Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Regio's Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Nederland 2020 13.297 7 1.644 1 11.170
Noord-Nederland (LD) 2020 1.373 7 170 1 1.233
Oost-Nederland (LD) 2020 3.027 8 379 1 2.198
West-Nederland (LD) 2020 5.664 7 681 1 4.989
Zuid-Nederland (LD) 2020 3.233 7 415 1 2.750
Groningen (PV) 2020 398 6 51 1 416
Fryslân (PV) 2020 566 7 68 1 577
Drenthe (PV) 2020 408 7 51 1 240
Overijssel (PV) 2020 949 8 107 1 704
Flevoland (PV) 2020 349 12 25 1 261
Gelderland (PV) 2020 1.730 8 247 1 1.232
Utrecht (PV) 2020 823 7 69 1 799
Noord-Holland (PV) 2020 1.963 7 196 1 1.724
Zuid-Holland (PV) 2020 2.612 7 368 1 2.261
Zeeland (PV) 2020 266 6 47 1 205
Noord-Brabant (PV) 2020 2.482 7 313 1 1.992
Limburg (PV) 2020 750 6 102 1 758
Eems 2020 440 6 62 1 416
Rijn-Noord 2020 639 7 81 1 577
Rijn-Oost 2020 2.974 8 299 1 2.211
Rijn-Midden 2020
Rijn-West 2020 5.684 7 733 1 4.977
Maas 2020 2.976 7 342 1 2.550
Schelde 2020 583 6 127 1 439
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. De tabel geeft, per provincie en per stroomgebieddistrict (Rijn, Maas, Eems en Schelde), de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten en concentraties van organische stoffen, nutriënten en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten en zware metalen. Ingaande 2017 worden deze gegevens alleen voor de even jaren gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beide in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Concentraties
Rekenkundig gemiddelde concentraties.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden en concentraties (gehaltes) verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Concentraties
Rekenkundig gemiddelde concentraties.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.

Zuiveringsslib bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof.
Nutriënten en zware metalen
De totale hoeveelheid meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib wordt afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.