Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Perioden Administratieve bevolking (x 1 000) Aantal verzekerden tegen ziektekosten Totaal verzekerden (x 1 000) Aantal verzekerden tegen ziektekosten Ziekenfondsverzekerden (x 1 000) Aantal verzekerden tegen ziektekosten Privaatrechtelijk verzekerden (x 1 000) Aantal verzekerden tegen ziektekosten Publiekrechtelijk verzekerden (x 1 000) Aantal verzekerden tegen ziektekosten Ziektekosten van Rijkswege gedekt (x 1 000) Saldo bevolking - verzekerden (x 1 000) Wel in GBA, verzekerd in het buitenland (x 1 000) Niet in GBA, verzekerd in Nederland (x 1 000) Saldo onverzekerden (x 1 000)
1995 15.459 15.336 9.700 4.685 859 92 123 44 24 103
1996 15.530 15.416 9.776 4.709 840 91 114 44 25 95
1997 15.611 15.460 9.907 4.658 807 88 151 41 26 136
1998 15.707 15.572 9.919 4.728 796 129 135 40 60 155
1999 15.812 15.646 9.938 4.783 786 139 . 38 68 .
2000 15.926 . 10.276 . 782 155 . . . .
2001 16.046 15.908 10.294 4.665 781 168 138 33 64 169
2002 16.149 16.001 10.176 4.877 782 166 148 30 57 175
2003 16.225 16.030 10.152 4.848 880 150 195 27 46 214
2004 16.273 16.065 10.169 4.881 882 134 208 25 42 225
2005* 16.312 16.089 10.133 4.947 888 121 223 25 44 242
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Administratieve bevolking, verzekerden tegen ziektekosten, ziekenfonds - ,
particuliere- en publiekrechtelijke verzekerden en onverzekerden.
1995 - 2005
Gewijzigd op 01 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Administratieve bevolking
De administratieve bevolking van Nederland opgenomen in de gemeentelijke
bevolkingstegisters ("de jure" ingezetenen). De registratie is sinds
oktober 1994 gebaseerd op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Aantal verzekerden tegen ziektekosten
Totaal verzekerden
Ziekenfondsverzekerden
Inclusief zeelieden.
Omvat personen werkzaam in loondienst met een inkomen onder de
loongrens van de ziekenfondswet, en uitkeringsgerechtigden,
arbeidsongeschikten, personen boven 65 jaar (niet alle) en, sinds 2000,
zelfstandigen met een inkomen onder een bepaalde grens.
De cijfers zijn tot en met 2003 een jaargemiddelde, met ingang van 2004
de stand per 1 juli.
Privaatrechtelijk verzekerden
Privaatrechtelijke ziektekostenverzekeringen gelden volgens de
Ziekenfondswet en de Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere
Ziekenfondsverzekerden (MOOZ) voornamelijk voor werknemers met een loon
boven een door de overheid vastgestelde grens en voor zelfstandigen en
rijksambtenaren.
De cijfers zijn per peildatum 1 juli.
Sterke fluctuatie in de gegevens over de Privaatrechtelijk verzekerden
van 2000 naar 2001 heeft te maken met de zelfstandigenmaatregel van 2000,
waardoor veel kleine zelfstandigen naar het ziekenfonds werden
overgeheveld. Na 2000 moesten op grond van een andere maatregel weer veel
ziekenfondsverzekerden die tegen de inkomensgrens aan zaten, zich
particulier gaan verzekeren.
Personen die in het buitenland wonen maar in Nederland privaatrechtelijk
verzekerd zijn, zijn niet opgenomen in het hier gepresenteerde aantal
privaatrechtelijk verzekerden.
Publiekrechtelijk verzekerden
De publiekrechtelijke ziektekostenverzekering is speciaal bedoeld voor
bepaalde categorieën ambtenaren, die op grond van de Ambtenarenwet
verplicht verzekerd zijn. De publiekrechtelijke verzekering onderscheidt
drie regelingen, het Instituut Ziektekostenvoorziening voor Ambtenaren
(IZA), de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR) en de Dienst
Geneeskundige Verzorging Politie (DGPV), met elk een eigen kring van
verzekerden. Vanaf oktober 2002 is het personeel van academische
ziekenhuizen verzekerd volgens de nieuwe regeling IZA-AZ.
De cijfers zijn per peildatum 1 juli.
Ziektekosten van Rijkswege gedekt
Op grond van wettelijke regelingen is erin voorzien dat bepaalde groepen
mensen de voor hen noodzakelijke medische hulp ontvangen op kosten
van het Rijk. Het betreft militairen in actieve dienst, asielzoekers in
centrale opvangcentra, gedetineerden na een maand detentie,
personen die op grond van een rechterlijke uitspraak ter beschikking
van de regering zijn gesteld, en uit huis geplaatste kinderen, waaronder
alleenstaande minderjarige asielzoekers (zgn. AMA's).
Saldo bevolking - verzekerden
Administratieve bevolking verminderd met totaal aantal verzekerden tegen
ziektekosten.
Wel in GBA, verzekerd in het buitenland
Deze categorie personen die in de GBA zijn ingeschreven maar in België
of Duitsland werken en aldaar verzekerd zijn, inclusief hun meeverzekerde
gezinsleden.
Niet in GBA, verzekerd in Nederland
Tot en met 1997 omvat deze categorie asielzoekers in centrale
opvangcentra en buitenlandse grensarbeiders die in Nederland werken;
Van 1998 t/m 2005 omvat deze categorie personen die in Duitsland of
België wonen en in Nederland werken met een loon onder de
Ziekenfondsgrens, en asielzoekers die minder dan een jaar in een centraal
asielzoekerscentrum verblijven, plus de helft van de asielzoekers die
tussen één en twee jaar in een centraal asielzoekerscentrum verblijven.
Voor de jaren 1995-1999 zijn de cijfers inclusief gedetineerden met
woonland Nederland.
Saldo onverzekerden
Zie Algemene toelichting, paragraaf 4, Beschrijving van het onderzoek.