Immigranten; belangrijkste inkomstenbron en inkomstenpositie, 1999-2005

Immigranten; belangrijkste inkomstenbron en inkomstenpositie, 1999-2005

Geslacht Leeftijdsgroep Geboorteland Migratiemotief Jaar immigratie Perioden Totaal immigranten (x 1 000) Inkomstenbron immigranten Inkomstenbron: arbeid Totaal arbeid (in % van de gekozen groep) Inkomstenbron immigranten Inkomstenbron: uitkering Totaal uitkeringen (in % van de gekozen groep) Inkomstenbron immigranten Inkomstenbron: pensioen (in % van de gekozen groep) Inkomstenbron immigranten Scholier/student (in % van de gekozen groep) Inkomstenbron immigranten Overige inkomstenbron (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 0 - 10 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 10 - 20 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 20 - 30 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 30 - 40 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 40 - 50 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 50 - 60 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 60 - 70 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 70 - 80 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 80 - 90 (in % van de gekozen groep) Inkomstenpositie immigranten Percentiel 90 - 100 (in % van de gekozen groep)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 1999, vrijdag 24 september 61,0 44 19 2 9 25 11 13 10 12 11 12 9 7 6 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 2000, vrijdag 29 september 59,5 48 18 2 9 22 11 12 9 12 11 12 10 7 6 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 2001, vrijdag 28 september 58,6 51 18 3 9 19 11 11 9 12 11 12 10 8 7 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 2002, vrijdag 27 september 57,7 51 19 3 9 18 11 11 10 12 11 12 11 8 7 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 2003, vrijdag 26 september 56,9 50 20 3 10 17 11 10 10 12 11 11 10 8 7 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 2004, vrijdag 24 september 56,1 49 21 3 10 17 11 10 10 13 11 11 10 8 7 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal geboortelanden Totaal migratiemotieven Jaar immigratie: 1995 2005, vrijdag 30 september 55,4 49 21 3 11 16 11 10 11 12 11 11 10 8 7 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

inkomstenbron immigranten, inkomstenpositie immigranten
geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland
1999 t/m 2005
Gewijzigd op 30 januari 2014.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal immigranten
Een persoon die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt. Deze
persoon wordt pas als immigrant geteld na inschrijving in de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Om ingeschreven te worden
moet, ongeacht de nationaliteit, de verwachte verblijfsduur in Nederland
in het halfjaar volgend op de vestiging tenminste vier maanden bedragen.
Inkomstenbron immigranten
De inkomstenbron wordt bepaald op basis van de belangrijkste bron van
inkomsten in september van het betreffende jaar.De verschillende bronnen
van inkomsten zijn: arbeid verricht als werknemers of zelfstandige, een
werkloosheids- of bijstandsuitkering en een arbeidsongeschiktheids- of
overige uitkering of pensioen. Tevens worden voor de volledigheid van de
indeling de categorieën "scholier/student" en "overige" onderscheiden.
De laatste categorie behelst mensen zonder inkomsten uit werk, uitkering
of pensioen.
Een immigrant is een persoon die zich vanuit het buitenland in Nederland
vestigt. Deze persoon wordt pas als immigrant geteld na inschrijving in de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Om ingeschreven te worden moet,
ongeacht de nationaliteit, de verwachte verblijfsduur in Nederland in het
halfjaar volgend op de vestiging tenminste vier maanden bedragen
Inkomstenbron: arbeid
De inzet van menselijke capaciteit voor het produceren van goederen en
diensten, zoals gedefinieerd in de Nationale rekeningen van het CBS.
Totaal arbeid
Percentage personen met als voornaamste inkomstenbron inkomsten
uit arbeid of winst uit onderneming.
Inkomstenbron: uitkering
Totaal uitkeringen
Percentage personen met als voornaamste inkomstenbron een
arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids-, bijstands- of overige uitkering
Inkomstenbron: pensioen
Percentage personen van 55 jaar en ouder dat als voornaamste
inkomstenbron een periodieke en gelijkmatige uitkering heeft ter
vervanging van of in aanvulling op inkomen uit arbeid. De uitkering kan
bestaan uit:
-Algemene Ouderdomswet (AOW)
-Vervroegde uittreding (VUT)
-Flexibel pensioen en uittreden (FPU)
-Algemene Weduwen- en Wezenwet/Algemene Nabestaandenwet (AWW/Anw)
-Oorlogs- en verzetspensioenen
-Lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringmaatschappijen
-Aanvullend pensioen bestaande uit uitkeringen van pensioenfondsen
Scholier/student
Overige inkomstenbron
Percentage personen waarvan de inkomsten niet afkomstig zijn uit werk,
uitkering of pensioen en die geen scholier of student zijn.
Inkomstenpositie immigranten
De inkomstenpositie wordt bepaald aan de hand van het totale fiscale
maandbedrag dat vergaard wordt in september van het betreffende jaar.
Het totale fiscale maandbedrag bestaat uit inkomsten uit lonen, winst en
uitkeringen. Inkomstenpositie is voor iedereen vastgesteld; aan iedere
persoon is een fiscaal maandbedrag verbonden. Ook personen met een
fiscaal maandbedrag van 0 euro of een negatief totaal fiscaal maandbedrag
(in het geval van verlies uit onderneming) hebben dus een percentielscore.
De fiscale maandbedragen worden gesorteerd op hoogte en opgedeeld in 100
groepen die uit evenveel mensen bestaan. Deze groepen worden percentielen
genoemd. In deze tabel worden de percentielen per 10 weergegeven: het
percentiel 90 tot 100 bestaat dus uit de groep 10% hoogste totale fiscale
maandbedragen in Nederland.
Percentiel 0 - 10
Percentiel 10 - 20
Percentiel 20 - 30
Percentiel 30 - 40
Percentiel 40 - 50
Percentiel 50 - 60
Percentiel 60 - 70
Percentiel 70 - 80
Percentiel 80 - 90
Percentiel 90 - 100