 worden de cijfers op een andere manier samengesteld, wat geleid heeft tot een trendbreuk.

Om de trendbreuk weer te geven zijn de cijfers van 2010 volgens twee methoden berekend. Het gaat om de berekening volgens de methode van het CBS-NA en volgens de methode van het CBS. Deze methoden zijn in de onderzoeksbeschrijving (zie tabeltoelichting paragraaf 4) beschreven.

De omvang van de bevolking op 1 januari 2010 is volgens beide methoden berekend. Hieruit blijkt dat volgens de methode van het CBS de bevolkingsomvang 16 procent groter is dan berekend volgens de methode van het CBS-NA.