Zorgrekeningen; uitgaven en financiering, 1972-2013

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering, 1972-2013

Perioden Uitgaven aan zorg Totaal uitgaven aan zorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Uitgaven aan gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Uitgaven aan welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan zorg Kosten beleids- en beheersorganisatie (mln euro) Financieringsbronnen Totaal Financieringsbronnen (mln euro) Financieringsbronnen Overheid (mln euro) Financieringsbronnen Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet (mln euro) Financieringsbronnen AWBZ (mln euro) Financieringsbronnen Overige financieringsbronnen (mln euro) Uitgaven aan zorg in constante prijzen (mln euro) Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven als percentage van het BBP (%) Indexen van de zorg Totaal uitgaven aan zorg (1972=100) Indexen van de zorg Uitgaven aan gezondheidszorg (1972=100) Indexen van de zorg Uitgaven aan welzijnszorg (1972=100) Indexen van de zorg Uitgaven aan zorg in constante prijzen (1972=100) Indexen van de zorg Bevolking in Nederland (1972=100) Indexen van de zorg Uitgaven per hoofd van de bevolking (1972=100)
1972 6.450 4.052 2.175 223 6.450 1.615 2.081 1.003 1.751 21.424 484 8,7 100 100 100 100 100 100
1975 10.592 6.365 3.871 356 10.592 2.758 3.355 1.853 2.626 23.769 775 9,9 164 157 178 111 103 160
1980 17.310 10.228 6.491 590 17.310 4.065 5.525 3.485 4.235 27.129 1.223 10,6 268 252 299 127 106 253
1985 21.771 12.553 8.357 861 21.771 4.916 6.956 4.447 5.453 29.048 1.502 10,8 338 310 384 136 109 310
1990 26.658 15.649 9.934 1.075 26.658 5.018 7.241 6.940 7.459 32.695 1.783 10,9 413 386 457 153 112 368
1995 35.148 20.625 13.062 1.461 35.148 6.706 7.570 12.030 8.842 37.327 2.274 10,8 545 509 601 174 116 470
2000 46.919 26.801 18.080 2.039 46.919 6.585 13.138 14.580 12.616 43.534 2.946 10,5 727 661 831 203 119 609
2005 67.614 39.010 25.821 2.783 67.614 8.119 17.554 22.052 19.890 53.351 4.143 12,5 1.048 963 1.187 249 122 856
2011 89.330 51.684 34.444 3.202 89.330 12.909 35.871 25.368 15.183 67.120 5.351 13,9 1.385 1.275 1.583 313 125 1.105
2012** 92.767 52.787 36.771 3.210 92.767 12.306 36.895 28.070 15.496 67.426 5.537 14,5 1.438 1.303 1.691 315 126 1.144
2013** 93.901 53.850 36.760 3.291 93.901 11.374 39.989 27.444 15.095 . 5.596 14,6 1.456 1.329 1.690 . 126 1.156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over de uitgaven aan en de financiering van de gezondheids- en welzijnszorg vanaf 1972. De tabel bevat bedragen in lopende en constante prijzen. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
In 1998 is overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het hele terrein van de zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers van de Zorgrekeningen teruggelegd tot 1972. Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 twee keer opgenomen: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2013 en 2012 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie zijn nieuwe cijfers voor de jaren 1998-2014 gepubliceerd (zie de link naar de tabel met kerncijfers onderaan). Nieuwe gegevensbronnen zijn volledig en in onderlinge samenhang verwerkt in de zorgrekeningen en teruggelegd tot 1998, zodat consistente tijdreeksen beschikbaar zijn voor de periode 1998-2014. Deze tabel is in lijn daarmee aangepast en voortgezet als een andere tabel, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan de gezondheidszorg en welzijnszorg in lopende en constante prijzen Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.

Totaal uitgaven aan zorg
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Uitgaven aan gezondheidszorg
Uitgaven aan aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.

Omvat:
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken;
Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg;
Huisartsenpraktijken;
Tandartsenpraktijken;
Paramedische praktijken;
Overige verstrekkers van gezondheidszorg: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten; Arbodiensten en reïntegratiediensten; Leveranciers van geneesmiddelen; Leveranciers van therapeutische middelen; Verstrekkers van ondersteunende diensten (omvat o.a. bloedbanken, huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI)); Verstrekkers van overige gezondheidszorg (onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).


Uitgaven aan welzijnszorg
Uitgaven aan aanbieders van verpleging, verzorging, begeleiding en opvang in de vorm van therapieën, behandeling, begeleiding en onderdak.

Omvat:
Verstrekkers van ouderenzorg;
Verstrekkers van gehandicaptenzorg;
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige verstrekkers van welzijnszorg: Internaten; Sociaal-cultureel werk; Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Kosten beleids- en beheersorganisatie
De uitvoeringskosten van zorgverzekeraars en overheid. Omvat ook de
uitgaven aan overkoepelende organen en fondsen op het zorgterrein.
Financieringsbronnen
Bronnen waaruit de uitgaven aan zorg worden betaald.
Totaal Financieringsbronnen
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Overheid
Omvat betalingen door rijk, provincies en gemeenten.
Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet
Omvat betalingen op grond van de voor iedereen verplichte basisverzekering. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 in werking getreden. Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet valt hieronder. Vóór 2006 betrof het de betalingen op grond van de ziekenfondswet.
AWBZ
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Omvat betalingen voor zware geneeskundige risico's die niet via de basisverzekering verzekerd zijn. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage AWBZ valt hieronder.
Overige financieringsbronnen
Omvat betalingen door bedrijven, instellingen en het buitenland.
Ook eigen betalingen voor niet verzekerde zorg, alsmede het vrijwillig
eigen risico en eigen bijdragen conform de zorgverzekeringswet en
aanvullende verzekeringen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en het verplicht eigen
risico van de zorgverzekeringswet vallen hier niet onder.
Uitgaven aan zorg in constante prijzen
Totale uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van 1998.
Cijfers geven inzicht in de volumeontwikkeling.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Totale uitgaven aan zorg gedeeld door het gemiddeld aantal inwoners in Nederland in een jaar.
Uitgaven als percentage van het BBP
Uitgaven en BBP (Bruto Binnenlands Product) zijn in lopende prijzen.
Indexen van de zorg
Indexen geven inzicht in de ontwikkeling van een variabele, uitgedrukt in
een basisjaar. Zodoende worden trends zichtbaar en onderling
vergelijkbaar.
Totaal uitgaven aan zorg
Index totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende
jaar. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven aan gezondheidszorg
Index van de uitgaven aan gezondheidszorg. Deze cijfers geven de trend
in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven aan welzijnszorg
Index uitgaven aan welzijnszorg. Deze cijfers geven de trend in de
waardeontwikkeling weer.
Uitgaven aan zorg in constante prijzen
Index van de totale uitgaven aan zorg in constante prijzen, uitgedrukt
in prijzen van 1998.
Bevolking in Nederland
Index bevolkingsontwikkeling.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Index totale uitgaven aan zorg berekend per hoofd van de bevolking.