Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal, eindstand (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Resultaat, netto (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2000 174.696 790.259,3 764.431,6 44.600,7 59.747,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2001 195.759 865.970,3 825.818,0 38.508,4 21.882,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2002 200.714 858.327,0 818.442,2 39.600,1 18.982,9
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2003 210.795 846.162,7 830.142,3 37.096,1 38.741,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2004 208.866 860.918,1 836.803,6 44.434,2 47.978,9
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2005 213.894 926.879,8 896.686,4 62.668,0 82.410,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2006 219.513 1.001.956,3 959.881,2 64.713,1 89.288,9
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2007 242.047 1.083.483,6 1.036.461,0 72.625,9 115.037,3
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2008 262.600 1.193.290,6 1.106.395,0 65.298,7 87.024,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2009 276.315 1.247.437,2 1.016.279,7 48.645,3 56.061,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2010 274.571 1.322.328,8 1.087.688,1 57.246,6 76.759,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2011 270.241 1.554.081,4 1.272.426,1 63.316,7 91.969,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de databank 'vennootschapsbelasting' van het Ministerie van Financiën.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008.
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.
---
Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal, eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Resultaat, netto
Het netto-resultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij balans-passiva).