ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2008

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2008

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Draadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, algemene toepassingen Ten minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Kantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Totaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Facturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Voorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Productiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Logistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Totaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Betalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Voorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Orderverwerking met derden (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Verzenden van inkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Ontvangen elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Ontvangen van verkooporders (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Verzenden elektronische facturen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Productinformatie (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management Met afnemers Voortgang van de levering (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management Gebruikte SCM-methode Totaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligen Totaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Ten minste één soort RFID (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Persoonsherkenning of toegangscontrole (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Productherkenning (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Volgen en sturen van het productieproces (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Voorraadbeheer en volgen van goederen (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Herkennen bedrijfsinventaris onderhoud (in % van het totale aantal bedrijven) Radio Frequency Identification (RFID) Betalingstoepassingen (in % van het totale aantal bedrijven)
C Industrie 10 en meer werkzame personen 9.715 53 41 12 88 18 90 12 75 60 42 40 37 62 46 39 79 49 27 25 36 14 34 9 12 29 12 10 1 2 2 1 0
C Industrie 250 en meer werkzame personen 470 56 42 13 98 50 94 14 88 80 81 75 81 90 81 81 90 66 40 35 47 36 28 40 45 49 43 39 5 7 13 4 4
G Handel 10 en meer werkzame personen 15.036 65 51 16 88 24 89 14 69 56 51 20 34 69 50 52 78 57 35 35 36 23 39 8 17 30 10 7 2 1 3 1 0
G Handel 250 en meer werkzame personen 300 56 38 14 97 56 88 28 84 80 78 41 72 89 77 78 97 83 66 53 54 46 53 38 55 61 34 27 9 4 7 2 3
J Informatie en communicatie 10 en meer werkzame personen 2.539 96 93 46 97 41 95 40 60 45 16 14 17 48 35 14 82 50 24 35 30 19 35 6 14 43 16 16 1 1 0 1 1
J Informatie en communicatie 250 en meer werkzame personen 104 96 92 45 100 61 99 55 82 63 45 42 42 62 59 36 85 65 43 44 46 35 43 29 43 78 42 38 1 3 3 4 7
M Specialistische zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 6.377 92 87 36 93 31 93 20 47 38 11 11 10 42 34 10 80 43 19 32 23 12 30 4 6 42 9 9 0 1 1 0 1
M Specialistische zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 129 93 89 45 100 68 96 30 45 36 19 20 21 53 46 26 92 53 28 39 29 22 42 22 24 56 36 35 - 5 6 2 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- Radio Frequency Identification (RFID).
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2009 komt in december 2010 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen
Totaal aantal in Nederland aanwezige bedrijven met 10 en meer werkzame
personen per 31 december.
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd
automatiseringsafdeling'.
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat minstens eenmaal per week het eigen werk
verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld een computer
met toegang tot het internet gebruikte.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet of netwerken anders dan internet,
zoals Electronic Data Interchange (EDI).
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van
gestructureerde berichten tussen zakenpartners.
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven
wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast
elkaar voorkomen.
Breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van 'ADSL en
SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere hoogwaardige
vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
'ADSL en SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere
hoogwaardige vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
Draadloze verbinding
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een draadloze verbinding (satelliet, mobiele telefoon).
Internet, algemene toepassingen
Het gebruikmaken van internet door bedrijven voor één of meer van de
volgende algemene toepassingen: training en opleiding en financiële
transacties.
Ten minste één algemene toepassing
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor één of meerdere
algemene toepassingen. Een bedrijf kan van meerdere toepassingen
tegelijkertijd gebruikmaken.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
Open Source Software
Open source software is niet per definitie gratis en wordt gekenmerkt door
drie aspecten:
1 de broncode van de software is (gedeeltelijk) vrij beschikbaar;
2 iedereen mag aanvullingen of verbeteringen aanbrengen;
3 iedereen mag de software verder verspreiden.
Kantoor- en bedrijfsapplicaties
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software voor
kantoor- en bedrijfsapplicaties.
Voorbeelden zijn de Star Office en OpenOffice tekstverwerkingspakketten,
AbiWord, Gimp, LDAP en de Firefox webbrowser.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken
van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste
inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te
zijn.
Verkoop
Totaal verkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van verkooporders.
Facturerings- en boekhoudsystemen
Aantal bedrijven waarvan het verwerkingssysteem van verkooporders binnen
het bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) is gekoppeld aan
het ICT-systeem voor het verzenden van facturen en het boekhouden.
Voorraadbeheersystemen
Aantal bedrijven waarvan het orderverwerkingssysteem binnen het bedrijf
automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het systeem
voor voorraadbeheer.
Productiesystemen
Aantal bedrijven waarvan het verwerkingssysteem voor verkooporders binnen
het bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) is gekoppeld aan
het ICT-systeem voor de planning van de productie.
Logistieke systemen
Aantal bedrijven waarvan het verwerkingssysteem voor verkooporders binnen
het bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) is gekoppeld aan
het ICT-systeem voor de logistiek.
Inkoop
Totaal inkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van inkooporders.
Betalings- en boekhoudsysteem
Aantal bedrijven waarvan het inkooporderverwerkingssysteem binnen het
bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het
systeem voor betalingen en boekhouden.
Voorraadbeheersystemen
Aantal bedrijven waarvan het orderverwerkingssysteem binnen het bedrijf
automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het systeem
voor voorraadbeheer.
Automated Data Exchange (ADE)
Automatische gegevensuitwisseling betreft gegevensuitwisseling tussen
bedrijven via internet of een ander netwerk, in een afgesproken format
(bijvoorbeeld XML, EDIFACT). Een handgetypte e-mail valt hier dus niet
onder.
Ten minste één soort ADE
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van één of meer vormen van
Automated Data Exchange (ADE). Een bedrijf kan meerdere vormen van ADE
toepassen.
Orderverwerking met derden
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-systemen waarmee de door het
bedrijf geplaatste inkooporders dan wel de ontvangen verkooporders
automatisch worden verwerkt in de ICT-systemen van de toeleveranciers dan
wel van de klanten/afnemers.
Verzenden van inkooporders
Aantal bedrijven dat Automated Data Exchange gebruikt voor het verzenden
van inkooporders aan leveranciers.
Ontvangen elektronische facturen
Aantal bedrijven dat Automated Data Exchange gebruikt voor het ontvangen
van elektronische facturen.
Ontvangen van verkooporders
Aantal bedrijven dat Automated Data Exchange gebruikt voor het ontvangen
van verkooporders van klanten.
Verzenden elektronische facturen
Aantal bedrijven dat Automated Data Exchange gebruikt voor het verzenden
van elektronische facturen.
Productinformatie
Aantal bedrijven dat Automated Data Exchange gebruikt voor het verzenden
of ontvangen van productinformatie (bijvoorbeeld catalogus, prijslijst).
Supply Chain Management
Supply Chain Management (SCM, ketenintegratie) betreft de integratie van
het bedrijfsproces en ICT-systeem van een bedrijf met dat van
zakenpartners om de beschikbaarheid en levering van producten/diensten te
coördineren. Het gaat om elektronische gegevensuitwisseling over verwachte
productie, voorraden, vraag, levering, productontwikkeling en dergelijke
en kan plaatsvinden via:
- internet of een ander netwerk;
- automatische gegevensuitwisseling.
Een handgetypte e-mail valt hier niet onder.
Met afnemers
Voortgang van de levering
Aantal bedrijven met SCM (ketenintegratie) met afnemers over de voortgang
van de levering.
Gebruikte SCM-methode
Totaal gebruik SCM-methode
Totaal aantal bedrijven dat Supply Chain Management (ketenintegratie)
gebruikt via website (bijvoorbeeld van het eigen bedrijf) of via Automated
Data Exchange (ADE).
Bedrijven die berichten beveiligen
Bedrijven met maatregelen om het elektronische dataverkeer te beveiligen.
Totaal beveiligde berichten
Aantal bedrijven dat bij het verzenden of ontvangen van elektronische
berichten gebruikmaakt van een vorm van beveiliging, zoals een digitale
handtekening of een cryptografisch protocol.
Radio Frequency Identification (RFID)
Radio Frequency Identification (RFID) is een techniek waarmee via
radiogolven op afstand gegevens kunnen worden overgebracht met als doel
het identificeren of volgen van voorwerpen, dieren of personen. Als
zender wordt een "RFID-tag" - dit is vaak een chip - gebruikt die door
zijn kleine formaat zeer gemakkelijk te transporteren is. Een dergelijke
tag wordt bevestigd aan of verwerkt in het te volgen object. In de buurt
van een geschikt ontvangstapparaat zendt de tag via radiogolven een
uniek identificatienummer uit waarmee het betreffende object zich laat
identificeren.
RFID vormt een alternatief voor bijvoorbeeld de streepjescode.
Ten minste één soort RFID
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van één of meer toepassingen
van Radio Frequency Identification (RFID). Een bedrijf kan meerdere
toepassingen van RFID hebben.
Persoonsherkenning of toegangscontrole
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Radio Frequency
Identification (RFID) voor persoonsherkenning of toegangscontrole
(toegangspasje).
Productherkenning
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Radio Frequency
Identification (RFID) voor productherkenning (onder andere tegengaan
diefstal, merkvervalsing).
Volgen en sturen van het productieproces
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Radio Frequency
Identification (RFID) voor het volgen en sturen van het productieproces.
Voorraadbeheer en volgen van goederen
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Radio Frequency
Identification (RFID) voor voorraadbeheer en het volgen van goederen in
de productieketen.
Herkennen bedrijfsinventaris onderhoud
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Radio Frequency
Identification (RFID) voor het herkennen van bedrijfsinventaris/
-apparaten voor onderhoud of beheer.
Betalingstoepassingen
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Radio Frequency
Identification (RFID) voor betalingstoepassingen (tolpoorten, openbaar
vervoer).