Gebieden in Nederland 2010

Gebieden in Nederland 2010

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Arrondissementen (rechtsgebieden) Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Arrondissementen (rechtsgebieden) Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Brandweerregio's Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Brandweerregio's Naam Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Naam (naam) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Code (code) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Gemeentegrootte Omschrijving (omschrijving) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Code (code) Grootte en stedelijkheid van gemeenten Stedelijkheid Omschrijving (omschrijving) Statistische gegevens Inwonertal (aantal) Statistische gegevens Omgevingsadressendichtheid (per km2)
Echt-Susteren 1711 Echt-Susteren 04 Roermond 4209 Noord- en Midden Limburg 14 Limburg 4 20 000 tot 50 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 32.282 625
Gaasterlân-Sleat 0653 Gaasterlân-Sleat 17 Leeuwarden 2302 Fryslân 01 Noord-Nederland 3 10 000 tot 20 000 inwoners 5 Niet stedelijk 10.303 249
Weststellingwerf 0098 Weststellingwerf 17 Leeuwarden 2302 Fryslân 01 Noord-Nederland 4 20 000 tot 50 000 inwoners 4 Weinig stedelijk 25.829 631
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2010 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2010

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2010.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Arrondissementen (rechtsgebieden)
Lokalisering van gemeenten per arrondissement. Een arrondissement is het rechtsgebied van één van de 19 rechtbanken in Nederland. De indeling in 19 arrondissementen betreft een onderverdeling van de ressorten, dat zijn de rechtsgebieden van de gerechtshoven. Tot 1 januari 2003 werden de arrondissementen in deze publicatie arrondissementsrechtbanken genoemd.
Code
Codes (01 t/m 19) van de rechtsgebieden van de arrondissementen.
Naam
Namen van de rechtsgebieden van de arrondissementen.
Brandweerregio's
Lokalisering van gemeenten per brandweerregio. Een brandweerregio is een regio waarbinnen meerdere brandweerkorpsen zijn georganiseerd. De indeling in brandweerregio´s is afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de begrotingen van de brandweerregio's. Deze indeling in brandweerregio's werd tot 2008 vermeld onder brandweergebieden. De codering is uitgebreid van een tweecijferige naar een viercijferige code.
Code
Codes (0100 t/m 7204) van de brandweerregio's.
Naam
Namen van de brandweerregio's.
Kamer van Koophandel
De indeling in werkgebieden van de Kamer van Koophandel regio's (KvK). De indeling wordt gehanteerd met ingang van 2008. Nederland telt 12 KvK regio's.

Met ingang van 1-1-2011:
Hoewel de indeling van Nederland in Kamers van Koophandel (KvK) gehele gemeenten omvat, is er één uitzondering: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Opgeheven gemeente Bodegraven toegedeeld aan KvK 27 (Kamer Den Haag)
Opgeheven gemeente Reeuwijk toegedeeld aan KvK 24 (Kamer Rotterdam)
Code
Code van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).
Naam
Namen van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).

Met ingang van 1-1-2011:
Hoewel de indeling van Nederland in Kamers van Koophandel (KvK) gehele gemeenten omvat, is er één uitzondering: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Opgeheven gemeente Bodegraven toegedeeld aan KvK 27 (Kamer Den Haag)
Opgeheven gemeente Reeuwijk toegedeeld aan KvK 24 (Kamer Rotterdam)
Grootte en stedelijkheid van gemeenten
Dit onderdeel bevat de indeling van gemeenten naar gemeentegrootte, op basis van inwonertal, en de indeling naar stedelijkheid, op basis van de omgevingsadressendichtheid.
Gemeentegrootte
De toedeling naar gemeentegrootte gebeurt op basis van het inwonertal van de gemeente.
Code
Codes (1 t/m 8) van de grootteklassen van gemeenten. De volgende klassen worden onderscheiden:
minder dan 5 000 inwoners (code 1)
5 000 tot 10 000 inwoners (code 2)
10 000 tot 20 000 inwoners (code 3)
20 000 tot 50 000 inwoners (code 4)
50 000 tot 100 000 inwoners (code 5)
100 000 tot 150 000 inwoners (code 6)
150 000 tot 250 000 inwoners (code 7)
250 000 inwoners of meer (code 8)
Omschrijving
Omschrijving van de grootteklassen van gemeenten naar inwonertal.
Stedelijkheid
De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van 2500, 1500, 1000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:
Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer)
Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500)
Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500)
Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000)
Niet stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500)
Meer informatie is opgenomen in de Maandstatistiek van de bevolking, juli 1992, en het Statistisch magazine nr. 3, 1992.
Code
Voorlopige codes (1 t/m 5) van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Omschrijving
Omschrijvingen van de stedelijkheidsklassen van gemeenten.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Aantal inwoners op 1 januari 2010.
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid op 1 januari 2010.
De omgevingsadressendichtheid (Oad) is het gemiddeld aantal adressen per km2 dat een adres binnen zijn omgeving heeft. Als omgeving van een adres wordt een cirkel aangehouden met een straal van 1 km rondom dat adres. Het CBS heeft in 1992 de omgevingsadressendichtheid ontwikkeld als een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid in de statistiek. De maatstaf beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan, etc.) in een gebied weer te geven.