Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering; 1998-2012

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering; 1998-2012

Financieringssectoren Perioden Totaal financieringsbronnen (mln euro) Overheid (mln euro) Private financiers Totaal (mln euro) Private financiers Bedrijven (mln euro) Private financiers Huishoudens (mln euro) Private financiers Instellingen zonder winstoogmerk (mln euro) Buitenland (mln euro) Saldi en verschillen (mln euro)
Totaal 1998 40.678 9.846 31.707 9.161 21.725 821 52 927
Totaal 2010 87.183 28.192 62.947 20.250 41.285 1.412 108 4.064
Totaal 2011 89.330 27.962 63.029 18.856 42.959 1.295 103 1.764
Totaal 2012* 92.767 28.424 69.127 21.091 46.670 1.366 103 4.887
Totaal publieke financiering 1998 29.999 8.797 21.948 6.878 15.070 - - 746
Totaal publieke financiering 2010 72.635 24.557 52.483 19.226 33.257 - - 4.405
Totaal publieke financiering 2011 74.147 24.674 51.237 17.800 33.437 - - 1.764
Totaal publieke financiering 2012* 77.271 25.646 56.512 20.232 36.280 - - 4.887
Overheid 1998 5.504 5.504 - - - - -
Overheid 2010 12.825 12.825 - - - - -
Overheid 2011 12.908 12.908 - - - - -
Overheid 2012* 12.306 12.306 - - - - -
AWBZ 1998 12.732 124 12.830 - 12.830 - - 222
AWBZ 2010 24.187 5.916 20.755 - 20.755 - - 2.484
AWBZ 2011 25.368 6.220 21.302 - 21.302 - - 2.154
AWBZ 2012* 28.070 7.443 25.231 - 25.231 - - 4.604
Zorgverzekeringswet 1998
Zorgverzekeringswet 2010 35.623 5.816 31.728 19.226 12.502 - - 1.921
Zorgverzekeringswet 2011 35.871 5.546 29.935 17.800 12.135 - - -390
Zorgverzekeringswet 2012* 36.895 5.897 31.281 20.232 11.049 - - 283
Ziekenfondswet 1998 11.763 3.169 9.118 6.878 2.240 - - 524
Ziekenfondswet 2010
Ziekenfondswet 2011
Ziekenfondswet 2012*
Totaal private financiering 1998 10.627 1.049 9.759 2.283 6.655 821 - 181
Totaal private financiering 2010 14.440 3.635 10.464 1.024 8.028 1.412 - -341
Totaal private financiering 2011 15.080 3.288 11.792 975 9.522 1.295 - -
Totaal private financiering 2012* 15.393 2.778 12.615 859 10.390 1.366 - -
Private Sociale Verzekeringen 1998 1.849 288 1.605 479 1.126 - - 44
Private Sociale Verzekeringen 2010
Private Sociale Verzekeringen 2011
Private Sociale Verzekeringen 2012*
Particuliere verzekeringen 1998 2.965 464 2.638 464 2.174 - - 137
Particuliere verzekeringen 2010 3.429 - 3.088 - 3.088 - - -341
Particuliere verzekeringen 2011 3.736 - 3.736 - 3.736 - - -
Particuliere verzekeringen 2012* 3.854 - 3.854 - 3.854 - - -
Huishoudens en Eigen betalingen 1998 3.454 202 3.252 325 2.927 - -
Huishoudens en Eigen betalingen 2010 8.075 3.635 4.440 - 4.440 - -
Huishoudens en Eigen betalingen 2011 8.544 3.288 5.256 - 5.256 - -
Huishoudens en Eigen betalingen 2012* 8.728 2.778 5.950 - 5.950 - -
Instellingen zonder winstoogmerk 1998 821 - 821 - - 821 -
Instellingen zonder winstoogmerk 2010 1.412 - 1.412 - - 1.412 -
Instellingen zonder winstoogmerk 2011 1.295 - 1.295 - 1.295 -
Instellingen zonder winstoogmerk 2012* 1.366 - 1.366 - - 1.366 -
Privé Bedrijven en ondernemingen 1998 1.538 95 1.443 1.015 428 - -
Privé Bedrijven en ondernemingen 2010 1.524 - 1.524 1.024 500 - -
Privé Bedrijven en ondernemingen 2011 1.505 - 1.505 975 530 -
Privé Bedrijven en ondernemingen 2012* 1.445 - 1.445 859 586 - -
Buitenland 1998 52 - - - - - 52
Buitenland 2010 108 - - - - - 108
Buitenland 2011 103 - - - - - 103
Buitenland 2012* 103 - - - - - 103
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel omschrijft waar het geld vandaan komt dat wordt uitgegeven aan de zorg. De geldstroom loopt vanaf de 'financieringsbronnen' naar de 'financieringssectoren'.
In deze tabel worden de geldstromen in lopende prijzen zo veel als mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens, bedrijven, instellingen, de overheid en het buitenland.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal financieringsbronnen
Overheid
Omvat rijk, provincies en gemeenten.
Private financiers
Omvat bedrijven, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk.
Totaal
Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Huishoudens
Tot deze groep behoren alle personen die langer dan een jaar in Nederland verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Omgekeerd worden Nederlanders die langer dan een jaar in het buitenland verblijven niet tot de Nederlandse huishoudens gerekend. Huishoudens omvatten niet alleen op zichzelf of in gezinsverband wonende personen, maar ook personen in verpleeginrichtingen, bejaardentehuizen, gevangenissen en internaten.
Instellingen zonder winstoogmerk
Onder Instellingen zonder winstoogmerk horen stichtingen en verenigingen waarvan de middelen voor het merendeel afkomstig zijn uit vrijwillige bijdragen van huishoudens en uit inkomen uit vermogen. Voorbeelden zijn religieuze instellingen, liefdadigheidsinstellingen, politieke partijen, vakbonden en verenigingen op het gebied van cultuur, sport en recreatie.
Buitenland
Betalingen door buitenlandse ziektekostenverzekeringen voor gebruik van zorg door buitenlanders in Nederland.
Saldi en verschillen
Het saldo van baten en lasten van de fondsen plus het verschil tussen de cijfers van de bronnen en het cijfer in de Zorgrekeningen.