Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

Perioden Keuring dienstplichtigen Gemiddelde lengte (cm) Keuring dienstplichtigen Gemiddeld gewicht (kg) Bedrijfsongevallen (per 1000 arbeidsjaren) Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven Mannen (%) Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven Vrouwen (%) Optreden van enkele infectieziekten Salmonellainfecties excl. (para-)tyfus (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziekten Gonorroe (aantal meldingen) Optreden van enkele infectieziekten Syfilis (aantal meldingen) Crematies (per 100 overledenen) Geborenen naar zorg rond geboorte Alleen met hulp geneeskundige geboren (%) Geborenen naar zorg rond geboorte Alleen met hulp verloskundige geboren (%) Geborenen naar zorg rond geboorte Thuis geboren (%) Geborenen naar zorg rond geboorte In ziekenhuis of kraamkliniek geboren (%) Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen Ziekenhuizen (aantal) Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen Kosten van ziekenhuizen (mln euro) Kosten gezondheidszorg Totale kosten (mln euro) Kosten gezondheidszorg In % van Bruto Binnenlands Product (BBP) (in % BBP) Kosten gezondheidszorg Financiering gezondheidszorg in % kosten Ziekenfondsen (%) Kosten gezondheidszorg Financiering gezondheidszorg in % kosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (%) Kosten gezondheidszorg Financiering gezondheidszorg in % kosten Overheid (%) Kosten gezondheidszorg Financiering gezondheidszorg in % kosten Overige financieringsvormen (%)
1900 169,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 170,0 . . . . . . . . 38,0 57,7 . . . . . . . . . .
1920 170,0 . . . . . . . 0,2 . . . . . . . . . . . .
1930 172,0 . . . . . . . 0,7 . . . . 279 . . . . . . .
1940 173,0 . . . . 165 . . 1,2 51,3 47,7 . . 267 . . . . . . .
1950 173,5 . . 4,0 4,6 400 . . 2,0 58,1 41,1 . . 261 . . . . . . .
1960 175,6 65,2 . 5,3 5,1 3.959 . . 4,0 63,0 36,6 72,6 27,4 276 195 . . . . . .
1970 178,2 67,7 35,7 7,6 8,4 5.596 . . 13,6 62,7 36,7 57,3 42,7 256 1.027 3.292 6,0 44 15 5 36
1980 180,3 68,9 23,4 9,1 11,3 6.347 12.264 1.171 35,0 59,7 39,4 35,4 64,6 231 4.236 12.286 8,0 44 25 6 25
1990 181,1 70,2 16,5 6,3 9,1 . 3.666 499 44,4 54,1 44,8 32,1 67,9 169 6.053 19.515 8,3 36 31 5 28
2000 . . . . . . . . . . . . . 131 9.972 . . . . . .
2001 . . . . . . . . . . . . . 129 11.191 . . . . . .
2002 . . . . . . . . . . . . . 130 12.487 . . . . . .
2003 . . . . . . . . . . . . . 129 13.422 . . . . . .
2004 . . . . . . . . . . . . . 129 13.978 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staat een aantal lang lopende reeksen op het gebied van gezondheid en zorg, die niet meer worden aangevuld.

De afgesloten reeksen gaan over lengte en gewicht van dienstplichtigen, bedrijfsongevallen, ziekteverzuim naar geslacht bij particuliere
bedrijven, het aantal meldingen van enkele infectieziekten (syfilis, gonorroe en salmonella-infecties), crematies, plaats en zorg rondom de geboorte, het
aantal ziekenhuizen en de kosten daarvan, en de kosten en financiering van de gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar vanaf 1900 tot en met 2004

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 10 juli 2019:
- In het onderwerp 'Zorg rond de geboorte' bleken de cijfers vanaf 1921 een jaar versprongen te zijn. Dit is nu hersteld.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 juli 2009:
Deze tabel bevat cijfers die uit de tabel 'Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900' zijn verwijderd en niet meer worden geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Keuring dienstplichtigen
Lengte en gewicht van dienstplichtigen werden gemeten bij de eerste
dienstplichtkeuring. Voor de lichtingen tot en met 1978 betreft het jonge
mannen van 18 tot 19 jaar, vanaf lichting 1979 van gemiddeld 18 jaar oud.
Ze zijn dan nog niet helemaal uitgegroeid. Van de meeste keurlingen met
een lengte van 200 cm of meer zijn vanaf lichting 1990 geen gegevens meer
opgenomen; de cijfers vanaf die lichting zijn daarom niet zonder meer
vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. In verband met opheffing van
de dienstplicht zijn er vanaf 1994 geen gegevens meer beschikbaar. Bron:
Militair Geneeskundige Diensten.
Gemiddelde lengte
Gemiddeld gewicht
Bedrijfsongevallen
Door bedrijfsongevallen (incl. beroepsziekten) getroffen werknemers per
1 000 arbeidsjaren. Tot bedrijfsongeval (incl. beroepsziekten) wordt elke
gebeurtenis gerekend die een werknemer is overkomen tijdens het uitoefenen
van zijn functie en waarbij zodanig letsel is ontstaan dat het de dood
respectievelijk arbeids- ongeschiktheid tot gevolg heeft. De werknemer
dient volgens de Ziektewet te zijn verzekerd. De werkgever is verplicht
aangifte te doen van bedrijfsongevallen (incl. beroepsziekten) bij de
bedrijfsvereniging (rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, opgericht
door organisaties van werkgevers en werknemers, voor het uitvoeren van de
sociale verzekeringswetten) waarbij de werkgever is aangesloten. De
cijfers worden uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal
arbeidsjaren. Een arbeidsjaar is het jaargemiddelde van het totaal van
alle in de loop van het jaar werkzame arbeidskrachten. Personen die niet
gedurende het gehele jaar een volledige werkkring hebben gehad, tellen
slechts gedeeltelijk mee en wel op basis van het aantal dagen of gedeelten
van dagen gedurende welke deze werkkring voor hen bestond. Gegevens over
bedrijfsongevallen zijn gebaseerd op door werkgevers bij de
Bedrijfsverenigingen gemelde gevallen van bedrijfsongevallen en beroeps-
ziekten (beroepsziekte= ziekte die een gevolg is van het uitoefenen van
een beroep). Bron: Directoraat-Generaal van de Arbeid/CBS.
Ziekteverzuim bij particuliere bedrijven
Het aantal door ziekte verzuimde dagen, in procenten van het totaal
aantal beschikbare dagen van de werknemers, exclusief zwangerschaps- en
bevallingsverlof. De cijfers hebben betrekking op alle bedrijven en
instellingen met uitzondering van :
- overheidsinstellingen;
- personeel in dienst van huishoudens;
- internationale gemeenschapsorganen;
- bedrijven en instellingen die volgens het Algemeen bedrijfs register van
het CBS geen werknemers in dienst hebben.
Over de periode 1947-1992 is het verzuim geregistreerd voor mannen en
vrouwen apart.
Mannen
Vrouwen
Optreden van enkele infectieziekten
Opgetreden gevallen van enkele infectieziekten aangegeven bij
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne. Bron: Inspectie voor
de Gezondheidszorg. Gonorroe en Syfilis zijn niet meer meldingsplichtig
waardoor reeksen niet meer kunnen worden aangevuld.
Salmonellainfecties excl. (para-)tyfus
Geen tyfus, geen paratyfus B.
Meldingsplichtig van 1950 tot en met 1984.
Gonorroe
Bijbehorende officiële ICD-code:
ICD-9: 089
ICD-10: A54
Meldingsplichtig van 1975 tot en met 1999
Syfilis
Bijbehorende officiële ICD-code:
ICD-9: 090-097
ICD-10: A50-A53
Meldingsplichtig van 1975 tot en met 1999
Crematies
Bron: Landelijke Vereniging van Crematoria.
Geborenen naar zorg rond geboorte
Levend- en doodgeborenen naar de zorg rond de geboorte. Deze cijfers
worden weergegeven in procenten van het totaal aantal geborenen. De
gegevens zijn geënt op de bevolkingsstatistieken en gebaseerd op de
personen opgenomen in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Voor de jaren
1952-1957 zijn de cijfers exclusief de levendgeborenen uit de in die jaren
in woonoorden verblijvende Ambonezen, vóór hun opneming in de
gemeentelijke bevolkingsregisters. Door later aangebrachte administratieve
correcties (grenscorrecties, volkstellingen, registercontroles
volkstellingen) komen de cijfers voor de jaren 1952-1962 niet geheel
overeen met eerder gepubliceerde CBS gegevens.
Alleen met hulp geneeskundige geboren
Geboorten alleen met behulp van geneeskundige.
Alleen met hulp verloskundige geboren
Geboorten alleen met behulp van verloskundige.
Thuis geboren
Aantal baby's die thuis zijn geboren. Bron: gemeentelijke
bevolkingsadministratie.
In ziekenhuis of kraamkliniek geboren
Aantal baby's die in een ziekenhuis of kraamkliniek (poliklinisch) zijn
geboren. Bron: gemeentelijke bevolkingsadministratie.
Kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen
Hieronder vallen algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen
(behorend tot of betrekking hebbend op een academie of een universiteit)
en categorale ziekenhuizen (bewegen zich op één of enkele specialistische
terreinen). Gegevens over privéklinieken (bijv. voor plastische chirurgie,
verloskunde, in vitro fertilisatie) worden niet waargenomen door het CBS.
In de jaren 1932-1964 exclusief sanatoria voor tbc-patiënten en
neurosenklinieken; tot 1972 exclusief militaire ziekenhuizen.
Bron: 1925-1964: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid;
vanaf 1965: CBS, Intramurale Gezondheidszorg.
Ziekenhuizen
Het aantal ziekenhuizen op 31 december van het verslagjaar. Hieronder
vallen algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen (behorend tot of
betrekking hebbend op een academie of een universiteit) en categorale
ziekenhuizen (bewegen zich op één of enkele specialistische terreinen).
Gegevens over privéklinieken (bijv. voor plastische chirurgie,
verloskunde, in vitro fertilisatie) worden niet waargenomen door het CBS.
In de jaren 1932-1964 exclusief sanatoria voor tbc-patiënten en
neurosenklinieken; tot 1972 exclusief militaire ziekenhuizen. Bron:
1925-1964: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid; vanaf
1965: CBS, Intramurale Gezondheidszorg.
Kosten van ziekenhuizen
De kosten voor onder andere personeel, interest, huisvesting, investering,
transport, voeding, verzekering, automatisering, afschrijving en
belasting.
Kosten gezondheidszorg
De statistiek "Kosten en financiering van de gezondheidszorg" is
samengesteld voor de periode 1953-2000. In het begin van deze periode was
sprake van een 5-jaarlijks interval (1953, 1958, 1963 en 1968), gevolgd
door een 2-jaarlijks interval (1970 en 1972). Vanaf 1972 tot en met 2000
is de statistiek voor elk jaar beschikbaar.
Het terrein van de gezondheidszorg omvatte in grote lijnen de curatieve
zorg (ziekenhuiszorg, praktijken van specialisten, huisartsen, tandartsen
en paramedici), leveranciers van genees- en hulpmiddelen, GGD-en en
Arbodiensten, enige delen van de welzijnszorg (verpleeghuizen,
gehandicaptenzorg en thuiszorginstellingen), alsmede de kosten van beleid
en beheer.
De statistiek "Kosten en financiering van de gezondheidszorg" is
vervangen door de statistiek Zorgrekeningen, die vanaf verslagjaar 1998
wordt samengesteld. De Zorgrekeningen beschrijven in beginsel het hele
terrein van de gezondheids- en welzijnszorg. Met name op het terrein van
de welzijnszorg vonden forse uitbreidingen plaats, bijvoorbeeld met
kinderopvang, maatschappelijk werk, verzorgingshuizen, jeugdzorg,
sociaal-cultureel werk, opvanghuizen en internaten. Ook zijn meer
detailgegevens beschikbaar gekomen over de financiering en de
volume-ontwikkeling van de zorg.
Totale kosten
Kosten: exploitatiekosten, gecorrigeerd voor onderlinge leveringen.
In % van Bruto Binnenlands Product (BBP)
Bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het totaal van lonen,
salarissen en sociale lasten + indirecte belastingen + afschrijvingen +
overig inkomen - subsidies in Nederland. De cijfers vóór 1972 zijn als
percentage van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen berekend
(netto nationaal inkomen = bruto binnenlands product zonder de
afschrijvingen en plus het saldo uit het buitenland ontvangen primaire
inkomens). Percentages vanaf 1995 op basis van herziene cijfers over het
bruto binnenlands product.
Financiering gezondheidszorg in % kosten
De financiering door ziekenfondsen, AWBZ en overheid worden weergegeven in
een percentage van de totale kosten in de gezondheidszorg. Het verschil
tussen de kosten en de financiering door ziekenfondsen, AWBZ en overheid
wordt veroorzaakt doordat een deel van de kosten gefinancierd wordt door
de particuliere verzekeringen en door eigen bijdragen. De aanzienlijke
verschuivingen in de loop der jaren tussen de verschillende financierings-
bronnen worden over het algemeen veroorzaakt door belangrijke
overhevelingen van voorzieningen van ziekenfonds naar AWBZ of andersom
(b.v. door de overheveling per 1-1-1992 van de ZFW naar AWBZ van de
genees- en verbandmiddelen is de financiering krachtens de AWBZ met ruim 5
miljard gestegen in hoofdcategorie extramurale gezondheidszorg, terwijl de
financiering krachtens de ZFW met bijna 3 miljard daalde).
Ziekenfondsen
Voor de jaren 1953-1970 is er sprake van lasten van de ziekenfondsen;
vanaf 1972 gaat het om financiering van gezondheidszorg door de
ziekenfondsen.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering en dus
bestemd voor het gehele volk.
Overheid
Overige financieringsvormen