Rijk; financiële rekening en balans, vorderingen en schulden, 1999 - 2011

Rijk; financiële rekening en balans, vorderingen en schulden, 1999 - 2011

Vorderingen en schulden Balansstanden en transacties Perioden Totaal (mln euro) Chartaal geld en deposito's (mln euro) Effecten behalve aandelen Totaal effecten behalve aandelen (mln euro) Effecten behalve aandelen Kortlopende effecten (mln euro) Effecten behalve aandelen Langlopende effecten (mln euro) Effecten behalve aandelen Financiële derivaten (mln euro) Leningen Totaal leningen (mln euro) Leningen Kortlopende leningen (mln euro) Leningen Langlopende leningen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingen Totaal aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingen Overige aandelen en deelnemingen (mln euro) Handelskredieten, transitorische posten (mln euro)
Vorderingen Beginbalans 2011 1e kwartaal* 169.239 170 15.556 - 13.505 2.051 44.971 15.983 28.988 79.179 79.179 29.363
Vorderingen Beginbalans 2011 2e kwartaal* 168.350 466 13.042 - 11.930 1.112 48.302 18.605 29.697 75.507 75.507 31.033
Vorderingen Financiële transacties 2011 1e kwartaal* 2.964 296 -665 - -798 133 3.331 2.622 709 -1.668 -1.668 1.670
Vorderingen Financiële transacties 2011 2e kwartaal* 6.977 5.645 -348 - -631 283 7.791 6.568 1.223 -4.121 -4.121 -1.990
Vorderingen Overige mutaties 2011 1e kwartaal* -3.853 - -1.849 - -777 -1.072 - - - -2.004 -2.004 -
Vorderingen Overige mutaties 2011 2e kwartaal* 2.794 - -610 - -200 -410 - - - 3.404 3.404 -
Vorderingen Eindbalans 2011 1e kwartaal* 168.350 466 13.042 - 11.930 1.112 48.302 18.605 29.697 75.507 75.507 31.033
Vorderingen Eindbalans 2011 2e kwartaal* 178.121 6.111 12.084 - 11.099 985 56.093 25.173 30.920 74.790 74.790 29.043
Schulden Beginbalans 2011 1e kwartaal* 370.838 451 312.640 53.228 259.412 41.632 20.356 21.276 16.115
Schulden Beginbalans 2011 2e kwartaal* 366.228 457 304.463 50.114 254.349 44.866 25.075 19.791 16.442
Schulden Financiële transacties 2011 1e kwartaal* 6.516 6 2.228 -3.114 5.342 3.955 4.719 -764 327
Schulden Financiële transacties 2011 2e kwartaal* 10.928 -6 14.430 -2.540 16.970 -6.794 -6.396 -398 3.298
Schulden Overige mutaties 2011 1e kwartaal* -11.126 - -10.405 - -10.405 -721 - -721 -
Schulden Overige mutaties 2011 2e kwartaal* 1.389 - 1.521 - 1.521 -132 - -132 -
Schulden Eindbalans 2011 1e kwartaal* 366.228 457 304.463 50.114 254.349 44.866 25.075 19.791 16.442
Schulden Eindbalans 2011 2e kwartaal* 378.545 451 320.414 47.574 272.840 37.940 18.679 19.261 19.740
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de bedragen van de financiële rekening en balans van de
rijksoverheid. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van (verandering
van) vorderingen en schulden.
De variabelen en de waardering (marktwaarde) zijn volgens het Europees
Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2007 betreffen definitieve gegevens.
De cijfers vanaf 2008 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 21 oktober 2011:
De voorlopige cijfers voor het 2e kwartaal 2011 zijn opgenomen.
De cijfers van het 1e kwartaal 2011 zijn op een aantal punten gewijzigd
naar aanleiding van NR integratie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal
De som van alle financiële balansposten (chartaal geld, effecten,
leningen, enzovoort).
Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop.
Deposito's bestaan hier uit tegoeden waarover direct kan worden beschikt,
vooral rekening-courantverhoudingen met banken.
Effecten behalve aandelen
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar
(langlopend), met uitzondering van aandelen.
Totaal effecten behalve aandelen
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar
(langlopend), met uitzondering van aandelen.
Kortlopende effecten
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar. Inbegrepen zijn Dutch Treasury
Certificates en European Commercial Paper.
Langlopende effecten
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van meer dan één jaar. Dit zijn vooral obligaties.
Financiële derivaten
Vorderingen die zijn gebaseerd op, of afgeleid van, een onderliggende
waarde (zoals effecten, rente, valuta). Bij dit instrument worden
afspraken gemaakt over handelsprijzen van de onderliggende waarde of
worden kasstromen geruild. De financiële derivaten zijn netto aan de
activazijde van de balans opgenomen. Dat wil zeggen als saldo van
vorderingen en schulden. Zodoende kan de uitstaande positie een negatief
bedrag zijn.
Leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer
dan één jaar (langlopend).
Totaal leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer
dan één jaar (langlopend).
Kortlopende leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar. Inbegrepen zijn
rekening-courantverhoudingen, opgenomen kas- en daggeldleningen en overige
kortlopende leningen.
Langlopende leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Aandelen en overige deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen.
Deze geven de houder het recht op een aandeel in de winst van deze
vennootschappen evenals in hun netto vermogen in geval van liquidatie.
Dit financiële instrument komt bij het rijk uitsluitend als vordering
voor en bestaat uit (mogelijke) beursgenoteerde aandelen en overige
aandelen en deelnemingen. De overige aandelen en deelnemingen kunnen niet
worden verhandeld op de beurs.
Totaal aandelen en overige deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen.
Deze geven de houder het recht op een aandeel in de winst van deze
vennootschappen evenals in hun netto vermogen in geval van liquidatie.
Dit financiële instrument komt bij het rijk uitsluitend als vordering
voor en bestaat uit (mogelijke) beursgenoteerde aandelen en overige
aandelen en deelnemingen. De overige aandelen en deelnemingen kunnen niet
worden verhandeld op de beurs.
Overige aandelen en deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen en
die niet verhandeld kunnen worden op de beurs.
Handelskredieten, transitorische posten
Financiële aanspraken die ontstaan indien er sprake is van een
tijdsverschil tussen de transactie en de betaling. Belangrijke elementen
in deze categorie zijn de opgelopen rente en de kas/transactieverschillen.