Financiële overzichten sociale verhuurders, 1995 - 2000

Financiële overzichten sociale verhuurders, 1995 - 2000

Jaren Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Tekorten DKPH-complexen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Overige immateriële vaste activa (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Materiële vaste activa Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Materiële vaste activa In exploitatie (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Materiële vaste activa In ontwikkeling (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Materiële vaste activa Ten dienste van de exploitatie (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Financiële vaste activa Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Financiële vaste activa Te verrekenen DKPH (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Financiële vaste activa Te vorderen BWS (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Financiële vaste activa Effecten (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vaste activa Financiële vaste activa Overige vorderingen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Voorraden (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Vorderingen Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Vorderingen Huurdebiteuren (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Vorderingen Gemeenten (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Effecten (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa Vlottende activa Liquide middelen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Activa P.M. te ontvangen leningen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Eigen vermogen Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Eigen vermogen Kapitaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Eigen vermogen Wettelijke en statutaire reserves (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Eigen vermogen Overige reserves (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Egalisatierekening (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Voorzieningen Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Voorzieningen Onderhoud (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Voorzieningen Overige (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Langlopende schulden Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Langlopende schulden Overheid (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Langlopende schulden Kredietinstellingen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Langlopende schulden Waarborgsommen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Langlopende schulden Overige schulden (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Totaal (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Kredietinstellingen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Gemeenten (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Leveranciers (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Belastingen en premies (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Verplichtingen onr. en roerende zaken (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva Kortlopende schulden Overige schulden (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimo Passiva P.M. overeengekomen leningen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsopbrengsten Totaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsopbrengsten Huren (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsopbrengsten Vergoedingen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsopbrengsten Overheidsbijdragen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsopbrengsten Verrekening DKPH-complexen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsopbrengsten Overige (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Totaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Afschrijvingen materiële en immat.activa (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Overige mutaties mat. en immat. v.activa (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Erfpacht (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Lonen en salarissen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Sociale lasten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Lasten onderhoud (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfslasten Overige (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Bedrijfsresultaat (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Rente Totaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Rente Rentebaten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Rente Rentelasten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Overige resultaten Totaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Overige resultaten Waardeveranderingen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Overige resultaten Resultaat deelnemingen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Overige resultaten Overige opbrengst (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Resultaat gewone bedrijfsuitoefening (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Buitengewone baten/lasten Totaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Buitengewone baten/lasten Buitengewone baten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Buitengewone baten/lasten Buitengewone lasten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurders Jaarresultaat (mln euro)
1995 81.074 73.173 515 515 0 67.115 63.563 3.030 522 5.542 14 506 138 1.685 3.199 7.901 56 1.339 148 256 483 452 353 6.153 389 81.074 6.654 55 226 1 6.372 3.717 4.215 3.999 216 59.995 11.821 40.828 153 7.193 6.494 567 219 557 59 1.661 2.502 929 389 9.188 7.513 433 685 73 484 5.072 887 248 42 616 80 1.859 1.341 4.116 -4.325 1.026 5.351 104 12 5 87 -106 -482 1.168 1.650 -588
1996 81.020 75.415 471 471 0 67.852 64.384 2.782 687 7.091 40 702 162 1.957 4.229 5.606 95 1.296 130 215 385 566 420 3.794 344 81.020 6.929 15 287 5 6.622 3.319 4.191 3.971 220 60.555 12.589 43.169 187 4.609 6.026 674 110 538 85 1.443 2.518 657 344 9.649 7.902 471 687 35 555 5.120 930 65 40 644 90 1.910 1.441 4.528 -4.518 549 5.067 141 3 3 135 150 174 458 284 325
1997 81.495 76.255 395 281 114 68.127 64.916 2.549 662 7.732 15 850 118 2.232 4.517 5.240 159 1.338 106 201 368 664 496 3.247 483 81.495 7.386 252 354 1 6.779 2.854 4.271 3.845 425 60.717 13.217 46.847 169 483 6.268 816 207 565 80 1.484 2.665 450 483 10.058 8.246 481 641 34 656 5.547 999 216 39 697 110 2.003 1.482 4.511 -4.660 505 5.165 242 5 5 232 93 330 754 424 423
1998 82.252 77.418 320 287 33 68.807 65.559 2.549 699 8.291 7 864 123 2.283 5.015 4.834 161 1.494 104 225 534 632 324 2.854 358 82.252 7.967 93 648 12 7.213 2.294 4.329 3.893 436 60.931 12.636 48.005 192 98 6.731 1.238 126 556 81 1.507 2.754 468 358 10.462 8.603 492 589 39 740 5.879 1.059 175 39 703 141 2.158 1.604 4.584 -4.594 509 5.103 287 33 5 249 277 342 771 429 619
1999 82.543 77.826 136 110 26 69.229 65.534 2.944 751 8.462 9 840 152 2.425 5.036 4.717 227 1.427 117 185 499 626 250 2.813 478 82.543 8.710 63 570 1 8.076 1.841 4.220 3.754 466 60.571 11.810 48.505 150 106 7.200 1.236 78 646 93 1.704 2.753 690 478 10.751 8.851 493 500 46 862 6.266 1.128 226 36 769 161 2.248 1.708 4.231 -4.441 458 4.899 211 -12 9 214 255 377 707 330 631
2000 83.196 78.619 90 78 13 70.575 66.227 3.520 828 7.953 1 805 145 2.337 4.664 4.577 303 1.421 131 166 550 575 335 2.518 476 83.196 9.461 123 654 2 8.681 1.484 4.143 3.591 552 59.927 10.427 49.242 133 124 8.182 1.699 107 756 116 1.921 2.845 738 476 10.863 9.155 511 432 17 719 6.575 1.206 266 35 829 164 2.343 1.732 4.100 -4.346 444 4.790 245 0 3 242 188 455 789 334 643
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1995 - 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12-04-2002
De cijfers voor 2002 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er komen geen nieuwe cijfers meer.

Toelichting onderwerpen

Balans sociale verhuurders, ultimo
Gegevens over balans en exploitatie-rekening zijn gebasseerd op de
rapportage van de sociale verhuurders aan het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). Deze
informatieverstrekking aan VROM is vastgelegd in het Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH).
Activa
Totaal
Vaste activa
Totaal
Immateriële vaste activa
Totaal
Tekorten DKPH-complexen
Tekorten DKPH-complexen: Geactiveerde tekorten ontstaan door het activeren
van exploitatietekorten van complexen woningen gebouwd onder de regeling
dynamische kostprijshuren (DKPH). Deze post omvat het restant van de
geactiveerde tekorten na verwerking van de bruteringsoperatie. Jaarlijks
wordt hierop afgeschreven.
Overige immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd op basis van de historische
kostprijs, indien de bedrijfswaarde lager is dan vindt waardering tegen
de bedrijfswaarde plaats. De afschrijvingen zijn veelal berekend volgens
het annuitaire systeem.
Totaal
In exploitatie
Waarde van de woningen, grond van de aan een investering of het actief
verbonden toekomstige huren en toekomstige exploitatielasten, exclusief
rente en afschrijvingen.
In ontwikkeling
In aanbouw of verplichting tot aanschaf.
Ten dienste van de exploitatie
Kantoren en werkplaats bestemd voor de huisvesting van personeel auto's en
computers voor gebruik door de sociale verhuurder.
Financiële vaste activa
Totaal
Te verrekenen DKPH
Te verrekenen DKPH: Nog te ontvangen vergoedingen van het Rijk om
exploitatie-tekorten volgens het systeem van de dynamische kostprijshuur
te dekken.
Te vorderen BWS
Te vorderen BWS: De contante waarde van de nog te vorderen subsidies in
het kader van het Besluit Woninggebonden subsidies. Tegenover het opnemen
van deze vordering is een egalisatie-rekening opgenomen.
Deelnemingen
Effecten
Overige vorderingen
Vlottende activa
Totaal
Voorraden
Vorderingen
Totaal
Huurdebiteuren
Gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
P.M. te ontvangen leningen
Passiva
Totaal
Eigen vermogen
Totaal
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Wettelijke en statutaire reserves
Overige reserves
Egalisatierekening
Bij toegelaten instellingen omvat de egalisatie-reserve onder meer de
baten in het kader van te vorderen c.q. reeds uitbetaalde subsidies (met
name BWS-subsidies).
Voorzieningen
Totaal
Onderhoud
Overige
Langlopende schulden
Totaal
Overheid
Kredietinstellingen
Waarborgsommen
Overige schulden
Kortlopende schulden
Totaal
Kredietinstellingen
Gemeenten
Leveranciers
Belastingen en premies
Verplichtingen onr. en roerende zaken
Verplichtingen die de sociale verhuurders zijn aangegaan met derden. Het
zijn onder meer verplichtingen voor nieuwbouw, groot- en klein onderhoud.
Overlopende passiva
Overige schulden
P.M. overeengekomen leningen
Exploitatierekening sociale verhuurders
Gegevens over balans en exploitatie-rekening zijn gebasseerd op de
rapportage van de sociale verhuurders aan het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). Deze
informatieverstrekking aan VROM is vastgelegd in het Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH).
Bedrijfsopbrengsten
Totaal
Huren
De te ontvangen huren onder aftrek van huurderving.
Vergoedingen
Bijdragen van huurders en derden voor de levering van goederen en
diensten voor zover deze hetzij uit de huurovereenkomst voortvloeien
hetzij boven de netto-huurprijs worden betaald. Ook eventuele
contributies aan de vereniging vallen hieronder.
Overheidsbijdragen
Jaarlijkse bijdrage van de overheid in de exploitatie-tekorten van nieuw
gebouwde en van gerenoveerde complexen. Ook de vrijval van baten met
betrekking tot overheidssubsidies is onder deze post opgenomen.
Verrekening DKPH-complexen
Overige
Bedrijfslasten
Totaal
Afschrijvingen materiële en immat.activa
Overige mutaties mat. en immat. v.activa
Erfpacht
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Lasten onderhoud
De uitgaven aan jaarlijks niet-cyclisch onderhoud door derden en de
dotatie aan de voorziening voor het niet-jaarlijks (cyclisch)onderhoud
en de verandering hierin.
Overige
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten - bedrijfslasten.
Rente
Totaal
Rentebaten - rentelasten.
Rentebaten
Rentelasten
Overige resultaten
Totaal
Waardeveranderingen
In financiële vaste activa en effecten.
Resultaat deelnemingen
Overige opbrengst
In financiële vaste activa en effecten.
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Bedrijfsresultaat + rente (totaal) + overige resultaten (totaal).
Buitengewone baten/lasten
Totaal
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Jaarresultaat
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening + buitengewone baten/lasten