Nijverheid; productie, omzet, orders, SBI 2008, 2000-2012

Nijverheid; productie, omzet, orders, SBI 2008, 2000-2012

Bedrijfstakken/ branches (SBI 2008) Perioden Productie Ontwikkeling productie Ontwikkeling gemiddelde dagproductie (%) Omzet Ontwikkeling omzet Ontwikkeling totale omzet (%)
C Industrie 2012 oktober* -2,6 3,0
C Industrie 2012 november* 0,1 -0,5
C Industrie 2012 december* 1,1 -4,2
C Industrie 2012 4e kwartaal* -0,5 -0,6
C Industrie 2012* -0,7 -0,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012 oktober* -4,8 5,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012 november* -0,1 0,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012 december* -2,4 -5,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012 4e kwartaal* -2,4 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* -2,4 -2,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2012 oktober* 2,3 5,7
19-22 Raffinaderijen en chemie 2012 november* 8,1 5,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2012 december* 5,0 4,2
19-22 Raffinaderijen en chemie 2012 4e kwartaal* 5,1 5,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2012* 3,4 5,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012 oktober* -4,0 -0,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012 november* -3,2 -12,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012 december* -2,8 -12,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012 4e kwartaal* -3,4 -8,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* -2,0 -7,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2012 oktober* 1,0 1,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2012 november* -1,4 -0,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2012 december* -7,8 -14,1
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2012 4e kwartaal* -2,9 -5,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2012* -1,7 -7,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012 oktober* -6,4 -11,1
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012 november* -7,1 -12,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012 december* 1,5 -6,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012 4e kwartaal* -4,3 -9,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* -5,3 -3,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012 oktober* -2,0 3,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012 november* 1,8 1,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012 december* -0,1 -11,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012 4e kwartaal* -0,1 -1,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* -2,8 -3,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2012 oktober* -1,2 -1,1
17-18 Papier- en grafische industrie 2012 november* 1,3 -4,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2012 december* 4,1 -11,1
17-18 Papier- en grafische industrie 2012 4e kwartaal* 1,4 -5,5
17-18 Papier- en grafische industrie 2012* -1,0 -6,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2012 oktober* -10,1 -3,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2012 november* -8,1 -9,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2012 december* 1,0 -17,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2012 4e kwartaal* -6,3 -9,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2012* -7,0 -6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie, omzet en orders in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). De ontwikkeling wordt weergegeven met indexcijfers (basisjaar 2005) en als procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.
De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar: januari 2000 tot en met december 2012

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 22 maart 2013.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht, Nijverheid (excl. bouwnijverheid); productie, omzet, orders, index 2010=100. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Status van de cijfers
Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste drie maanden voorlopig, de overige maanden van 2012 blijven nader voorlopig. De overige perioden zijn definitief.


Wijziging per 8 juli 2011.
In verband met nieuwe richtlijnen (Europees Systeem voor Nationale rekeningen, 2010, Balance of Payments Manual 6) voor Nationale rekeningen en de betalingsbalans is de omzetdefinitie aangepast waardoor er bijstellingen zijn ontstaan in de productie-index en de Kortetermijnstatistieken. Deze aanpassing hangt samen met een gewijzigde
registratie van die bedrijven die hun productie (deels) uitbesteden aan het buitenland.
De aanpassing houdt concreet in dat goederen die door Nederlandse dochterbedrijven in het buitenland bewerkt of veredeld worden als Nederlandse productie meegeteld worden. Goederen die in Nederland bewerkt of veredeld worden, maar in eigendom van buitenlandse bedrijven zijn, worden niet meer als Nederlandse productie meegeteld maar als dienstverlening naar het buitenland en wel voor het bedrag dat in Nederland aan waarde is toegevoegd.

Voor de omzet industrie geldt dat de indexcijfers tot en met december 2009 gebaseerd zijn op de oude omzetdefinitie. Vanaf januari 2010 zijn de indexcijfers gebaseerd op de nieuwe omzetdefinitie. Hierdoor zijn de
mutaties van 2010 op 2009 niet reëel.

Toelichting onderwerpen

Productie
Bij de productie-index is productie gedefinieerd als de volumeontwikkeling
van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen.
Ontwikkeling productie
Ontwikkeling gemiddelde dagproductie
De procentuele ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie van een
bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode
in het daaraan voorafgaande jaar.
Omzet
De omzet betreft de factuurwaarde (exclusief BTW) van de aan derden
verkochte zelfvervaardigde of geassembleerde goederen en opbrengsten
van diensten.
Ontwikkeling omzet
Ontwikkeling totale omzet
De procentuele ontwikkeling van de totale omzet van een bepaalde periode
(maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan
voorafgaande jaar.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de {bedrijfstak/branche}activiteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf januari 2001 beschikbaar.