Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Tabeltoelichting


In deze publicatie wordt de exploitatierekening gepresenteerd van:
- energie- en waterleidingbedrijven, totaal (SBI93 40/41)
- elektriciteitsproductiebedrijven (SBI93 400010)
- energiedistributiebedrijven, incl. warmte kracht centrales (>50 GWh/jaar)
welke in joint-venture verband worden geexpoiteerd door
energiedistributiebedrijven en industriele bedrijven (SBI93 400020 en
400030).
- waterleidingbedrijven, excl. multi-utility bedrijven (SBI93 4100).

Van de verkopen wordt voor elk van de producten elektriciteit, gas, warmte
en water een uitsplitsing gegeven naar de verbruikersgroepen klein- en
grootverbruik. Daarbij worden behalve de waarden ook de bijbehorende
hoeveelheden en de aantallen aansluitingen weergegeven. De winning
van gas wordt niet gerekend tot deze sbi, maar valt onder de delfstoffen-
winning.

Gegevens beschikbaar over de jaren 1992 t/m 2000.
Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Energie en waterleiding, alle
bedrijven"

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal geënquêteerde bedrijven:
- bedrijven met meer dan 20 werknemers;
- met ingang van verslagjaar 1995 ook warmte/kracht installaties met een
jaarproductie van meer dan 50 GWh welke geëxploiteerd worden in
joint-ventures van energie- en particuliere bedrijven.
N.B. Dit is niet het aantal concerns dat in de sector voorkomt. Het komt
vaak voor dat van een concern de onderliggende bedrijven worden
geënquêteerd.
Aantal werknemers
Het aantal personeelsleden op basis van gesloten arbeidsovereenkomsten.
Buiten beschouwing blijven:
- diegenen die langer dan een jaar door arbeidsongeschiktheid
afwezig zijn;
- personen die vervroegd zijn uitgetreden.
Productiewaarde
Bestaat uit:
- omzet uit verkopen van energie- en water;
- geactiveerde kosten;
- opbrengsten uit overige activiteiten.
De component "omzet uit verkopen van energie- en water" wordt
in deze publicatie gespecificeerd naar de producten elektriciteit,
gas, warmte en water. Per product wordt bovendien een uitsplitsing
gegeven naar de verbruikersgroepen klein- en grootverbruik.
Daarbij worden behalve de verkoopwaarden ook de bijbehorende
verkoophoeveelheden en de aantallen aansluitingen weergegeven.
Totaal productiewaarde
Bestaat uit:
- omzet uit verkopen van energie- en water;
- geactiveerde kosten;
- opbrengsten uit overige activiteiten.
Verkopen van energie en water
De verkopen van energie en water.
En gros: leveringen tussen energie- en waterbedrijven onderling.
En detail: leveringen aan eindverbruikers.
Totaal (en gros/detail)
En gros: leveringen tussen energie- en waterbedrijven onderling.
En detail: leveringen aan eindverbruikers.
Totaal en gros/detail
Elektriciteit
Waarde
Hoeveelheid
Gas
Waarde
Hoeveelheid
Warmte
Waarde
Hoeveelheid