Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse en SBI'93, 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Onderzoekspopulatie en innovatoren Onderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met partner (aantal) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Totale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Uitgaven in % bruto toegevoegde waarde (%) Intellectuele eigendomsrechten Innovatoren met intellectueel eigendo... (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Procesinnovatoren Bedrijven met procesinnovaties (aantal)
Totaal bedrijven Totaal (10 en meer) werkzame personen 62.792 15.464 5.585 10.208 2,70 25 10.207 10.030
Totaal bedrijven 10 tot 50 werkzame personen 52.265 11.152 3.524 1.443 . 22 7.153 7.128
Totaal bedrijven 50 tot 250 werkzame personen 8.868 3.380 1.462 1.973 . 31 2.346 2.210
Totaal bedrijven 250 en meer werkzame personen 1.659 933 599 6.792 . 43 709 693
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 10.856 4.565 2.000 6.588 9,92 34 3.439 3.048
D Industrie 10 tot 50 werkzame personen 8.144 2.859 1.051 598 . 28 2.084 1.901
D Industrie 50 tot 250 werkzame personen 2.195 1.324 680 946 . 41 1.028 864
D Industrie 250 en meer werkzame personen 517 382 268 5.044 . 56 327 283
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Onderzoekspopulatie en innovatoren
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie betreft bedrijven met 10 en meer werkzame
personen in de onderstaande bedrijfstakken ingedeeld volgens de
Standaardbedrijfsindeling 1993 (SBI'93), peildatum 01-01-2006:
Landbouw, jacht en bosbouw (A), Visserij (B), Winning van delfstoffen
(C), Industrie (D), Productie en distributie elektriciteit, aardgas en
water (E), Bouwnijverheid (F), Reparatie van consumentenartikelen en
handel (G), Horeca (H), Vervoer, opslag en communicatie (I), Financiële
instellingen (J), Verhuur en handel in onroerend goed, verhuur van
roerende goederen en zakelijke dienstverlening, exclusief speur- en
ontwikkelingswerk (K), Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte
sociale verzekeringen (L), Onderwijs, exclusief de afdelingen
(80.1) basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal onderwijs,
(80.2) voortgezet onderwijs en (80.3) hoger onderwijs (M),
Gezondheids- en welzijnszorg (N) en de bedrijfsgroepen
Milieudienstverlening (90) en Overige dienstverlening (93).
Achter iedere bedrijfstak staat tussen haakjes de code van de SBI'93.
Innovatoren
Bedrijven die in de beschouwde periode technologische
innovatieprojecten uitvoeren of deze - al dan niet succesvol - hebben
uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Samenwerkende innovatoren
Bedrijven die actief en gezamenlijk met andere ondernemingen en
instellingen (partners) werken aan de ontwikkeling van technologisch
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen al dan niet in een
formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort samenwerkingsverbanden gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet
meegerekend.
Innovatoren met partner
Aantal innovatoren met partner.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode voor activiteiten
om technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten (goederen of
diensten) of processen te realiseren.
Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde
De innovatie-uitgaven in het laatste jaar van de beschouwde periode,
afgezet tegen Bruto Toegevoegde Waarde (tegen marktprijzen).
Voor dit onderwerp is bij de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie"
ook de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" geteld.
Totale innovatie-uitgaven
Totaal van de uitgaven voor één of meer van onderstaande activiteiten om
technologisch nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te
realiseren.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in laatste jaar van de
beschouwde periode, exclusief afschrijvingen, maar inclusief de directe
personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Uitgaven in % bruto toegevoegde waarde
De totale innovatie-uitgaven in procenten van de toegevoegde waarde
(tegen bruto-marktprijzen).
Intellectuele eigendomsrechten
Innovatoren die in de beschouwde periode een octrooi hebben aangevraagd,
een industrieel ontwerp of handelsmerk hebben gedeponeerd of een
auteursrecht hebben laten vastleggen.
Innovatoren met intellectueel eigendo...
Innovatoren met intellectueel eigendomsrecht.
In procenten van alle innovatoren.
Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Bedrijven met procesinnovaties
Aantal bedrijven met procesvernieuwingen.